Deklaracja dostępności
Regulamin konkursu na LOGO klubu wolontariatu
Organizator: Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Cel: - wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej klubu wolontariatu przy Domu Kultury w Kozienicach, - rozpropagowanie idei działalności wolontaryjnej. Warunki uczestnictwa: 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. 2. Na konkurs można nadesłać 1-3 projekty (w formie wydruków i pliku na płycie CD). 3. Wydruki na formacie A4 powinny zawierać: - znak mieszczący się w polu 15x15 cm i zmniejszona wersja 1,5x1,5cm, - każdy powinien być również przedstawiony w wersji czarno-białej. 4. Do wydruków należy dołączyć logo zapisane na CD. Dane autora: Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem „Konkurs na logo klubu wolontariatu” opatrzonych godłem autora. Wewnątrz koperty oprócz projektu powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić imię i nazwisko oraz adres autora oraz nazwę szkoły i imię i nazwisko opiekuna. Termin: Projekty należy dostarczyć do 20 listopada 2007 na adres Dom Kultury , al. 1 Maja 8 , 26-900 Kozienice Decyduje data stempla pocztowego (lub data wpływu do adresata). Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe podczas przesyłki. Nagrody: Dla laureata I miejsca jury przyzna nagrodę rzeczową. Przewidziane są również trzy wyróżnienia. Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona Jury po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród. Jury: Jury powołane przez organizatora, rozstrzygnie o przyznaniu miejsc i przydziale nagród. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać. Wyniki: Informacja o wynikach konkursu na logo klubu wolontariatu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.kckris.pl do dnia 29 listopada 2007r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 29 listopada 2007 o godz.12.00 w Domu Kultury w Kozienicach, al. 1 Maja 8. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE