Deklaracja dostępności
Zima w mieście - ferie 2022 z KDK
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu miasta oraz Gminy Kozienice do udziału w zajęciach, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2022 z KDK”, która potrwa od 31 stycznia do 13 lutego 2022 roku. W czasie ferii będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne, przy zachowaniu wszystkich reżimów sanitarnych. Nie zabraknie także seansów w kinie KDK. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 15 stycznia od godz. 10.00 do 22 stycznia 2022 r. do godz. 20.00 poprzez stronę internetową „Strefa zajęć”.
Regulamin zajęć, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2022 z KDK” organizowanych przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorami zajęć, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2022 z KDK”, które odbędą się w terminie od 31 stycznia do 13 lutego 2022 roku są Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia feryjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa.
 4. Z zajęć feryjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 19 rokiem życia z terenu Gminy Kozienice.
 5. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (z obowiązującą procedurą można zapoznać się na stronie wwww.dkkozienice.pl/?id=3988). Uwaga: W całym obiekcie CKA obowiązuje zasada DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka (nakaz zasłaniania maseczką ust i nosa).
 6. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 15 stycznia od godz. 10.00 do 22 stycznia 2022 r. do godz. 20.00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisywać można się, do wyczerpania limitu miejsc, poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
  UWAGA: W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 22 stycznia 2022 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury, ul. Warszawska 29 lub telefonicznie pod numerem 48 611 07 50. Zapisy internetowe są ważne od momentu ich aktywacji.
  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 7. Zapisania na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu samodzielnie lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 8. Konieczne jest wypełnienie i podpisanie deklaracji udziału w zajęciach – zarówno w przypadku zapisów osobistych, telefonicznych, jak i internetowych, należy wypełnić deklarację, podpisać i przesłać skanem na adres e-mail: pit@dkkozienice.pl lub dostarczyć osobiście do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury, ul. Warszawska 29, 7 dni w tygodniu w godz. 9.00-21.00, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. pobierz: Deklaracja_1.doc
 9. W przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację musi podpisać rodzic/opiekun prawny. Uczestnicy, którzy nie dostarczą deklaracji nie mogą wziąć udziału w zajęciach. pobierz: Deklaracja_2.doc
 10. Zapisanie dziecka nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem na zajęcia.
 11. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione poprzez system SMS na podany przy zapisie numer kontaktowy.
 12. Brak informacji o zakwalifikowaniu jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 13. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów z zachowaniem bezpiecznej odległości społecznej min. 1,5 metra.
 14. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć feryjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
 15. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w dwóch różnych warsztatach (poza limitem znajdują się seanse w kinie KDK).
 16. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na dwa różne warsztaty), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia uwzględniające listę rezerwową.
 17. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (poprzez system SMS) osoby zapisane na zajęcia.
 18. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 19. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 20. Uczestnicy zajęć feryjnych mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
  • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
  • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
 21. Uczestnicy zajęć feryjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,
  • w przypadku zajęć tanecznych/ruchowych posiadania na sobie wymaganego stroju sportowego (w okresie feryjnym szatnie są nieczynne).
 22. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 23. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., które nie służą jako pomoc do udziału w zajęciach. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 24. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć feryjnych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1062). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach feryjnych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: iod@dkkozienice.pl.
 25. Zapisanie się na zajęcia, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2022 z KDK” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Program zajęć, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2022 z KDK”
UWAGA: Aktualizacja zestawienia, po przeprowadzonym naborze.
  Warsztaty plastyczne „Laleczki z koralika i sznurka”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 31 stycznia 2022 r., w godz. 10.00-12.00 Termin: 10 lutego 2022 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: uczestnicy dowiedzą się jak z drewnianego koralika i różnego rodzaju sznurków zrobić oryginalną laleczkę, która może być własnoręcznie przygotowanym prezentem, brelokiem do plecaka lub ozdobą pokoju. Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty wokalne „Mała Estrada Piosenki” (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 31 stycznia, 1 lutego 2022 r., w godz. 10.00-18.35 (zajęcia indywidualne po 30 minut)
   W programie: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, rozgrzewka wokalna, praca z mikrofonem. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - wokalistka i gitarzystka, ukończyła „Kształcenie głosu i mowy” na Uniwersytecie SWPS, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala zajęć muzycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Anioł z makramy”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-13 lat.
   • Termin: 1 lutego 2022 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: stworzenie zawieszki w postaci anioła metodą makramową. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Jednodniowe warsztaty dziennikarskie (prasowe)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 1 lutego 2022 r., w godz. 15.00-16.30
   W programie: uczestnicy zapoznają się z podstawami zawodu dziennikarza. Mowa będzie o mediach lokalnych, zasadach pracy redakcji, kluczowych terminach z zakresu dziennikarstwa. Osoba prowadząca: Mariusz Basaj - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala zajęć dydaktycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne break dance
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.
   • Termin: 1, 3 lutego 2022 r., w godz. 17.00-19.00
   W programie: poznanie podstawowych elementów tańca break dance – toprocki, dropy, power movesy, freeze`y i footworki. Osoba prowadząca: Michał Wójcik - tancerz break dance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Tańce i zabawy integracyjne
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 2 lutego 2022 r., w godz. 11.00-12.15
   W programie: nauka podstawowych kroków tanecznych oraz prostych układów choreograficznych w oparciu o polskie tradycyjne tańce ludowe i ruchowe zabawy integracyjne. Uwaga: należy zabrać wygodny strój, buty na zmianę, wodę do picia i dobry humor. Osoba prowadząca: Halina Koryńska - dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Rysunek ołówkiem”
   Adresaci: młodzież w wieku 12-19 lat.
   • Termin: 2 lutego 2022 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: uczestnicy nauczą się techniki szkicowania ołówkiem. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski - artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Rysunek węglem”
   Adresaci: młodzież w wieku 12-19 lat.
   • Termin: 3 lutego 2022 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: uczestnicy nauczą się techniki rysowania węglem. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski - artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Rysunek pastelami olejnymi”
   Adresaci: młodzież w wieku 12-19 lat.
   • Termin: 4 lutego 2022 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: uczestnicy nauczą się techniki rysowania pastelami olejnymi. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski - artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne - Latino, disco dance, tańce karaibskie
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 4, 11 lutego 2022 r., w godz. 16.00-17.30
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 4, 11 lutego 2022 r., w godz. 17.45-19.15
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i disco dance oraz tańców karaibskich. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski Wicemistrz Świata i Europy formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Świeczka decoupage”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-13 lat.
   • Termin: 7 lutego 2022 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: przenoszenie dekoracyjnych motywów z serwetek na świeczkę. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Pięciodniowe warsztaty teatralne „Dotknij Teatru”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.
   • Termin: 7, 8, 9, 10, 11 lutego 2022 r., w godz. 12.00-15.00
   W programie: poznanie świadomości ciała i mowy, wiary w intuicję, pewności siebie, techniki nastroju i emocji, czym jest „prawda”, wizualizacji sukcesu, jak wyznaczać i szanować granice swoje i innych. Warsztaty teatralne przyniosą: wyższy poziom świadomego bycia na scenie, stwarzanie atmosfery wypełnionej treścią i wizją sceny/przestrzeni aktorskiej, kreatywne relacje w zespole, pewność siebie, świadomą komunikatywność, wiarygodność, wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, budowanie długotrwałych relacji w grupie i zapadających w pamięć kreacji aktorskich. Warsztaty zakończone są pokazem scenicznym małej formy teatralnej z udziałem wszystkich uczestników danej grupy wiekowej. Osoba prowadząca: Marcin Masztalerz - aktor, reżyser, pedagog, konferansjer, twórca spektakli teatralnych, scenariuszy. Dyplom aktorów dramatu ZASP. Wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. nieprzerwanie związany z pracą twórczą, a od 2009 r. z reżyserią teatralną. Współpracuje min. z Teatrem Żydowskim w Warszawie, Teatrem Królewskim w Wilanowie, Nieformalną grupą teatralną „Między Słowami” w Podkowie Leśnej, a także licznymi grupami warsztatowymi tj. Fundacjami i Domami Kultury. Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Suminagashi, Ebru – malowanie na wodzie”
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat.
   • Termin: 7 lutego 2022 r., w godz. 12.00-16.00
   W programie: podczas zajęć uczestnicy poznają tradycyjną japońską i turecką sztukę zdobienia papieru za pomocą nakładania na powierzchnię wody cieniutkich warstw farby i tworzenia wzorów za pomocą pędzelków i patyczków. Osoba prowadząca: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne hip-hop
   Adresaci: dzieci w wieku 4-7 lat.
   • Termin: 8 lutego 2022 r., w godz. 10.00-11.00
   Adresaci: dzieci w wieku 8-11 lat.
   • Termin: 8 lutego 2022 r., w godz. 11.15-12.15
   Adresaci: młodzież w wieku 12-19 lat. Adresaci: dzieci w wieku 4-7 lat (II grupa).
   • Termin: 8 lutego 2022 r., w godz. 12.30-13.30
   W programie: nauka tańca hip-hop. Osoba prowadząca: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior. Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Cyjanotypia – technika druku z użyciem światła”
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat.
   • Termin: 8 lutego 2022 r., w godz. 12.00-16.00
   W programie: podczas zajęć uczestnicy poznają prostą technikę, dzięki której uzyskają oryginalne, awangardowe odbitki swoich zdjęć. Osoba prowadząca: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Tęczowe lalki z włóczki”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 9 lutego 2022 r., w godz. 11.00-13.00
   W programie: zrobienie lalki z kawałków kolorowej włóczki, kawałków materiałów, różnorodnych elementów do ozdabiania. Materiały dostępne na miejscu. Każdy zabiera zrobioną przez siebie lalkę do domu. Prowadzenie: grupa Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zajęcia gimnastyczno-taneczne dla dzieci „Fitness malucha”
   Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat.
   • Termin: 9 lutego 2022 r., w godz. 14.00-15.00
   • Termin: 10 lutego 2022 r., w godz. 15.00-16.00 (II grupa)
   W programie: zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci, mających na celu poprawę kondycji, kształtowanie prawidłowej sylwetki, integrację. Nauka kilku podstawowych kroków tańca disco oraz stworzenie mini-choreografii. Osoba prowadząca: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf. Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne modern jazz „Wyginam śmiało ciało”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 9 lutego 2022 r., w godz. 15.15-16.15
   W programie: nauka podstawowych kroków i figur tańca jazzowego, ćwiczenia rozciągające i zabawy rytmiczno-taneczne przy muzyce. Osoba prowadząca: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf. Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty stolarskie „Mały stolarz – Układ Słoneczny”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 10 lutego 2022 r., w godz. 11.00-11.50
   W programie: warsztaty rozpoczną się od części merytorycznej na podstawie prezentacji multimedialnej, podczas której dzieci poznają nazwy planet w naszym Układzie Słonecznym oraz ciekawostki na temat kosmosu. Następnie odbywa się część stolarska, podczas, której dzieci zbijają/sklejają Układ Słoneczny i ozdabiają swoje prace. Podczas tego warsztatu dzieci poznają zawód: astronauta. Osoba prowadząca: animatorzy z „Twórczej Kreacji” Miejsce zajęć: patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Album harmonijkowy”
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat.
   • Termin: 11 lutego 2022 r., w godz. 10.00-11.00
   W programie: podczas zajęć uczestnicy stworzą swój własny, niepowtarzalny album na zdjęcia metodą scrapbooking. Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  DODATKOWA OFERTA KINOWA Feryjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK” - film familijny „Martin i magiczny las”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 7.
   • Termin: 2 lutego 2022 r., godz. 11.00
   Opis: Trzy tygodnie w lesie, bez telefonu, internetu i wygodnego łóżka – dla Martina to nie brzmi jak wymarzony plan na wakacyjny wyjazd. Kiedy chłopiec zostaje wysłany na letni obóz przetrwania w leśnej głuszy, nie kryje swojego niezadowolenia. Nie interesują go wędrówki, strzelanie z łuku, poznawanie roślin, gimnastyka o świcie i wieczory przy ognisku. Pewnej nocy Martin wybiera się na samotną wyprawę i próbuje nawet uciec z obozu, ale okazuje się, że las i jego tajemniczy mieszkańcy nie chcą mu na to pozwolić... Drzewa potrzebują pomocy, bo chciwi inwestorzy chcą zmienić okoliczny teren w kopalnię rzadkich minerałów. Im bardziej chłopiec zaczyna poznawać ten magiczny świat przyrody, tym większym staje się jego sprzymierzeńcem. Czy uda mu się ocalić skarb skrywany w magicznym lesie? Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor działu kina KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Cena biletu: 13 zł.
  Feryjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK” - film animowany „Wicher. Ostatni rozdział”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 6.
   • Termin: 9 lutego 2022 r., godz. 11.00
   Opis: Ari zamieszkała w stadninie, w której opiekuje się Wichrem i innymi końmi. Po letniej burzy trafiają tam spłoszone konie z cyrku. Ari zaprzyjaźnia się z pracującym w zespole cyrkowym Carlo. Zauważa, że jeden ze starszych i już chorych koni - Huragan, jest zmuszany do występów przez okrutnego reżysera Yiri`ego. Ari, Carlo i Wicher opracowują plan uratowania konia. Nie będzie to łatwe, ponieważ Yiri ma równie niecne plany wobec Wichra. To będzie wyjątkowo trudna misja. „Wicher. Ostatni rozdział” kończy serię filmów, w której zakochały się tysiące dzieciaków na całym świecie. Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor działu kina KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Cena biletu: 13 zł.

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)