Deklaracja dostępności
2020.02.17-11.30 - Projekt KDK „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ma przyjemność poinformować, że został beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt Kozienickiego Domu Kultury pn. „Razem dla kultury w Gminie Kozienice” uzyskał 23. pozycję wśród 50 wniosków rozpatrzonych pozytywnie (o dofinansowanie ubiegało się ponad 110 ośrodków kultury z całego kraju!). Projekt ten to bardzo nowatorskie, w skali Gminy Kozienice przedsięwzięcie. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka do tej pory nie realizował bezpośrednio badań społeczności lokalnej, ale potrzeba realizacji badań nad kulturą była wnioskowana przez dyrektor Elwirę Kozłowską już przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030”.
  Diagnoza przeprowadzona na potrzeby „Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030” wśród mocnych stron podkreśla m.in. wysoki poziom świadomości społecznej i zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy gminy, funkcjonowanie licznego, silnego i aktywnego środowiska organizacji pozarządowych, rozwiązywanie problemów społecznych gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, stosunkowo wysoki poziom zaangażowania mieszkańców w działania wolontarystyczne, aktywność rad sołeckich i osiedlowych. Strategia stawia na rozwój gminy w oparciu o lokalny kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. Ponadto w celach operacyjnych gmina stawia na integrujący model kultury, której jednym z celów jest wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Z kolei „Gminny Program Rewitalizacji” wskazuje w części diagnostycznej na potrzebę wzmocnienia w gminie działań mających na celu zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz likwidacji barier w dostępie do usług publicznych (w tym oferty kulturalnej).
Realizacja działań w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020” jest dwuetapowa. We wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu, wspiera nas Fundacja „Obserwatorium” z Warszawy, z prezesem Karolem Wittelsem oraz animator wskazany przez Narodowe Centrum Kultury, swoisty „opiekun beneficjenta”, Ligia Jaszczewska. I etap
  Badania lokalnej społeczności, w celu opracowania diagnozy kultury dla Gminy Kozienice:
  • Spotkanie inicjujące z liderami i mieszkańcami z terenu Gminy Kozienice.
   Szczegóły dotyczące spotkania pod poniższym linkiem: KLIKNIJ https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9518 UWAGA: W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa spotkanie zostało odwołane.
  • Wybór odpowiednich narzędzi i metod badania, adekwatnych do aktualnej sytuacji w kraju (pandemia koronawirusa).
  • Wewnętrzny warsztat on-line ze wszystkimi pracownikami Kozienickiego Domu Kultury moderowany przez zewnętrznych animatorów.
  • Ankieta mapująca odbiorców, pod kątem: płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz zbierająca dane o źródłach wiedzy dotyczącej oferty Kozienickiego Domu Kultury.
   Ankieta dostępna jest w dniach 28 kwietnia - 18 maja 2020 r. pod poniższym linkiem: KLIKNIJ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfydvdGwjg7nTEoUjrFVaPmXQi9XS4VeKvtV3bVuq4pq5pHWA/viewform
  • Wywiady on-line z mieszkańcami Gminy Kozienice moderowane przez zewnętrznych animatorów (m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, sołectwa, komitety osiedlowe, samorząd gminy, Ochotnicze Straże Pożarne).
  • Opracowanie diagnozy kultury dla Gminy Kozienice i publikacja jej on-line.
   pobierz: Diagnoza kultury dla Gminy Kozienice.pdf
  • Ogłoszenie konkursu na inicjatywy lokalne dla mieszkańców Gminy Kozienice, grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z Kozienickim Domem Kultury. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają głowy pełne pomysłów i są gotowi na ich realizację! Uwaga: Zabezpieczyliśmy dla Was na to środki finansowe!
   Szczegóły dotyczące konkursu pod poniższym linkiem: KLIKNIJ https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9587 Lista inicjatyw zakwalifikowanych do oceny merytorycznej pod poniższym linkiem: KLIKNIJ https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9621 Głosowanie na inicjatywy mieszkańców pod poniższym linkiem: KLIKNIJ https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9623
  • Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie listy zaakceptowanych do realizacji inicjatyw.
   Wyniki konkursu na inicjatywy lokalne pod poniższym linkiem: KLIKNIJ https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9632
II etapJak mówi Elwira Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury: „Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice” przysłuży się realizacji kilku ważnych celów. Poprzez szereg działań, takich jak badania ankietowe z zakresu kultury i organizacja konkursu dla członków społeczności lokalnej, zamierzamy wpłynąć na sposób postrzegania i tworzenia kultury przez mieszkańców gminy. Badania mają na celu identyfikację potrzeb, zasobów i potencjału kulturotwórczego mieszkańców naszej gminy, z kolei konkurs pozwoli na aktywną realizację działań zainicjowanych przez samych mieszkańców. W ten sposób społeczność lokalna zyska wiele korzyści – damy sygnał do aktywizacji społecznej w przestrzeni kultury, uczestnicy projektu zyskają nowe doświadczenie, a wszyscy mieszkańcy szerszą i bardziej precyzyjną ofertę kulturalną ze strony Kozienickiego Domu Kultury. Badania ankietowe pozwolą bowiem na dużo lepszą identyfikację potrzeb społeczności na tego typu działania”.
Program „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Jak mówi nasza animatorka Ligia Jaszczewska: „Głównym celem projektu jest jak największe otwarcie Domu Kultury i realizacja potrzeb i pomysłów mieszkańców nie tyle dla nich, co razem z nimi - w praktyce każdy będzie mógł zgłosić swoją inicjatywę, a najciekawsze pomysły dostaną nie tylko pomoc organizacyjną, ale także konkretne pieniądze na realizację”.
Wspólnie możemy zrealizować Wasze pomysły na przedsięwzięcia z zakresu kultury!