Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy      
  
   Działalność / Kino KDK /    

Regulaminy
Przygotuj do druku    

Regulamin
Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Regulamin określa zasady związane z udziałem w seansie filmowym, organizowanym w sali koncertowo-kinowej (sala nr 1) Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnej obsługi Widzów oraz umożliwienie bezpiecznego i bezkonfliktowego przebywania Widzów w obiekcie.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, Widzowie Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka nie powinni przychodzić na seans filmowy, tylko pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej.

Zalecamy Widzom Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie internetowej gov.pl/web/koronawirus/.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakupienie biletu, vouchera lub wejściówki (dalej zwanych „biletem” lub „biletami”) jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 2. Bilety na seanse filmowe organizowane w sali koncertowo-kinowej, Klient może zakupić w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanych na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, dalej zwanych „kasami KDK”.
 3. Kasy KDK czynne są codziennie od godz. 09.00 do godz. 21.00.
 4. (SARS-CoV-2) Przy ustawianiu się w kolejce do kas KDK Klienci zachowują dystans, zgodny z aktualnym stanem prawnym.
 5. (SARS-CoV-2) Przy zakupie biletu na seans filmowy organizowany w sali koncertowo-kinowej zalecamy podawanie danych kontaktowych (numer telefonu) na wypadek stwierdzenia u któregoś z Widzów zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dane te zbierane są w celu poinformowania Głównego Inspektora Sanitarnego o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 znajduje się tutaj: www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688
 6. (SARS-CoV-2) Przed wejściem do sali koncertowo-kinowej na seans filmowy Widzowie mają obowiązek zdezynfekować ręce.
 7. (SARS-CoV-2) Aby wziąć udział w seansie filmowym organizowanym w sali koncertowo-kinowej Widzowie mają obowiązek zasłonić usta i nos (np. maseczka, przyłbica, szalik). Nakaz ten obowiązuje przez cały seans filmowy.
 8. (SARS-CoV-2) Przy wchodzeniu/wychodzeniu do/z sali koncertowo-kinowej na seans filmowy Widzowie zachowują dystans, zgodny z aktualnym stanem prawnym.
 9. (SARS-CoV-2) Wszyscy Widzowie zobowiązani są do przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19” (można się z nią zapoznać tutaj: www.dkkozienice.pl/zalaczniki/9590/Zalacznik%20nr%201.pdf)
 10. Wstęp na seans filmowy organizowany w sali koncertowo-kinowej jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na dany seans filmowy, chyba, że ma on charakter nieodpłatny.
 11. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans filmowy, odbywający się w określonym dniu i o określonej na nim godzinie.
 12. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu filmowego na jaki został on zakupiony.
 13. Miejsce w sali koncertowo-kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 14. (SARS-CoV-2) Kino Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka udostępnia Widzom nie więcej niż połowę miejsc w sali koncertowo-kinowej. Miejsca w rzędach w sali koncertowo-kinowej powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy:
   1. Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
   2. Widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
   3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 15. Podczas seansów filmowych organizowanych w sali koncertowo-kinowej zabrania się:
   1. dokonywania przez Widzów jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez stosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I PODLEGAJĄ USTAWOWYM KAROM,
   2. wchodzenia do sali koncertowo-kinowej z włączonymi telefonami komórkowymi bądź innymi urządzeniami (np. tabletami, laptopami, itp.) mogącymi powodować zakłócenia urządzeń technicznych,
   3. spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym elektronicznych oraz zażywania innych zabronionych prawem używek,
   4. jakiegokolwiek zachowania powodującego zakłócenia podczas seansu filmowego,
   5. (SARS-CoV-2) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej i spożywania w niej artykułów spożywczych podczas seansów filmowych, również tych zakupionych w Kawiarni Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
   6. wnoszenia do sali koncertowo-kinowej przedmiotów ponadgabarytowych typu plecaki, paczki, futerały,
   7. wnoszenia broni i materiałów pirotechnicznych.
 16. Za rzeczy pozostawione w sali koncertowo-kinowej Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Po zakończeniu seansu filmowego prosimy Widzów o pozostawianie porządku w sali koncertowo-kinowej.
 18. Wszelkie zamierzone zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane policji.
 19. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane do sali koncertowo-kinowej. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 20. W przypadku pojawienia się awarii w sali koncertowo-kinowej, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy technicznej w trakcie trwania seansu filmowego, nie dłuższej niż 20 minut. Jeżeli po upływie tego czasu awaria nie zostanie usunięta, seans filmowy może zostać odwołany.
 21. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym repertuarze.
 22. Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, w którym odbywają się seanse filmowe, jest monitorowany.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób. Bezpłatne wejścia opiekunów obowiązują tylko na seanse dopołudniowe, zorganizowane dla placówek edukacyjnych i innych instytucji.
 2. Wejścia bezpłatne na seans filmowy opiekunów grup zorganizowanych (na seanse dodatkowe, poza repertuarem) są zależne od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
   1. wiek wczesnoszkolny i przedszkolny; grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia - 2 opiekunów,
   2. wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia - 1 opiekun,
   3. grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych - 1 opiekun.
 3. Kasjer KDK może odmówić sprzedaży biletu w następujących szczególnych przypadkach:
   1. Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów,
   2. Klient nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym organizowanym w sali koncertowo-kinowej i jest bez opiekuna prawnego,
   3. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania, z przyczyn leżących po stronie dystrybutora,
   4. wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 4. Zwrot biletów na seanse filmowe organizowane w sali koncertowo-kinowej jest możliwy tylko za okazaniem nieprzerwanego biletu wraz z paragonem fiskalnym lub z fakturą.
 5. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety, możliwy jest tylko w dniu danego seansu filmowego, w przypadkach:
   1. braku zasilania w energię elektryczną,
   2. awarii sprzętu projekcyjnego,
   3. innej usterki technicznej, której nie można było wcześniej przewidzieć, następującej w trakcie seansu filmowego,
   4. odwołania seansu filmowego.
 6. Bilety na seanse filmowe są dostępne w kasach KDK od momentu ustalenia i wprowadzenia programu Kina do systemu sprzedaży.
 7. 30 minut przed najbliższym seansem filmowym możliwy jest zakup biletu/ów tylko na najbliższy seans.
 8. Przy zakupie biletu/ów na 15 minut przed seansem filmowym, miejsca w sali koncertowo-kinowej przydzielane są automatycznie.
 9. Okulary 3D niezbędne do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych można zakupić w kasach KDK wraz z biletem. Nie dokonuje się zwrotów gotówki za zakupione okulary 3D. Okulary 3D można przynosić na kolejne seanse filmowe 3D.
 10. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym repertuarze.
  Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z koniecznością opuszczenia sali koncertowo-kinowej bez prawa zwrotu poniesionych kosztów zakupionego biletu.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2020 roku.
 4. (SARS-CoV-2) Od dnia 26 czerwca 2020 roku do odwołania nie będzie prowadzona rezerwacja biletów ON-LINE.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ul. Warszawskiej 29, jako Administrator danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
 3. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, niemniej korzystanie z usług Kina nie jest możliwe bez ich podania.
 6. Dane Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane Klienta nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa.
 8. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może, zgodnie z (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom w celu realizacji usług świadczonych przez Kozienicki Dom Kultury.
 9. Niektóre specjalne seanse filmowe wyświetlane w Kinie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka są dokumentowane w postaci fotorelacji i nagrań filmowych. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Kozienickiego Domu Kultury lub przekazywane mediom.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.


REGULAMIN ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
(Polityka prywatności – Kino Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka)

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ul. Warszawskiej 29, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych (dalej również KDK), przetwarza dane osobowe Klientów Kina z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów, współpracowników i kontrahentów Administratora; podejmowania działań w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą; zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i Widzom oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej korzystanie z usług Kina nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

Administrator danych osobowych gromadzi dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi i przechowuje je nie dłużej niż jest to konieczne lub podyktowane przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane nie są przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania i są chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez KDK.

Niektóre specjalne seanse filmowe organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych osobowych są dokumentowane w postaci fotorelacji i nagrań filmowych. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Kozienickiego Domu Kultury lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w seansach filmowych organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora danych osobowych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w konkursach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły mogą być publikowane na stronach www Administratora danych osobowych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych osób.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.


   Liczba odwiedzin: 16301226
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: TAAH.