Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy      
  

REGULAMIN TURNIEJU
Przygotuj do druku    

Szanowni Państwo!

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest taniec break dance, zarówno osoby zajmujące się tym rodzajem tańca, a także jego sympatyków, do wzięcia udziału w V OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TAŃCA BREAK DANCE „KOZIENICE CITY BREAKERS”, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 roku w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30.

Wszelkie szczegóły zostały zawarte w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: pit@dkkozienice.pl.

Zapraszamy do udziału!

Organizator
REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU TAŃCA BREAK DANCE
„KOZIENICE CITY BREAKERS”


 1. Organizator turnieju:
   KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka

 2. Termin turnieju:
   9 czerwca 2018 r.

 3. Miejsce odbywania się turnieju:
   Amfiteatr nad Jeziorem Kozienickim (26-900 Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30)

 4. Cele turnieju:
  • popularyzacja tańca,
  • konfrontacja dorobku artystycznego uczestników,
  • wymiana doświadczeń i rozwijanie uzdolnień tancerzy,
  • wyłonienie najlepszych tancerzy solowych oraz zespołów breakdance.

 5. Kategorie taneczne:
  • Bitwy ekip – 3vs3 – brak ograniczeń wiekowych
   (z przyczyn losowych np. kontuzje, choroba itp. ekipa może uczestniczyć w Turnieju w składzie 2-osobowym, nie zwalnia to jednak z obowiązku wskazania w karcie zgłoszeniowej pełnego składu)
  • Power Moves Contest – brak ograniczeń wiekowych
  • Kids Battle – 2vs2 - tancerze do 11 lat
  • Kids Battle – 2vs2 - tancerze 12 - 15 lat
   UWAGA: O przynależności do danej konkurencji wiekowej ekipy decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

 6. Ramowy program turnieju:
   12.00-13.30 - Warsztaty dla dzieci
   12.00-13.30 - Rejestracja uczestników Kids Battle 2vs2 (obydwie kategorie wiekowe), próby parkietu
   13.00-14.30 - Rejestracja 3vs3
   13.30 - Losowanie Kids Battle 2vs2
   13.30-15.00 - Eliminacje Kids Battle 2vs2
   15.00 - Start imprezy i losowanie 3vs3
   Po zakończeniu turnieju – pokazy taneczne jurorów i wręczenie nagród

 7. Warunki uczestnictwa:
  • wypełnienie karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie osób niepełnoletnich podczas rejestracji w dniu imprezy,
  • okazanie w dniu imprezy dokumentu potwierdzającego rok urodzenia.

 8. Jury oceniać będzie:
  • poczucie rytmu, technikę oraz trudność wykonywanych ruchów, figur, itp., wykorzystanie elementów akrobatycznych, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność.

 9. Postanowienia ogólne:
  • Każda ekipa tańczy do muzyki organizatora.
  • Długość bitew zostanie ustalona przez Jury w dniu imprezy.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w garderobie.
  • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
  • Turniej odbywać się będzie w systemie pucharowym. O ewentualnych zmianach decydować może Jury podczas imprezy.
  • Organizator nie wyraża zgody na wprowadzanie w żadnej postaci reklam na scenę, na której odbywa się Turniej.
  • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.
  • Niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników skutkować może dyskwalifikacją osoby lub ekipy z turnieju.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
  • Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione podczas zawodów kontuzje.
  • Ubezpieczenia zawodników dokonuje instytucja zgłaszająca lub sam zawodnik.
  • W danej kategorii tanecznej, tancerz może startować tylko raz.
  • Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
  • Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia turnieju, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
  • O wynikach zawodów decyduje Jury, powołane przez organizatora, którego werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
  • Organizator zapewnia nagłośnienie i obsługę techniczną zawodów.
  • Koszty ubezpieczenia, przejazdów, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania pokrywają uczestnicy turnieju.
  • Na terenie, na którym odbywają się zawody obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek, palenia papierosów.
  • Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z turnieju z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa. Decyzje, w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
  • Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych.
  • KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w Turnieju nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138). Uczestnicy turnieju, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wnoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest KDK.

 10. Nagrody:
   Organizator przewiduje nagrody pieniężne w kategorii bitwy 3vs3 w wysokości:
   I miejsce 2.000 zł
   II miejsce 1.000 zł
   III miejsce 500 zł
   IV miejsce 300 zł
   Dodatkowo przewidziano nagrody dla drużyn spoza podium w kategorii 3vs3 odpowiednio:
   200 zł za dotarcie do ćwierćfinału (4 ekipy)
   100 zł za dotarcie do najlepszej szesnastki (8 ekip)
   (kwoty nagród są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późniejszymi zmianami)
   Obowiązuje pokwitowanie odbioru nagrody.  Dane Organizatora:
  KOZIENICKI DOM KULTURY
  im. Bogusława Klimczuka

  ul. Warszawska 29
  26-900 Kozienice
  tel. 48 611 07 50
  fax 48 614 26 25
  e-mail: pit@dkkozienice.pl  Pobierz: REGULAMIN: Regulamin_KOZIENICE_CITY_BREAKERS_2018.pdf

  Pobierz: KARTA ZGŁOSZENIA: Karta_zgloszenia.doc / Karta_zgloszenia.pdf

  Pobierz: ZGODA RODZICÓW: Zgoda_rodzicow1.doc / Zgoda_rodzicow1.pdf


   Liczba odwiedzin: 16016383
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: TAAH.