Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w X Konkursie Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 24-25 sierpnia 2012r. w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 14 czerwca 2012r. na adres organizatora oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w Kozienickim Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8), w dniu 24 czerwca 2012r. od godz. 12. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizator
PATRON i FUNDATOR NAGRODY dla osoby wyróżnionej:
 • Tomasz Śmietanka - burmistrz gminy Kozienice
 • Janusz Stąpór - starosta powiatu kozienickiego
PATRON:
 • Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego
 • Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki
 • Czesław Czechyra - poseł na sejm RP
FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ im. Bogusława Klimczuka KOZIENICE 2012 REGULAMIN X KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
  1. Organizator:
   • Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
  2. Warunki uczestnictwa:
   • Do udziału w konkursie zapraszamy solistów lub małe zespoły wokalne; wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są załączyć do karty uczestnika, dołączoną do regulaminu, zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.
   • Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnika dołączonej do regulaminu (zamieszczonej na stronie internetowej www.dkkozienice.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2012r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice z dopiskiem „B. Klimczuk”
    lub drogą elektroniczną na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł dokonanej na konto organizatora:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006 z dopiskiem „B. Klimczuk wpisowe – imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu”
   • Do konkursu wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory z nurtu POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ wybrane z listy piosenek (320 utworów) zaproponowanych przez organizatora, znajdujących się na stronie internetowej KDK. W celu uniknięcia powtarzania się piosenek, każdy wykonawca jest zobowiązany do rezerwacji utworów poprzez wysłanie e-maila na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl z tytułami piosenek jakie będzie prezentował w eliminacjach. Podczas konkursu (we wszystkich etapach) wykonawcy prezentują jeden utwór – drugi tylko na wyraźne życzenie jury.
   • Ocenie podlegać będą: umiejętności warsztatowe, walory wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i możliwości wykonawcy - mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek.
   • Każdy wykonawca przyjeżdża z własnym akompaniamentem (podkład CD, MD).
   • Solistom mogą towarzyszyć chórki.
  3. Terminy:
   • Kwalifikacje wstępne
    • Kwalifikacje wstępne odbędą się w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka (Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8), w dniu 24 czerwca 2012r. od godz. 12.00 (próby 9.00-11.30).
    • Pełne listy zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.pl
   • Koncert finałowy
    • Koncert finałowy odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 24 sierpnia 2012r.
    • Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na koncercie galowym.
   • Koncert galowy
    • Koncert galowy odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 25 sierpnia 2012r.
  4. Jury i Nagrody:
   • Przewodnictwo nad jury powierza się Markowi Klimczukowi - kompozytorowi, aranżerowi i pianiście - synowi Bogusława Klimczuka. Pozostałych członków jury dobiera organizator konkursu spośród m.in. kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy, aktorów. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
   • Jury przyznaje nagrody główne, a także wyróżnienia:
    Grand Prix im. Bogusława Klimczuka: 5000 zł I miejsce: 3000 zł II miejsce: 2000 zł III miejsce: 1000 zł wyróżnienia: nagrody rzeczowe patronów
   • Wręczenie nagród finansowych i rzeczowych nastąpi na koncercie galowym (obecność obowiązkowa - nieobecność na koncercie galowym może skutkować odebraniem nagrody!!!).
  5. Uwagi organizacyjne:
   • Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem i ubezpieczeniem uczestników na wszystkich etapach. Organizator pokrywa koszty pobytu uczestnikom w etapie finałowym tj. dwa noclegi 24/25 sierpnia i 25/26 sierpnia oraz wyżywienie od obiadu 24 sierpnia do śniadania 26 sierpnia.
   • We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba). Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem, ubezpieczeniem i pobytem opiekunów.
   • Uczestnicy zgłaszają rezerwację noclegów i wyżywienia do dnia 10 sierpnia 2012r. na adres e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.
   • Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. B. Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu.
   • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
   • Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
   • Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
   • Szczegółowe informacje:
   Karta_uczestnika.pdf Zgoda_rodzicow.pdf Karta_uczestnika.doc Zgoda_rodzicow.doc
   UWAGA !!! Rezerwacja piosenek odbywa się wyłącznie na podstawie dokonanego zgłoszenia. Procedura związana ze zgłoszeniem została określona w Regulaminie w punkcie 2.