Deklaracja dostępności
REGULAMIN TURNIEJU
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest taniec break dance, zarówno osoby zajmujące się tym rodzajem tańca, a także jego sympatyków, do wzięcia udziału w III OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TAŃCA BREAK DANCE „KOZIENICE CITY BREAKERS”, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2016 roku w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30. Wszelkie szczegóły zostały zawarte w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: pit@dkkozienice.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizator
REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA BREAK DANCE „KOZIENICE CITY BREAKERS”
 1. Organizator turnieju:
   KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka
 2. Termin turnieju:
   11 czerwca 2016r.
 3. Miejsce odbywania się turnieju:
   Amfiteatr nad Jeziorem Kozienickim (26-900 Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30)
 4. Cele turnieju:
  • popularyzacja tańca,
  • konfrontacja dorobku artystycznego uczestników,
  • wymiana doświadczeń i rozwijanie uzdolnień tancerzy,
  • wyłonienie najlepszych tancerzy solowych oraz zespołów breakdance.
 5. Kategorie taneczne:
  • Bitwy ekip – 3vs3 - brak ograniczeń wiekowych
  • Power Moves Contest
  • Kids Battle – 2vs2 - tancerze do 11 lat
  • Kids Battle – 2vs2 - tancerze 12 - 15 lat
 6. Ramowy program turnieju:
   11.00-12.30 Warsztaty dla dzieci 11.00-12.30 Rejestracja uczestników Kids Battle 2vs2 (obydwie kategorie), próby parkietu 12.00-13.30 Rejestracja 3vs3 12.30 Losowanie Kids Battle 2vs2 12.30-14.00 Eliminacje Kids Battle 2vs2 14.00 Start imprezy i losowanie 3vs3 20.30 Wręczenie nagród
 7. Warunki uczestnictwa:
  • przesłanie na adres pocztowy organizatora lub e-mail wypełnionej karty zgłoszenia (pobierz: Karta_zgloszenia.doc / Karta_zgloszenia.pdf) wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie osób niepełnoletnich (pobierz: Zgoda_rodzicow.doc / Zgoda_rodzicow.pdf) oraz dołączenie kopii dowodu wpłaty wpisowego,
  • uiszczenie opłaty wpisowego w wysokości:
    dla kategorii 3vs3 – 30 zł od ekipy, dla osób indywidualnych - 10 zł od osoby, w kategorii Kids Battle - 10 zł od ekipy,
   (w przypadku uczestnictwa w dwóch kategoriach tanecznych opłata wpisowego wynosi 20 zł) na konto organizatora:
   BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006 z dopiskiem „City Breakers - imię i nazwisko lub nazwa ekipy”
  • termin przyjmowania zgłoszeń upływa 08 czerwca 2016r.
  • w wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia będą także przyjmowane w dniu imprezy:
   • uczestnicy Kids Battle do godz. 12.15
   • uczestnicy 3vs3 do godz. 13.15
  • okazanie w dniu imprezy dokumentu potwierdzającego rok urodzenia.
 8. Jury oceniać będzie:
  • poczucie rytmu, technikę oraz trudność wykonywanych ruchów, figur, itp., wykorzystanie elementów akrobatycznych, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność.
 9. Postanowienia ogólne:
  • Każda ekipa tańczy do muzyki organizatora.
  • Długość bitew zostanie ustalona przez Jury w dniu imprezy.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w garderobie.
  • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
  • Turniej odbywać się będzie w systemie pucharowym. O ewentualnych zmianach decydować może Jury podczas imprezy.
  • Organizator nie wyraża zgody na wprowadzanie reklam, w żadnej postaci.
  • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.
  • Niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników skutkować może dyskwalifikacją osoby lub ekipy z turnieju.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
  • Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione podczas zawodów kontuzje.
  • W danej kategorii tanecznej, tancerz może startować tylko raz.
  • Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
  • Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia turnieju, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
  • O wynikach zawodów decyduje Jury, powołane przez organizatora, którego werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
  • Organizator zapewnia nagłośnienie i obsługę techniczną zawodów.
  • Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w turnieju lub dyskwalifikacji.
  • Koszty ubezpieczenia, przejazdów, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania pokrywają uczestnicy turnieju.
  • Na terenie, na którym odbywają się zawody obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek, palenia papierosów.
  • Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z przeglądu z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa. Decyzje, w tym zakresie, są ostateczne i niepodważalne.
  • Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych.
 10. Nagrody:
   Organizator przewiduje nagrody pieniężnie w kategorii bitwy 3vs3 w wysokości:
   I miejsce 2.222 zł II miejsce 1.111 zł III miejsce 500 zł IV miejsce 300 zł
   Nagrody pieniężne wypłacone laureatom zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.) z wyłączeniem kwoty odpowiadającej III i IV miejscu (kwota zwolniona z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.). W pozostałych kategoriach laureaci otrzymają puchary i dyplomy. Dodatkowo przewidziano nagrody dla drużyn spoza podium w kategorii 3vs3 odpowiednio:
   200 zł za dotarcie do ćwierćfinału (4 ekipy) 100 zł za dotarcie do najlepszej szesnastki (8 ekip)
   (kwoty zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.). Obowiązuje pokwitowanie odbioru nagrody.
  Zgłoszenia należy nadsyłać: KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka ul. Warszawska 29 26-900 Kozienice tel. 48 611 07 50 fax 48 614 26 25 e-mail: pit@dkkozienice.pl
  Pobierz: REGULAMIN: Regulamin_KOZIENICE_CITY_BREAKERS_2016.pdf Pobierz: KARTA ZGŁOSZENIA: Karta_zgloszenia.doc / Karta_zgloszenia.pdf Pobierz: ZGODA RODZICÓW: Zgoda_rodzicow.doc / Zgoda_rodzicow.pdf