Deklaracja dostępności
Regulamin II Regionalnego Konkursu Poetyckiego
 1. Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Zasięg: powiat kozienicki i powiat radomski.
 3. Uczestnicy: dorośli - powyżej 18 roku życia.
 4. Cel: propagowanie twórczości poetyckiej, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
 5. Kategoria konkursowa: wiersz (tematyka dowolna).
 6. Do konkursu zgłaszane są 3 wiersze. Zgłaszane wiersze (wydruk, 4 egzemplarze) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny). Do prac konkursowych należy dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym samym godłem, wypełnione oświadczenie (pobierz: Oswiadczenie.doc) stanowiące załącznik do regulaminu. Prace należy przysyłać lub dostarczyć osobiście do 28 lutego 2018 r. (włącznie) na adres organizatora:
  Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Konkurs Poetycki”
  Jest to data wpływu wierszy do naszej placówki, po tym terminie zgłoszenia do konkursu nie będą przyjmowane. Nie należy zgłaszać wierszy wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. Nagrodzone wiersze będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych wierszy. Prace, które nie zostaną nagrodzone przechowywane będą 2 miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu, po czym zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Nagrody finansowe:
  I miejsce 500 zł II miejsce 400 zł III miejsce 300 zł dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł
 8. Jury powołuje organizator.
 9. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 10. Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 24 marca 2018 r. o godz. 16.00 w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).
 11. Laureaci szczegółowe informacje otrzymają mailem.
 12. Szczegółowych informacji udzielają instruktorki KDK: Halina Koryńska pod numerem tel. 48 611 07 50 wew. 125 lub e-mail: halina.korynska@dkkozienice.pl oraz Małgorzata Koksa pod numerem tel. 48 611 07 50 wew. 125 lub e-mail: malgorzata.koksa@dkkozienice.pl
 13. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 14. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe podane w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, itp, zwłaszcza w stosunku do osób nagrodzonych i wyróżnionych, w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.
pobierz: Oswiadczenie.doc