Deklaracja dostępności
Regulamin ogólnopolskiego konkurs na plakat pn. Szukamy Siebie - niepełnosprawni i sprawni razem
Organizator Wydział Kultury Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Cel Celem konkursu jest pogłębianie więzi niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Propagowanie idei wspólnych celów i szukania w sobie wzajemnego wsparcia. Popularyzacja plastycznego środka wyrazu jakim jest plakat. Uczestnictwo Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych w wieku - od 15 lat. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Termin Termin składania prac upływa z dniem 30 lipca 2006 roku na adres
Dom Kultury,
al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
z dopiskiem:
plakat "Szukamy siebie - niepełnosprawni i sprawni razem"
Wymagania Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość projektów. Format A2 (420x594mm). Dopuszcza się całą gamę różnorodnych technik. Do projektu należy dołączyć zamkniętą kopertę zawierającą: wypełnioną czytelnie kartę z danymi osobistymi artysty (imię, nazwisko i adres). Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Na oddzielnej kartce należy dołączyć oświadczenie, podpisane przez autora stwierdzające, że projekt jest jego osobistym dziełem, a jego prawa autorskie są niczym nieograniczone. Uczestnicy dołączają do pracy oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport, ponieważ przesyłki zniszczone nie będą zakwalifikowane. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w czasie transportu. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników podane zostanie na stronie www.kckris.pl. dnia 11.08.2006r. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas II Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych p.n. "Szukamy siebie" w amfiteatrze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kozienicach, dnia 09.09.2006r. Nagrody i prawa autorskie Pula nagród pieniężnych przewidziana jest następująco: I miejsce - 1000zł II miejsce - 700zł III miejsce - 500zl Wyróżnienie - 300 zł Prace nadesłane nie są zwracane - przechodzą na własność organizatora KCKRiS. Nadesłane prace mogą zostać także wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowywanych przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z Jury.