Deklaracja dostępności
Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego CZYTAMY I PISZEMY
 1. Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.
 2. Zasięg: ogólnopolski.
 3. Uczestnicy: uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli.
 4. Cel: propagowanie twórczości literackiej, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
 5. Kategorie wiekowe:
   • młodzież (uczniowie gimnazjów i szkół średnich),
   • dorośli.
 6. Kategorie konkursowe:
   • wiersz (tematyka dowolna),
   • proza (krótkie opowiadanie do 5 stron , format A4, wielkość czcionki 12), tematyka dowolna.
 7. Do konkursu zgłaszane są 3 wiersze, jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (maszynopis w 4 egzemplarzach) muszą być opatrzone godłem (pseudonim artystyczny) oraz kategorią wiekową z dołączoną w zaklejonej oddzielnej kopercie (opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową) informacją zawierającą imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, e-mail, nazwę szkoły, ewentualnie nazwisko opiekuna artystycznego. Prace należy przysyłać do 10 lipca 2011 r. włącznie na adres organizatora:
  Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Czytamy i Piszemy”
  (decyduje data stempla pocztowego). Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. Prosimy dołączyć zgłaszane utwory w formie elektronicznej – płyta CD. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Zgłoszenia nie zawierające nośników elektronicznych nie będą publikowane. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.
 8. Nagrody:
   • w kategorii młodzież nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień,
   • w kategorii dorośli nagrody finansowe za I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł.
 9. Jury powołuje organizator.
 10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczna.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury do 15 października 2011 r.
 12. Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy: Halina Koryńska i Barbara Mrozek-Olechno pod numerem tel. 48 611 07 50.
 13. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.