Deklaracja dostępności
2019.03.04 i 13 - XXXVI Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza do udziału w XXXVI Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 4 marca 2019 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 13 marca 2019 r. od godz. 10.00. Zarówno jedne jak i drugie eliminacje, odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmentach), których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji środowiskowych może zgłosić:
 • do eliminacji środowiskowych:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach:
   • klasy szkoły podstawowej – 6 lub 7 recytatorów,
   • klasy gimnazjalne – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej.
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice:
   • klasy szkoły podstawowej – 3 lub 4 recytatorów,
   • klasy gimnazjalne – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej.
  • przedszkola – 2 recytatorów.
 • do eliminacji powiatowych:
  • szkoły podstawowe w gminie Głowaczów, Gniewoszów, Sieciechów:
   • klasy szkoły podstawowej – 3 recytatorów,
   • klasy gimnazjalne – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej.
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie (DRUKOWANYMI LITERAMI) karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 20 lutego 2019 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 22 lutego 2019 r. dla eliminacji powiatowych. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej). Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana do szkół i przedszkoli. Osoby do kontaktu:
 • Aleksandra Sitnik – instruktor KDK, tel. 48 611 07 50 wew. 125
 • Ewa Pytka – instruktor KDK, tel. 48 611 07 50
Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z MOK „Amfiteatr”. Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, domy i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. Finał Laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul Parkowa 1. Szczegółowy termin zostanie podany uczestnikom podczas eliminacji powiatowych. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin XXXVI Malego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta_zgloszenia.doc (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych.doc Ważna informacja uzupełniająca dotycząca tegorocznej edycji Małego Konkursu Recytatorskiego Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu Współorganizator: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka W związku z zapytaniami kierowanymi do nas przez nauczycieli ze szkół podstawowych, dotyczącymi kwalifikowania uczniów do poszczególnych grup wiekowych informujemy, że decyzją autorów regulaminu tj. Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu podstawowym kryterium tworzenia kategorii dla biorących udział w konkursie będzie wiek ucznia nie zaś klasa, do której aktualnie uczęszcza. Stąd prośba do opiekunów o umieszczanie w karcie zgłoszenia wieku uczestnika. Uwaga! Dotyczy wyłącznie kategorii 5-6 lat.