Deklaracja dostępności
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2017/2018
Regulamin zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zmieniony dnia 2 stycznia 2018 r.
 1. Organizatorem zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zwanym dalej „UTW”) jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia fakultatywne (odpłatne i nieodpłatne) oferowane przez KDK skierowane są wyłącznie dla Słuchaczy UTW. Za Słuchacza UTW uważa się osobę, która dokonała wszelkich formalności wpisania się na listę Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 3. Zapisy na zajęcia fakultatywne odbywają się osobiście lub przez współmałżonka będącego równocześnie słuchaczem UTW, w kasach Centrum Kulturalno-Artystycznego codziennie w godz. 13.00 – 21.00 od 20-go do ostatniego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć lub do wyczerpania limitu miejsc na dane zajęcia.
 4. Przy zapisie na zajęcia fakultatywne wymagane jest posiadanie aktualnej elektronicznej karty Słuchacza UTW.
 5. O przyjęciu na zajęcia fakultatywne decyduje kolejność zapisów w każdym miesiącu. Wyjątek stanowią zajęcia: tenis stołowy, zajęcia fotograficzne, wolontariat seniora, zajęcia brydżowe, nauka pływania, nordic walking, kurs decoupage, chór, lekcje gry na pianinie oraz zajęcia językowe, na które obowiązują jednorazowe zapisy na początku roku akademickiego.
 6. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych Słuchacze UTW przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
 7. Na każde zajęcia fakultatywne obowiązuje limit miejsc podyktowany charakterem zajęć i wielkością sali, w której odbywają się dane zajęcia.
 8. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć fakultatywnych, o czym poinformuje (za pomocą SMS-a lub telefonicznie) osoby uczęszczające na te zajęcia.
 9. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fakultatywnych lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 10. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach fakultatywnych jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 11. Do potwierdzenia obecności na zajęciach fakultatywnych niezbędna jest aktualna elektroniczna karta Słuchacza UTW.
 12. W przypadku zajęć odpłatnych opłata za zajęcia fakultatywne jest stała, bez względu na liczbę spotkań w miesiącu, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, jak np. ferie zimowe, okres świąteczny, ostatni miesiąc zajęć.
 13. Nieobecność Słuchacza UTW na zajęciach odpłatnych nie skutkuje obniżeniem opłaty.
 14. Słuchacz UTW zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć fakultatywnych najpóźniej do 20-go dnia każdego miesiąca, poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć.
 15. W przypadku zajęć fakultatywnych odpłatnych rezygnacja z zajęć po ich opłaceniu nie powoduje zwrotu opłaty.
 16. Słuchacze UTW uczestniczący w zajęciach fakultatywnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
 17. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach powodują automatyczne wykreślenie uczestnika z zajęć.
 18. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
 19. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880). Słuchacze UTW uczestniczący w zajęciach organizowanych przez KDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Słuchacze UTW uczestniczący w zajęciach mają prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych Słuchaczy UTW korzystających z zajęć jest KDK.
 20. Zapisanie się na zajęcia fakultatywne jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

JOGA instruktor: Halina Koryńska
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • poniedziałki w godz. 11.00 – 12.00 (grupa kontynuująca)
  • wtorki w godz. 12.00 – 13.00 (grupa początkująca)
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • poniedziałki w godz. 11.00 – 12.00
  • piątki w godz. 10.30 – 11.30
GIMNASTYKA 50+ z dodatkowymi ćwiczeniami na piłce instruktor: Helena Szamańska
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • wtorki w godz. 13.00 – 14.15 (grupa I)
  • czwartki w godz. 13.00 – 14.15 (grupa II)
  • piątki w godz. 13.00 – 14.15 (grupa III)
ZAJĘCIA TANECZNE instruktor: Helena Szamańska
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • środy w godz. 14.30 – 15.30
TAŃCE W KRĘGU instruktor: Halina Koryńska
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • środy w godz. 19.30 – 20.30
CHÓR III WIEKU instruktor: Ewa Izdebska
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • poniedziałki w godz. 10.00 – 11.00
NAUKA GRY NA PIANINIE instruktor: Ewa Izdebska
 • zajęcia nieodpłatne
 • lekcje indywidualne odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego.
3-MIESIĘCZNY KURS DECOUPAGE (zajęcia plastyczne) instruktor: Agnieszka Bieńkowska
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • wtorki w godz. 12.30 – 14.30
ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH instruktor: Franciszek Subocz
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • środy w godz. 14.30 – 16.30
ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH instruktor: Franciszek Subocz
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • środy w godz. 16.30 – 18.30
ZAJĘCIA Z BRYDŻA instruktor: Stanisław Kacperek
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • wtorki w godz. 17.00 – 20.00
WOLONTARIAT SENIORA - NOWOŚĆ od I semestru opiekun: Izabela Barcikowska-Poździk
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się co tydzień, w sali zajęć indywidualnych Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • piątki w godz. 12.00 – 13.00
TENIS STOŁOWY instruktor: Henryk Motyka
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w Hali Sportowej (ul. Głowaczowska 48):
  • piątki w godz. 13.30 – 14.30
  • zajęcia ruszają w dniu 20 października
AQUA AEROBIC instruktor: Anna Banaś
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w krytej pływalni DELFIN (ul. Legionów 4):
  • wtorki w godz. 12.00 – 12.45 (grupa I – basen płytki)
  • wtorki w godz. 12.45 – 13.30 (grupa II – basen głęboki)
  • wtorki w godz. 13.30 – 14.15 (grupa III – basen głęboki)
  • czwartki w godz. 13.40 – 14.25 (grupa IV – basen płytki/basen głęboki)
NAUKA PŁYWANIA instruktor: Ryszard Wojtunik
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w krytej pływalni DELFIN (ul. Legionów 4):
  • poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00 (grupa zaawansowana)
  • czwartki w godz. 14.00 – 15.00 (grupa podstawowa)
NORDIC WALKING instruktor: Anna Sobota
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu (zbiórka: ul. Wójcików):
  • poniedziałki w godz. 9.30 – 11.00
JĘZYK NIEMIECKI lektor: Izabela Barcikowska-Poździk
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00 (grupa początkująca)
  • poniedziałki w godz. 14.15 – 15.15 (grupa podstawowa)
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali zajęć indywidualnych Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • wtorki w godz. 13.00 – 14.00 (grupa zaawansowana)
JĘZYK ANGIELSKI lektor: Ewa Jasionka
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • wtorki w godz. 11.00 – 12.00 (grupa MW)
  • wtorki w godz. 12.00 – 13.00 (grupa JG)
  • wtorki w godz. 13.00 – 14.00 (grupa MJ)
  • wtorki w godz. 15.00 – 16.00 (grupa BP)
lektor: Justyna Wocial
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • piątki w godz. 16.00 – 17.00 (grupa początkująca)
JĘZYK WŁOSKI lektor: Magdalena Karaś
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • czwartki w godz. 15.00 – 16.00
JĘZYK HISZPAŃSKI lektor: Ewa Jasionka
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • wtorki w godz. 14.00 – 15.00
JĘZYK ROSYJSKI lektor: Małgorzata Koksa
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:
  • środy w godz. 9.45 – 10.45
Zajęcia fakultatywne UTW w roku akademickim 2017/2018 (aktualizacja z dnia 2018.04.04) pobierz: 2018.04.04_Zajecia fakultatywne.pdf