Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej
 1. Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.
 2. Zasięg: ogólnopolski.
 3. Uczestnicy: uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli.
 4. Cel: propagowanie twórczości literackiej, promowanie młodych talentów, wymiana doświadczeń między uczestnikami, przybliżenie postaci i dorobku literackiego Marii Komornickiej.
 5. Kategorie wiekowe:
   • młodzież (uczniowie gimnazjów i szkół średnich),
   • dorośli.
 6. Kategorie konkursowe:
   • wiersz (tematyka dowolna),
   • proza (krótkie opowiadanie do 5 stron, format A4, wielkość czcionki 12), tematyka dowolna.
 7. Do konkursu zgłaszane są 3 wiersze i/lub jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (maszynopis w 4 egzemplarzach) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny) oraz kategorią wiekową. Do prac konkursowych należy dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace należy przysyłać do 30 czerwca 2014r. (włącznie) na adres organizatora:
  Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Konkurs Literacki”
  (decyduje data stempla pocztowego). Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Prace, które nie zostaną nagrodzone przechowywane będą 2 miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody:
   • w kategorii młodzież nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień,
   • w kategorii dorośli nagrody finansowe za I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł.
 9. Jury powołuje organizator.
 10. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub drogą elektroniczną.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury do 18 października 2014r.
 13. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą, finansowe na konto bankowe laureata.
 14. Szczegółowych informacji udziela instruktorka KDK Halina Koryńska pod numerem tel. 48 611 07 50 lub e-mail: halina.korynska@dkkozienice.pl.
 15. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Pobierz: OŚWIADCZENIE: Oswiadczenie1.doc / Oswiadczenie1.pdf / Oswiadczenie1.rtf