Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU INTERPRETACJI

I. Warunki uczestnictwa: * Do udziału w Konkursie Interpretacji zapraszamy solistów lub małe zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne (od 3 do 5 osób), wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia. * Na kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się do końca marca, wykonawcy prezentują dwa dowolne utwory polskiej muzyki rozrywkowej, prezentujące wysoki poziom artystyczny. * Kwalifikacji wstępnych dokona Rada Artystyczna po przesłuchaniu nadesłanych płyt CD lub MD z nagraniem przygotowanych utworów. Do każdej piosenki należy dołączyć tekst i nuty (tzw. prymkę). Karta Zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie i powinna zawierać wszystkie dane wykonawcy. Pobierz: Karta zgloszenia.doc * Zakwalifikowani przez Radę Artystyczną uczestnicy otrzymują od Organizatorów po dwa utwory, które będą wykonywać w Finale Festiwalu, który zaplanowano od 30 czerwca do 2 lipca 2006 roku – jedną kompozycję Bogusława Klimczuka i jeden polski utwór „wakacyjny”. * Do Finału Festiwalu, Rada Artystyczna ma prawo zaprosić bez eliminacji laureatów innych ogólnopolskich festiwali piosenki. II. Nagrody: * Skład jury ustalany jest przez Radę Artystyczną, a zasiądą w nim wybitni muzycy, kompozytorzy, autorzy tekstów i piosenkarze. *Jury przyznaje Grand Prix im. B. Klimczuka i nagrody od I do III, a także wyróżnienia specjalnie: Grand Prix im. B. Klimczuka 5000 zł I miejsce 3000 zł II miejsce 2000 zł III miejsce 1000 zł * Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na Koncercie Galowym. III. Terminy: Nieprzekraczalny termin przesyłania lub składania zgłoszeń do Konkursu Interpretacji (nagranie CD lub MD, karta zgłoszenia, teksty piosenek, nuty (tzw. prymki) upływa 20.03.2006 r. – decyduje data stempla pocztowego:
Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka
Wydział Kultury
al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice
z dopiskiem „B. Klimczuk”
Informacji o zakwalifikowaniu do Finału Festiwalu udziela Biuro Organizacyjne. Pełne listy zakwalifikowanych wykonawców zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.dt.pl oraz www.kckris.pl w dziale Kultura. Próby i warsztaty dla osób zakwalifikowanych (rezygnacja z prób równa się wykluczeniu solisty z udziału w festiwalu) odbędą się w dniach 26 – 30.06.2006 r. Koncert Finałowy (amfiteatr Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu) – 01.07.2006 r. Koncert galowy (amfiteatr Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu) – 02.07.2006 r. IV. Uwagi organizacyjne: * Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Festiwalu uczestniczą w Warsztatach Artystycznych z udziałem pedagogów – wokalistów, reżysera, choreografa i kierownika muzycznego. * Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Festiwalu pokrywają koszty przyjazdu, a ich opiekunowie przyjazdu i pobytu (noclegi, wyżywienie). Udział w warsztatach jest bezpłatny i obowiązkowy dla każdego wykonawcy. * Uczestnicy zgłaszają i potwierdzają rezerwację noclegów i wyżywienia do dnia 9 czerwca 2006 r. oraz dokonują wpłaty na konto organizatora (potwierdzenie należy przedstawić w Biurze Organizacyjnym w dniu przyjazdu). * Materiały przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora. * W Finale nie dopuszcza się korzystania z akompaniamentu zarejestrowanego na kasecie magnetofonowej, płycie CD lub innych nośnikach (półplayback). * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie. * Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Biuro Organizacyjne tel.: 048 611- 07- 50, 048 611-07- 51 e-mail: dk@dkkozienice.dt.pl