Deklaracja dostępności
Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach z dnia 30.08.2012r.


REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka
 1. Podstawy prawne. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach działa w oparciu o statut Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka (zwanego dalej KDK) i wypełnia zadania w zakresie kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.
 2. Zakres i formy działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  1. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia i aktywności społecznej przez całe życie.
  2. Ułatwienie osobom starszym lepszego zrozumienia współczesnego świata oraz prawideł jego funkcjonowania w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.
  3. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.
  4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach realizuje swoje cele poprzez:
   1. organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów itp.,
   2. prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,
   3. Uniwersytet Trzeciego Wieku może realizować swe cele poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach, w kraju i za granicą.
 3. Struktura organizacyjna.
  1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach działa w strukturach Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.
  2. Uniwersytetem kieruje dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
  3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator do spraw Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach wyznaczony przez dyrektora KDK. Dyrektor może wyznaczyć więcej niż jednego koordynatora.
  4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach współpracuje z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów.
  5. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Rada Słuchaczy.
  6. Każda edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach trwa jeden rok akademicki i podzielona jest na dwa semestry.
 4. Rada Słuchaczy.
  1. W skład Rady Słuchaczy wchodzi 5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
  2. Obrady Ogólnego Zebrania Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad.
  3. Ogólne Zebranie Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku.
  4. Rada Słuchaczy na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i w miarę potrzeb: sekretarza i skarbnika.
  5. Kadencja Rady Słuchaczy trwa jeden rok akademicki.
  6. Zadaniem Rady Słuchaczy jest:
   1. informowanie koordynatora o potrzebach Słuchaczy, dotyczących organizacji i tematyki zajęć,
   2. współpraca z koordynatorem przy organizacji ewentualnych wycieczek i wyjazdów,
   3. inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
   4. budowanie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród Słuchaczy,
   5. Rada raz w semestrze spotyka się z koordynatorem w celu omówienia spraw bieżących.
 5. Finanse, baza lokalowa, obsługa.
  1. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zapewnia:
   1. pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
   2. pracę koordynatora,
   3. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
   4. obsługę finansowo-księgową.
  2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach pochodzą z:
   1. opłat wnoszonych przez Słuchaczy w formie czesnego,
   2. opłat wnoszonych przez Słuchaczy za zajęcia fakultatywne (warsztaty, lektoraty),
   3. środków własnych Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.
  3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalona przez organ prowadzący tj. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.
  4. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach sprawuje księgowość Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.
 6. Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach jest odpowiedzialny za:
  1. organizację zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach,
  2. poziom merytoryczny i prawidłową realizację programu,
  3. zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka,
  4. bieżące informowanie dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka o działaniach dotyczących Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach,
  5. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności dla organu prowadzącego.
 7. Kryteria naboru uczestników.
  1. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach może zostać każdy mieszkaniec miasta i gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego, który zakończył już karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy Kozienice.
  2. Zapisując się na zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Słuchacz akceptuje jego Regulamin.
  3. Akceptując niniejszy Regulamin Słuchacz równocześnie daje Organizatorowi prawo do nagrywania i fotografowania swojej osoby podczas zajęć. Ponadto Słuchacz wyraża Zgodę na wykorzystanie przez KDK lub przez inne osoby na zlecenie KDK swojego wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie materiałów (także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć) służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej KDK poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
   1. mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK, serwisie społecznościowym Facebook, czy też w serwisie YouTube,
   2. telewizji,
   3. prasie,
   4. broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
   Wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
  4. KDK może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej KDK.
  5. Słuchacz w każdym momencie może wycofać udzieloną zgodę, bez podania przyczyny.
 8. Prawa i obowiązki Słuchacza.
  1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach mają prawo do:
   1. zapoznania się z programem Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
   2. brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami płatności,
   3. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych,
   4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  2. Słuchacze zobowiązani są do:
   1. stosowania się do Regulaminu,
   2. przestrzegania zaleceń dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach,
   3. terminowego opłacania czesnego (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kolejnych semestrów),
   4. dbałości o mienie i dobre imię UTW.
  3. Zaleganie z opłatami, co najmniej za jeden semestr, skutkuje skreśleniem z listy Słuchaczy.
  4. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca czesnego.
  5. Zapisanie się na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia Słuchacza z wpłaty pełnego czesnego.
  6. Warunkiem uczęszczania w zajęciach jest posiadanie legitymacji Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  7. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi koordynator.
  8. Słuchacz otrzymuje, po wpłacie czesnego legitymację Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach, która upoważnia go do korzystania z pełnej oferty UTW.
  9. Każda edycja UTW kończy się oficjalnym rozdaniem dyplomów.
 9. Wytyczne dotyczące wykorzystania wizerunku logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku:Właścicielem logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Wykorzystanie logo przez inne podmioty może nastąpić jedynie po uprzednim pisemnym zezwoleniu Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 10. Zmiany treści Regulaminu dokonuje organ prowadzący.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólne w sprawie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
  2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Zgromadzeniu Rady Słuchaczy UTW w Kozienicach tj. 30.08.2012 r.
  3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury oraz w gablocie ogłoszeniowej w budynku Domu Kultury.
pobierz: 2012.08.30 REGULAMIN UTW.pdf