obraz nagłówka
     Strona główna           Działalność           Kalendarz Imprez           KUP BILET           Galeria           Kontakt / O nas           Partnerzy           Deklaracja dostępności     
Kino

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

BIP-bok

RODORegulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach z dnia 01.10.2008r.
Przygotuj do druku    REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Centrum Kultury, Reakcji i Sportu im. B. Klimczuka
-WYDZIAŁ KULTURY-


 1. Podstawy prawne.
  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach działa w oparciu o statut Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka i wypełnia zadania w zakresie kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.
 2. Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  1. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie.
  2. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.
  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów itp.
  2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych.
 3. Struktura organizacyjna.
  1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach działa jako komórka organizacyjna Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka.
  2. Uniwersytetem kieruje dyrektor Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka we współpracy z kierownikiem wydziału kultury:
   1. Marek Łuczyński – dyrektor,
   2. Elwira Kozłowska – kierownik wydziału kultury.
  3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator do spraw Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach we współpracy z pracownikiem wydziału kultury:
   1. Hanna Szczepanowska – koordynator,
   2. Barbara Mrozek-Olechno – specjalista ds. programowych i organizacji imprez wydziału kultury.
  4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach współpracuje z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów.
  5. Organem nadzorującym działalność merytoryczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach jest Rada Naukowa składająca się z samodzielnych pracowników naukowych (wybierana bezterminowo).
  6. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Rada Słuchaczy.
 4. Rada Słuchaczy.
  1. W skład Rady Słuchaczy wchodzi 5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
  2. Obrady Ogólnego Zebrania Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad.
  3. Ogólne Zebranie Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku.
  4. Rada Słuchaczy na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i w miarę potrzeb: sekretarza i skarbnika.
  5. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok akademicki.
  6. Zadaniem Rady Słuchaczy jest:
   1. inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
   2. współpraca z koordynatorem przy organizacji wycieczek i wyjazdów,
   3. informowanie koordynatora o potrzebach Słuchaczy dotyczących organizacji i tematyki zajęć.
  7. Rada raz w semestrze spotyka się z koordynatorem w celu omówienia spraw bieżących.
 5. Finanse, baza lokalowa, obsługa.
  1. Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zapewnia:
   1. pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
   2. pracę koordynatora,
   3. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
   4. obsługę finansowo-księgową.
  2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach pochodzą z:
   1. opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego,
   2. opłat za zajęcia fakultatywne (warsztatowe, lektoraty),
   3. środków własnych Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka.
  3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalona przez organ prowadzący tj. Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka.
  4. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach sprawuje księgowość Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka.
 6. Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach jest odpowiedzialny za:
  1. Organizację zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  2. Poziom merytoryczny i prawidłową realizację programu.
  3. Zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi kierownika wydziału kultury Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka.
  4. Bieżące informowanie kierownika wydziału kultury Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka o działaniach dotyczących Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  5. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności dla organu prowadzącego.
 7. Kryteria naboru uczestników.
  Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach może zostać każdy mieszkaniec miasta i gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego, który zakończył już karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy Kozienice.
 8. Prawa i obowiązki Słuchacza.
  1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach mają prawo do:
   1. brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami o płatności,
   2. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych.
  2. Słuchacze zobowiązani są do:
   1. stosowania się do Regulaminu,
   2. przestrzegania zaleceń dyrektora Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka i koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach,
   3. terminowego opłacania czesnego (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kolejnych semestrów).
  3. Zaleganie z opłatami, co najmniej za jeden semestr, skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
  4. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca czesnego.
  5. Zapisanie się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia słuchacza z wpłaty pełnego czesnego.
  6. Warunkiem uczęszczania w zajęciach jest posiadanie indeksu lub legitymacji słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  7. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi specjalista ds. programowych.
  8. Słuchacz otrzymuje indeks / legitymację oraz dyplom ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  9. Po zakończeniu każdego semestru słuchacz może otrzymać wpisy do indeksu.
  10. Cykl szkolenia kończy się oficjalnym rozdaniem dyplomów.
 9. Zmiany treści regulaminu dokonuje organ prowadzący.
ZATWIERDZONO
dnia: 01.10.2008r.


WZÓR LEGITYMACJI
   Liczba odwiedzin: 23407496
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.