obraz nagłówka
     Strona główna           Działalność           Kalendarz Imprez           KUP BILET           Galeria           Kontakt / O nas           Partnerzy           Deklaracja dostępności     
Kino

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

BIP-bok

RODORegulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach z dnia 30.08.2016r.
Przygotuj do druku    REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka


 1. Podstawy prawne.
  1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach (zwany dalej UTW) jest jedną z form działalności Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanego dalej KDK).
  2. UTW działa w oparciu o statut KDK i wypełnia zadania w zakresie kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.
 2. Zakres i formy działalności UTW.
  1. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia i aktywności społecznej przez całe życie.
  2. Ułatwienie osobom starszym lepszego zrozumienia współczesnego świata
   oraz prawideł jego funkcjonowania w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.
  3. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.
  4. UTW realizuje swoje cele poprzez:
   1. organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów itp.,
   2. prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,
   3. UTW może realizować swe cele poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach, w kraju i za granicą.
 3. Struktura organizacyjna UTW.
  1. UTW działa w strukturach KDK.
  2. UTW kieruje dyrektor KDK.
  3. Za całokształt działań dydaktyczno-organizacyjnych UTW odpowiedzialny
   jest koordynator do spraw UTW wyznaczony przez dyrektora KDK. Dyrektor może wyznaczyć więcej niż jednego koordynatora.
  4. Koordynator UTW współpracuje z pracownikami naukowymi oraz osobami i organizacjami gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów, zajęć fakultatywnych i seminariów.
  5. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Rada Słuchaczy.
  6. Każda edycja UTW trwa jeden rok akademicki i podzielona jest na dwa semestry.
 4. Kryteria naboru uczestników.
  1. Słuchaczem UTW może zostać każdy mieszkaniec miasta i gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego, który zakończył już swą karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy Kozienice.
  2. Zapisując się na zajęcia na UTW, Słuchacz akceptuje jego Regulamin.
  3. Akceptując niniejszy Regulamin, Słuchacz równocześnie daje Organizatorowi prawo do nagrywania i fotografowania swojej osoby podczas zajęć.
   Ponadto Słuchacz wyraża Zgodę na wykorzystanie przez KDK lub przez inne osoby na zlecenie KDK swojego wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie materiałów (także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć), służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej KDK poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
   1. mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK, serwisie społecznościowym Facebook, czy też w serwisie YouTube,
   2. telewizji,
   3. prasie,
   4. broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
    Wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
    ani innych praw.
  4. KDK może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej KDK.
  5. Słuchacz w każdym momencie może wycofać udzieloną zgodę, bez podania przyczyny, co jest równoznaczne z wypisaniem się z UTW.
 5. Prawa i obowiązki Słuchacza.
  1. Słuchacze UTW mają prawo do:
   1. zapoznania się z programem UTW,
   2. brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami płatności,
   3. odrobienia, w miarę możliwości, zajęć fakultatywnych w najbliższym możliwym czasie tylko w przypadku ich odwołania z winy organizatora,
   4. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych,
   5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW na ręce koordynatora UTW.
  2. Słuchacze zobowiązani są do:
   1. stosowania się do Regulaminu,
   2. przestrzegania zaleceń dyrektora KDK oraz koordynatora UTW,
   3. terminowego opłacania czesnego (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kolejnych semestrów) i zajęć fakultatywnych (do końca miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć),
   4. dbałości o mienie i dobre imię UTW.
  3. Zaleganie z opłatami, co najmniej za jeden semestr, skutkuje skreśleniem z listy Słuchaczy.
  4. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca czesnego.
  5. Opłata za zajęcia fakultatywne jest stała, bez względu na liczbę spotkań w miesiącu, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, jak np. ferie zimowe, okres świąteczny, ostatni miesiąc zajęć.
  6. Zapisanie się na UTW po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia Słuchacza z wpłaty pełnego czesnego.
  7. Warunkiem uczestniczenia w wykładach, zajęciach fakultatywnych, wycieczkach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych na potrzeby UTW jest posiadanie aktualnej elektronicznej karty Słuchacza UTW.
  8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi koordynator UTW.
  9. Słuchacz otrzymuje po wpłacie czesnego imienną kartę Słuchacza UTW, która upoważnia go do korzystania z pełnej oferty UTW. Karta wydawana jest nieodpłatnie. W przypadku zgubienia karty Słuchacz powinien zgłosić niezwłocznie ten fakt do kasy KDK i uiścić opłatę za wyrobienie nowej karty. Nie wyrobienie nowej karty jest równoznaczne z wypisaniem się z UTW.
  10. W szczególnych sytuacjach Słuchacz może być relegowany z UTW. Dotyczy to szczególnie niegodnego i uciążliwego zachowania się Słuchacza oraz nie stosowania się do ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
  11. Każda edycja UTW kończy się rozdaniem dyplomów.
 6. Rada Słuchaczy.
  1. W skład Rady Słuchaczy wchodzi 5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
  2. Obrady Ogólnego Zebrania Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad, którym jest koordynator UTW.
  3. Ogólne Zebranie Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku.
  4. Rada Słuchaczy na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i w miarę potrzeb sekretarza i skarbnika.
  5. Kadencja Rady Słuchaczy trwa jeden rok akademicki.
  6. Zadaniem Rady Słuchaczy jest:
   1. informowanie koordynatora UTW o potrzebach Słuchaczy, dotyczących organizacji i tematyki zajęć,
   2. współpraca z koordynatorem UTW przy organizacji ewentualnych wycieczek i wyjazdów,
   3. inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
   4. budowanie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród Słuchaczy,
   5. Rada przynajmniej raz w semestrze spotyka się z koordynatorem UTW, w celu omówienia spraw bieżących.
 7. Zadania koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.
  1. Organizacja zajęć UTW.
  2. Prawidłowa realizacja programu o odpowiednim poziomie merytorycznym.
  3. Działania zgodne z przepisami prawa i wytycznymi dyrektora KDK.
  4. Zwołanie Ogólnego Zebrania Słuchaczy i przewodniczenie mu.
  5. Bieżące informowanie dyrektora KDK o działaniach dotyczących UTW.
  6. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności.
 8. Finanse, baza lokalowa, obsługa.
  1. KDK zapewnia:
   1. pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
   2. pracę koordynatora UTW,
   3. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
   4. obsługę finansowo-księgową.
  2. Środki finansowe na działalność UTW pochodzą z:
   1. opłat wnoszonych przez Słuchaczy w formie czesnego i wpisowego,
   2. opłat wnoszonych przez Słuchaczy za zajęcia fakultatywne (warsztaty, lektoraty),
   3. środków własnych KDK.
  3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalana przez KDK.
  4. Nadzór nad gospodarką finansową UTW sprawuje księgowość KDK.
 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych (Polityka prywatności).
  1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest KDK, reprezentowany przez dyrektora KDK. KDK dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe uczestników zajęć, słuchaczy i innych osób korzystających z oferty KDK przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług wynikających z działalności statutowej i ustawowej KDK, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy zajęć mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, co jest równoznaczne z wypisania z listy Słuchaczy. Dane osobowe KDK przechowuje i przetwarza zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 10. Wytyczne dotyczące wykorzystania wizerunku logo UTW.
  1. Właścicielem logo UTW jest KDK. Wykorzystanie logo przez inne podmioty może nastąpić jedynie po uprzednim pisemnym zezwoleniu KDK.
 11. Zmiany treści Regulaminu dokonuje organ prowadzący.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólne w sprawie UTW.
  2. Regulamin niniejszy, w uzgodnieniu z Radą Słuchaczy UTW i zatwierdzeniu przez dyrektora KDK, wchodzi w życie z dniem 30.08.2016r.
  3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej KDK www.dkkozienice.pl w zakładce UTW oraz w Punkcie Informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29.


pobierz: 2016.08.30 REGULAMIN UTW.pdf


   Liczba odwiedzin: 23407650
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.