obraz nagłówka
      Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy             Deklaracja dostępności      
Kino

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

BIP-bok

RODOZapisy do Akademii Szerokich Horyzontów w roku artystycznym 2021/22
Przygotuj do druku    

Informujemy, iż 4 października 2021 r. rusza Akademia Szerokich Horyzontów Kozienickiego Domu Kultury adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych w roku artystycznym 2021/22.


Regulamin zajęć stałych „Akademii Szerokich Horyzontów 2021/22”
organizowanych przez
Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć stałych „Akademia Szerokich Horyzontów 2021/22” organizowanych w terminie od 4 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia stałe (zwane dalej „zajęciami”) oferowane przez Gminę Kozienice i KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Dodatkowe zajęcia oferowane w roku artystycznym 2021/22 mogą być odpłatne, co ustala dyrektor KDK.
 4. Z zajęć mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia oraz dorośli. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice. KDK honoruje „Kozienicką Kartę Mieszkańca” oraz „Kozienicką Kartę Mieszkańca (ze statusem Dużej Rodziny)”, a także „Kozienicką Kartę Rodziny” (do czasu wygaśnięcia jej ważności) - zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (z obowiązującą procedurą można zapoznać się na stronie www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988). Uwaga: W całym obiekcie CKA obowiązuje zasada DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka (nakaz zasłaniania maseczką ust
  i nosa).

 6. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 11 września 2021 r. od godz. 10.00 do 19 września 2021 r. do godz. 20.00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisywać można się, do wyczerpania limitu miejsc, poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ

  UWAGA:
  Zapisy internetowe są ważne od momentu ich aktywacji.
  W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 19 września 2021 r., nie zostanie wyczerpany,
  możliwe są dalsze zapisy: telefonicznie pod numerem telefonu 48 611 07 50 lub osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury (Centrum Kulturalno-Artystyczne, ul. Warszawska 29)
  do dnia 24 września do godz. 20.00.


  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu

 7. Zapisania na zajęcia, w przypadku uczestników do 14 roku życia, dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 8. Konieczne jest wypełnienie i podpisanie deklaracji udziału w zajęciach – zarówno w przypadku zapisów osobistych, telefonicznych, jak i internetowych, należy wypełnić deklarację, podpisać i dostarczyć na spotkanie organizacyjne danych zajęć. pobierz: Deklaracja_nr.2.doc
 9. W przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację musi podpisać rodzic/opiekun prawny. Uczestnicy, którzy nie dostarczą deklaracji nie mogą wziąć udziału w zajęciach stałych. pobierz: Deklaracja_nr.1.doc
 10. Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go na zajęcia.
 11. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione o spotkaniu organizacyjnym poprzez system SMS na podany przy zapisie numer kontaktowy.
 12. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 13. W trakcie trwania poszczególnych zajęć uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Ponadto:
  • (SARS-CoV-2) uczestnicy przybywają na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest dłuższe oczekiwanie na zajęcia na terenie CKA,
  • (SARS-CoV-2) przed wejściem do każdej sali obowiązuje dezynfekcja rąk,
  • (SARS-CoV-2) w sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczestników wynosi minimum 1,5 m,
  • (SARS-CoV-2) uczestnicy mają obowiązek zachować dystans społeczny między sobą minimum 1,5 m,
  • (SARS-CoV-2) w trakcie zajęć uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami między sobą,
  • (SARS-CoV-2) na zajęcia ruchowe i taneczne uczestnicy mogą przynosić ze sobą wodę, jednak każda butelka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem,
  • (SARS-CoV-2) kontakt pomiędzy instruktorami, a rodzicami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 14. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć stałych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem (zapisanie dziecka i zlekceważenie zgłoszenia rezygnacji będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka na zajęcia w przyszłości),
  • (SARS-CoV-2) przyprowadzać na zajęcia dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę zakaźną,
  • (SARS-CoV-2) przyprowadzać dziecko na zajęcia mogą wyłącznie osoby zdrowe tj. bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę zakaźną,
  • (SARS-CoV-2) informować Dyrektora KDK o sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją,
  • (SARS-CoV-2) nie posyłać dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 15. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w dwóch różnych zajęciach.
 16. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na dwa różne zajęcia), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia.
 17. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (poprzez system SMS) osoby zapisane na zajęcia.
 18. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 19. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 20. Uczestnicy zajęć stałych mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
  • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
  • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
 21. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
  • w przypadku rezygnacji z zajęć niezwłocznie poinformować o tym KDK,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,
  • w przypadku zajęć tanecznych/ruchowych posiadania na sobie wymaganego stroju sportowego (szatnie są nieczynne do odwołania).
 22. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 23. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., które nie służą jako pomoc do udziału w zajęciach. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 24. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć stałych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 1062). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach stałych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
 25. Zapisanie się na zajęcia stałe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  WOKALNE


  • MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI (warsztaty wokalne w oparciu o technikę Mix Singing oraz Flow Phonation)
   • zajęcia indywidualne dla młodzieży w wieku od 13 lat
    • zajęcia prowadzi: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel i mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 12.30-17.00
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 2 października o godz. 9.15, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie dwóch piosenek, jedna piosenka obowiązkowo w języku polskim)


  • MAŁA ESTRADA PIOSENKI
   • zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 6-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Małgorzata Koksa - absolwentka Szkoły Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego w Warszawie oraz Kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie SWPS, wokalistka i gitarzystka śpiewająca w wielu językach, obecnie śpiewa w zespole jazzowym oraz tworzy muzyczny duet ze swoim mężem
    • zajęcia odbywają się w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 13.30-18.25
     • środy w godz. 13.30-20.05
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 45 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 28 września o godz. 17.00, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie fragmentu piosenki w języku polskim - jedna zwrotka + refren. Dla chętnych: dodatkowo krótki fragment piosenki w języku obcym. Z podkładem muzycznym lub bez)
  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH


  • NAUKA GRY NA GITARZE / UKULELE (Uwaga! Wymagany własny instrument)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Małgorzata Koksa - gitarzystka i wokalistka współpracująca z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 13.30-20.25
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego odbędą się zapisy na konkretne godziny zajęć: 29 września o godz. 17.30, sala teatralna CKA


  • NAUKA GRY NA PIANINIE
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Koksa - kozieniczanin, pianista, muzyk, aranżer, kompozytor, impresario artystyczny
    • zajęcia odbywają się w sali muzycznej i sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 13.30-20.25 (sala muzyczna)
     • środy w godz. 13.30-19.50 (sala teatralna)
     • czwartki w godz. 13.30-20.25 (sala muzyczna)
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego odbędą się zapisy na konkretne godziny zajęć: 29 września o godz. 18.00, sala teatralna CKA


  • NAUKA GRY NA AKORDEONIE (Uwaga! Wymagany własny instrument) - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Stanisław Wojcieszek – absolwent szkoły muzycznej II stopnia, nauczyciel gry na instrumentach z wieloletnim stażem
    • zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • poniedziałki w godz. 17.15-19.15
     • czwartki w godz. 17.30-19.30
    Spotkanie organizacyjne: 27 września o godz. 17.00, sala wystawowa CKA
  TEATRALNE


  • WARSZTATY AKTORSKIE
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Marcin Masztalerz - aktor, reżyser, pedagog, autor scenariuszy sztuk teatralnych, twórca spektakli teatralnych, wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. współpracuje z Teatrem Żydowskim w Warszawie i od 2009 r. z Teatrem Królewskim w Wilanowie. Założyciel Fundacji Teatr Jego Chwały
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 15.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 27 września o godz. 16.00, sala teatralna CKA


  • WARSZTATY AKTORSKIE
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Marcin Masztalerz - aktor, reżyser, pedagog, autor scenariuszy sztuk teatralnych, twórca spektakli teatralnych, wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. współpracuje z Teatrem Żydowskim w Warszawie i od 2009 r. z Teatrem Królewskim w Wilanowie. Założyciel Fundacji Teatr Jego Chwały
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 17.00-20.00
    Spotkanie organizacyjne: 27 września o godz. 16.30, sala teatralna CKA
  LITERACKIE


  • GRUPA POETYCKA „ERATO”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Adrian Szary - poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • ostatnie soboty miesiąca w godz. 9.00-10.30
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 9.00, sala wystawowa CKA


  • MŁODZI MISTRZOWIE PIÓRA, CZYLI WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 10-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Katarzyna Chołuj - absolwentka podyplomowych studiów pisarskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. Uczestniczka warsztatów scenariopisarskich Akademii Filmu Historycznego w Warszawie. Tegoroczna słuchaczka Studium Kreatywnego Pisania w Warszawie
    • zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • jedno spotkanie w miesiącu (czwartek) w godz. 14.15-17.15: 7.10., 4.11., 2.12.2021 oraz 13.01., 17.02., 3.03., 7.04., 12.05.2022
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala wystawowa CKA


  • MŁODZI MISTRZOWIE PIÓRA, CZYLI WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 14-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Katarzyna Chołuj - absolwentka podyplomowych studiów pisarskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. Uczestniczka warsztatów scenariopisarskich Akademii Filmu Historycznego w Warszawie. Tegoroczna słuchaczka Studium Kreatywnego Pisania w Warszawie
    • zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • jedno spotkanie w miesiącu (sobota) w godz. 12.00-15.00: 9.10., 6.11., 4.12.2021 oraz 15.01., 19.02., 5.03., 23.04., 14.05.2022
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala wystawowa CKA
  PLASTYCZNE


  • GRUPA TWÓRCZA „VENA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Agnieszka Bieńkowska - dyplomowany instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • pierwsze środy miesiąca w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 6 października o godz. 15.30, sala wystawowa CKA


  • NAUKA PODSTAW RYSUNKU I MALARSTWA
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Wojciech Stachurski - artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • piątki w godz. 16.00-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala na rogu CKA


  • ZABAWA Z MALARSTWEM - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.00, sala na rogu CKA


  • ZABAWA Z MALARSTWEM - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 10-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 18.15-20.15
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.30, sala na rogu CKA


  • INTROLIGATORSTWO – SZTUKA SZYCIA KSIĄŻEK - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 17.00, sala na rogu CKA


  • INTROLIGATORSTWO – SZTUKA SZYCIA KSIĄŻEK - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 15-17 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 18.15-20.15
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 17.30, sala na rogu CKA


  • ZABAWA Z GRAFIKĄ WARSZTATOWĄ - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • czwartki w godz. 17.15-19.15
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 18.00, sala na rogu CKA


  • MAŁA SZTUKA (różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba)
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Bieńkowska - dyplomowany instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 15.30, sala sztuk plastycznych CKA


  • SZTUKA ŚWIATA
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 10-14 lat
    • zajęcia prowadzi: Patrycja Dąbrowska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 27 września o godz. 16.00, sala dydaktyczna CKA


  • WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE „SEKRETY PRZYRODY” - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-7 lat
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Milczarczyk - architekt krajobrazu, instruktor zajęć plastycznych i ekologicznych, miłośniczka przyrody i sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • poniedziałki w godz. 14.00-16.00
    Spotkanie organizacyjne: 27 września o godz. 16.00, sala na rogu CKA


  • WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE „SEKRETY PRZYRODY” - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Milczarczyk - architekt krajobrazu, instruktor zajęć plastycznych i ekologicznych, miłośniczka przyrody i sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • poniedziałki w godz. 16.15-18.15
    Spotkanie organizacyjne: 27 września o godz. 16.00, sala na rogu CKA


  • STREFA SZYCIA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Karolina Majewska-Nowak - absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, autorka licznych działań artystycznych. Obecnie prowadzi własną pracownię krawiecką, gdzie projektuje i szyje torebki, nerki oraz ubrania
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 15.45-17.45
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala teatralna CKA
  TANECZNE


  • ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Michał Wójcik - trener tańca break dance
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 17.00-19.00 (grupa zaawansowana)
     • soboty w godz. 9.30-11.30 (grupa początkująca)
    Spotkanie organizacyjne podczas pierwszych zajęć: 9 października o godz. 9.30 (grupa początkująca), 11 października o godz. 17.00 (grupa zaawansowana), sala taneczna CKA


  • MODERN KIDS (formacja taneczna modern jazz – grupa początkująca)
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 15.30-16.30 (grupa początkująca)
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 16.00, sala taneczna CKA


  • MODERN KIDS (formacja taneczna modern jazz) - kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 16.45-17.45
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 16.30, sala taneczna CKA


  • ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.00, sala taneczna CKA


  • ZESPÓŁ „BUTTERFLY” - kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 18.00-19.00
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.30, sala taneczna CKA


  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-7 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 15.45-16.45
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 17.00, sala taneczna CKA


  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-11 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 17.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 17.30, sala taneczna CKA


  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 18.15-19.15
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 18.00, sala taneczna CKA


  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski -
     dyplomowany trener tańca, choreograf (stworzone przez niego choreografie wielokrotnie stawały na najwyższych stopniach podium mistrzostw Polski, Europy i Świata)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 16.00-17.00 (grupa podstawowa)
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA


  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski -
     dyplomowany trener tańca, choreograf (stworzone przez niego choreografie wielokrotnie stawały na najwyższych stopniach podium mistrzostw Polski, Europy i Świata)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 17.15-18.15 (grupa podstawowa)
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 17.30, sala taneczna CKA


  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY - kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski -
     dyplomowany trener tańca, choreograf (stworzone przez niego choreografie wielokrotnie stawały na najwyższych stopniach podium mistrzostw Polski, Europy i Świata)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 18.30-19.30 (grupa zaawansowana)
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 18.00, sala taneczna CKA


  • CHEERLEADERS
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Wiktoria Pastuszka - dyplomowana instruktorka cheerleadingu, aktywna tancerka grupy „Esfit Cheerleaders”, była tancerka grupy „Cheerleaders Radom” występującej m.in. na meczach drużyn grających w Basketball Champions League oraz najwyższych ligach wPolsce
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 12.00-14.00
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 17.00, sala taneczna CKA


  • CHEERLEADERS
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 13-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Wiktoria Pastuszka - dyplomowana instruktorka cheerleadingu, aktywna tancerka grupy „Esfit Cheerleaders”, była tancerka grupy „Cheerleaders Radom” występującej m.in. na meczach drużyn grających w Basketball Champions League oraz najwyższych ligach w Polsce
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 14.15-16.15
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 17.30, sala taneczna CKA
  DZIENNIKARSKIE


  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Mariusz Basaj - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 16.00-17.30
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.00, sala dydaktyczna CKA
  LOGICZNE I TURYSTYCZNE


  • KULTURALNY KLUB ROZMAITOŚCI
   • spotkania grupowe dla dzieci w wieku 7-13 lat
    • opiekun: Anna Pułkowska - animatorka kultury, organizatorka wycieczek, obozów tanecznych i sportowych, miłośniczka podróży
    • spotkania odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 17.30-19.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 18.00, sala taneczna CKA
  FOTOGRAFICZNE


  • FOTOGRAFIA – MAGIA WYOBRAŹNI (Uwaga! Wymagany własny aparat) - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Franciszek Subocz - z wykształcenia artysta fotografik, wieloletni pedagog i instruktor fotografii, absolwent WSF, członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej ze statusem artysty fotogrtafika
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 15.15-17.15
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.00, sala dydaktyczna CKA


  • FOTOGRAFIA – MAGIA WYOBRAŹNI (Uwaga! Wymagany własny aparat) - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 15-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Franciszek Subocz - z wykształcenia artysta fotografik, wieloletni pedagog i instruktor fotografii, absolwent WSF, członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej ze statusem artysty fotogrtafika
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 17.30-19.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.30, sala dydaktyczna CKA
   Liczba odwiedzin: 20778341
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.