Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w VIII Konkursie Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 27-28 sierpnia 2010r. w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 26 lipca 2010r. na adres organizatora oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w Domu Kultury w Kozienicach (al. 1 Maja 8), w dniu 7 sierpnia 2010r. od godz. 12. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w załączonym regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: dom.kultury@kckris.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizatorzy
FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ im. Bogusława Klimczuka KOZIENICE 2010 REGULAMIN VIII KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
  1. Organizator:
   • Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka.
  2. Warunki uczestnictwa:
   • Do udziału w konkursie zapraszamy solistów lub małe zespoły; wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do karty uczestnika zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.
   • Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnika dołączonej do regulaminu (zamieszczonej na stronie internetowej www.kckris.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2010r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
    Dom Kultury Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice z dopiskiem „B. Klimczuk”
    lub drogą elektroniczną na adres: dom.kultury@kckris.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł dokonanej na konto organizatora:
    Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka ul. Boh. Studzianek 30, 26-900 Kozienice Bank BPH Spółka Akcyjna 27 1060 0076 0000 3280 0001 5564 z dopiskiem „B. Klimczuk – wpisowe”
   • Do konkursu wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej. Podczas konkursu (we wszystkich etapach) wykonują jeden utwór – drugi tylko na wyraźne życzenie jury.
   • Każdy wykonawca przyjeżdża z własnym akompaniamentem (podkład CD, MD, instrument).
   • Solistom mogą towarzyszyć chórki.
  3. Terminy:
   • Kwalifikacje wstępne
    • Kwalifikacje wstępne odbędą się w Domu Kultury Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka (Kozienice, al. 1 Maja 8), w dniu 7 sierpnia 2010r. od godz. 12.00 (próby 9.00-11.30).
    • Pełne listy zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kckris.pl
   • Koncert finałowy
    • Koncert finałowy odbędzie się w Amfiteatrze Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 27 sierpnia 2010r.
    • Organizator konkursu ma prawo zaprosić bezpośrednio do koncertu finałowego, bez kwalifikacji wstępnych, laureatów innych ogólnopolskich festiwali piosenki.
    • Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na koncercie galowym.
   • Koncert galowy
    • Koncert galowy odbędzie się w Amfiteatrze Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 28 sierpnia 2010r.
  4. Nagrody:
   • Organizator konkursu według własnego uznania zaprasza do udziału w jury wybitnych znawców piosenki spomiędzy organizatorów, kompozytorów, piosenkarzy lub dziennikarzy. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
   • Jury przyznaje nagrody główne, a także wyróżnienia:
    Grand Prix im. B. Klimczuka: 5000 zł I miejsce: 3000 zł II miejsce: 2000 zł III miejsce: 1000 zł wyróżnienia: nagrody patronów
   • Wręczenie nagród finansowych i rzeczowych nastąpi na koncercie galowym.
  5. Uwagi organizacyjne:
   • Uczestnicy pokrywają koszty przyjazdu i ubezpieczenia we wszystkich etapach, a ich opiekunowie przyjazdu i pobytu (noclegi, wyżywienie).
   • Uczestnicy zgłaszają rezerwację noclegów i wyżywienia do dnia 10 sierpnia 2010r.
   • We wszystkich etapach festiwalu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
   • Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. B. Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu.
   • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
   • Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
   • Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
   • Szczegółowe informacje:
   Karta uczestnika.pdf