Deklaracja dostępności
Lato w mieście - wakacje 2020 z KDK
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2020 z KDK”, która potrwa od 1 lipca do 27 sierpnia 2020 roku. W czasie wakacji będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne, przy zachowaniu wszystkich reżimów sanitarnych. Nie zabraknie także seansów w kinie. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 17 czerwca od godz. 10.00 do 23 czerwca 2020 r. do godz. 20.00 telefonicznie pod numerem telefonu 48 611 07 50 lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć”.
Regulamin zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2020 z KDK” organizowanych przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorami zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2020 z KDK”, które odbędą się w terminie od 1 lipca do 27 sierpnia 2020 roku są Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia wakacyjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa.
 4. Z zajęć wakacyjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 3 a 19 rokiem życia. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice. KDK honoruje „Kozienicką Kartę Mieszkańca” oraz „Kozienicką Kartę Mieszkańca (ze statusem Dużej Rodziny)”, a także „Kozienicką Kartę Rodziny” (do czasu wygaśnięcia jej ważności) - zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. pobierz: Zalacznik nr 1.pdf Zalacznik nr 1_aktualizacja(2020.08.19).pdf
 6. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 17 czerwca od godz. 10.00 do 23 czerwca 2020 r. do godz. 20.00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisywać można się, do wyczerpania limitu miejsc, telefonicznie pod numerem telefonu 48 611 07 50 lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
  UWAGA: W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 23 czerwca 2020 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, ale tylko telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu. Zapisy internetowe są ważne od momentu ich uaktywnienia.
  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 7. Zapisania na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu samodzielnie lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 8. Konieczne jest wypełnienie i podpisanie deklaracji udziału w zajęciach – zarówno w przypadku zapisów telefonicznych, jak i internetowych, należy wypełnić deklarację, podpisać i przesłać skanem na adres e-mail: pit@dkkozienice.pl lub dostarczyć osobiście do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29, we wtorki lub w czwartki w godz. 10.00-17.00, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. pobierz: Deklaracja_1a.doc
 9. W przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację musi podpisać rodzic/opiekun prawny. Uczestnicy, którzy nie dostarczą deklaracji nie mogą wziąć udziału w zajęciach. pobierz: Deklaracja.2.doc
 10. Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem na zajęcia.
 11. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione poprzez SMS na podany przy zapisie numer kontaktowy.
 12. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 13. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów z zachowaniem bezpiecznej odległości społecznej min. 2 metry.
 14. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć wakacyjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem,
  • muszą być w pełni zdrowi.
 15. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w dwóch różnych warsztatach.
 16. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na dwa różne warsztaty), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia.
 17. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub poprzez SMS) osoby zapisane na zajęcia.
 18. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 19. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 20. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
  • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
  • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
 21. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,
  • w przypadku zajęć tanecznych/ruchowych posiadania na sobie wymaganego stroju sportowego (w okresie wakacyjnym szatnie są nieczynne).
 22. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 23. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., które nie służą jako pomoc do udziału w zajęciach. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 24. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć wakacyjnych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: iod@dkkozienice.pl.
 25. Zapisanie się na zajęcia, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2020 z KDK” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Program zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2020 z KDK”
UWAGA: Aktualizacja zestawienia, po przeprowadzonym naborze.
  Fitness malucha - warsztaty fitness dla dzieci
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 1 lipca 2020 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: zabawy rytmiczne, ćwiczenia rozciągające oraz poprawiające sprawność fizyczną. Nauka mini-choreografii w stylu disco-dance. Osoba prowadząca: Anna Lidak – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 6 lipca 2020 r., w godz. 10.00-15.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: praca nad głosem i piosenką. Uwaga! Każdy uczestnik warsztatów musi przygotować 1 lub 2 piosenki jako materiał do pracy. Osoba prowadząca: Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Wyginam śmiało ciało - warsztaty modern jazz
   Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.
   • Termin: 6 lipca 2020 r., w godz. 16.00-18.00
   W programie: nauka podstawowych kroków i figur tańca jazzowego, ćwiczenia rozciągające i zabawy rytmiczno-taneczne. Osoba prowadząca: Anna Lidak – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe warsztaty taneczne breakdance
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.
   • Termin: 7, 8, 9 lipca 2020 r., w godz. 17.00-19.00
   Osoba prowadząca: Michał Wójcik – tancerz breakdance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty dziennikarskie (telewizyjno-prasowe)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 7, 14 lipca 2020 r., w godz. 15.30-17.00
   W programie: uczestnicy zapoznają się z zasadami pracy redakcji, a także zwiedzą studio telewizji lokalnej. Będą mieli okazję spróbować swoich sił przed kamerami. Poznają podstawowe zagadnienia z zakresu dziennikarstwa. Osoby prowadzące: pracownicy telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”. Miejsce zajęć: studio nagrań telewizyjnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Ramka na wakacyjne zdjęcia”
   Adresaci: dzieci w wieku 9-13 lat.
   • Termin: 8 lipca 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: uczestnicy w czasie zajęć stworzą niepowtarzalne ramki na swoje zdjęcie z wakacji, które pozwoli im zachować na dłużej najmilsze letnie chwile. Osoba prowadząca: Anna Anioł – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
   Adresaci: dzieci w wieku 9-12 lat.
   • Termin: 15 lipca, 24 sierpnia 2020 r., w godz. 11.00-13.00 (1 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 15 lipca, 24 sierpnia 2020 r., w godz. 15.00-17.00 (2 grupa)
   W programie: celem warsztatów jest nauka postrzegania, obserwacji otaczającego nas trójwymiarowego świata, analiza jego oraz interpretacja, zapisana w sposób plastyczny za pomocą ołówka i farb na powierzchni kartonu. Rysowanie oraz malowanie martwej natury, pejzażu, nauka kompozycji, perspektywy, szukanie proporcji, kolorów, światłocienia oraz ogólnych zasad przy tworzeniu prac artystycznych z dziedziny plastyki. Pobudzenie wyobraźni do twórczej aktywności i przy okazji świetniej z nią zabawy. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne dla mam z dziećmi
   Adresaci: mamy z dziećmi w wieku 3-5 lat.
   • Termin: 20 lipca 2020 r., w godz. 16.00-16.40
   W programie: celem zajęć jest spędzenie wspólnego czasu z dzieckiem na zabawach, które je rozwijają, wzmacniają jego ciało, doskonalą motorykę dużą i małą, stymulują rozwój wyobraźni oraz budują bliskość między rodzicem a dzieckiem. Nauczą się wspomagać swoją pociechę w rozwoju poprzez zabawę. Ćwiczenia pomogą mamom w efektywny sposób wzmocnić i uelastycznić mięśnie, pozbyć się zbędnych kilogramów, a także poprawić kondycję. To świetna forma aktywnego spędzania czasu z malutkim dzieckiem. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty jogi
   Adresaci: dzieci w wieku 8-10 lat.
   • Termin: 22 lipca 2020 r., w godz. 10.30-11.30
   • Termin: 18 sierpnia 2020 r., w godz. 10.30-11.30
   Adresaci: dzieci w wieku 11-14 lat.
   • Termin: 22 lipca 2020 r., w godz. 12.30-13.30
   • Termin: 18 sierpnia 2020 r., w godz. 12.30-13.30
   Adresaci: młodzież w wieku 15-19 lat.
   • Termin: 22 lipca 2020 r., w godz. 16.00-17.00
   • Termin: 18 sierpnia 2020 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: rozgrzewka, ćwiczenia rozciągające, podstawowe i bardziej zaawansowane asany jogi z użyciem pasków, piłek, koców i klocków. Osoba prowadząca: Halina Koryńska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance, tańce karaibskie
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 23, 24 lipca 2020 r., w godz. 15.30-17.00 (1 grupa)
   • Termin: 20, 21 sierpnia 2020 r., w godz. 15.30-17.00 (1 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 23, 24 lipca 2020 r., w godz. 17.30-19.00 (2 grupa)
   • Termin: 20, 21 sierpnia 2020 r., w godz. 17.30-19.00 (2 grupa)
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i disco oraz tańców karaibskich. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski Wicemistrz Świata i Europy formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK.
  Kolorowe bajki z Szarym
   Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat.
   • Termin: 25 lipca 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: podczas zajęć prowadzący czyta dzieciom bajki. Osoba prowadząca: Adrian Szary – poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe warsztaty taneczne Hip-Hop
   Adresaci: dzieci w wieku 4-7 lat.
   • Termin: 27, 28, 29 lipca 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   Adresaci: dzieci w wieku 8-11 lat.
   • Termin: 27, 28, 29 lipca 2020 r., w godz. 12.30-13.30
   Adresaci: młodzież w wieku 12-16 lat.
   • Termin: 27, 28, 29 lipca 2020 r., w godz. 14.00-15.00
   W programie: nauka podstaw tańca Hip-Hop oraz stylów pochodnych tj. house, locking, waacking, ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, nauka choreografii. Osoba prowadząca: Kamila Ochwat – tancerka Hip-Hop współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Pięciodniowe warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży
   Adresaci: młodzież w wieku 14-19 lat dzieci w wieku 7-13 lat.
   • Termin: 27, 28, 29, 30, 31 lipca 2020 r., w godz. 12.00-15.00
   Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.
   • Termin: 3, 4, 5, 6, 7 sierpnia 2020 r., w godz. 12.00-15.00
   W programie: poznanie świadomości ciała i mowy, wiary w intuicję, pewności siebie, techniki nastroju i emocji, czym jest „prawda”, wizualizacji sukcesu, jak wyznaczać i szanować granice swoje i innych. Warsztaty teatralne przyniosą: wyższy poziom świadomego bycia na scenie, stwarzanie atmosfery wypełnionej treścią i wizją sceny/przestrzeni aktorskiej, kreatywne relacje w zespole, pewność siebie, świadomą komunikatywność, wiarygodność, wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, budowanie długotrwałych relacji w grupie. Warsztaty zakończone są pokazem scenicznym małej formy teatralnej z udziałem wszystkich uczestników danej grupy wiekowej. Osoba prowadząca: Marcin Masztalerz – aktor teatralny i telewizyjny, reżyser, pedagog, konferansjer, twórca spektakli teatralnych, wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Warsztatowo pracuje od lat m.in: w Centrum Kultury w Piasecznie, Gminnym Ośrodku Kultury OKej w Brwinowie, Wyszkowskim Domu Kultury HUTNIK, Szkole Musicalowej MAESTRO oraz na innych scenach w całej Polsce. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty pianistyczne (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.
   • Termin: 29, 30 lipca 2020 r., w godz. 10.00-13.00 i 13.30-16.30 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   • Termin: 12, 13 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-13.00 i 13.30-16.30 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstaw rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych, ćwiczenia, synchronizacja gry na obie ręce. Osoba prowadząca: Kamil Koksa – pianista, kompozytor, poeta, wokalista, muzyk, animator kultury, organizator koncertów i manager artystów z całego świata, pasjonat muzyki i sztuki, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty gry na gitarze/ukulele
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 8-19 lat.
   • Termin: 29, 30 lipca 2020 r., w godz. 10.00-13.00 i 13.30-16.30 (zajęcia indywidualne po 30 minut)
   • Termin: 12, 13 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-13.00 i 13.30-16.30 (zajęcia indywidualne po 30 minut)
   W programie: nauka wybranych utworów, ćwiczenia, czytanie tabulatury. UWAGA! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - wokalistka, gitarzystka współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Kolorowa puszka”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 3 sierpnia 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: tworzenie organizera na kredki przy pomocy puszki, kolorowego papieru i ozdób. Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Karaoke - wakacyjne przeboje
   Adresaci: bez limitu wieku.
   • Termin: 6 sierpnia 2020 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: śpiewanie znanych przebojów połączone z zabawą. Opieka: Ewa Pytka, Agnieszka Krynicka – instruktorki KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Brelok makramowy”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 11 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: wykonanie ze sznurka ozdobnego breloczka do kluczy. Nauka węzłów makramy. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Wakacyjna Liga Rozmaitości - gry i zabawy zespołowe
   Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.
   • Termin: 11 sierpnia 2020 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: prowadzący dzieli dzieci na drużyny, które rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach (sprawnościowych, tanecznych, wokalnych itp.), zadaje zagadki, przeprowadza quizy tematyczne. Każde zadanie będzie punktowane. Wygrywa drużyna, która na koniec zajęć uzyska najwięcej punktów. Osoba prowadząca: Anna Lidak – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Papierowy witraż”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 14 sierpnia 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: tworzenie witraży o różnych wzorach z kolorowego papieru oraz bibuły. Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Gry zręcznościowe - rozgrywki wakacyjne
   Adresaci: bez limitu wieku.
   • Termin: 14 sierpnia 2020 r., w godz. 12.30-14.30
   W programie: gry zręcznościowe, strzelanie z łuków, banki mydlane, kręgle, lina itp. Opieka: Agnieszka Krynicka, Marlena Zielińska – instruktorki KDK. Miejsce zajęć: patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Mobilne Planetarium
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat dzieci w wieku 6-9 lat (dzieci 6-letnie z jednym opiekunem).
   • Termin: 17 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-10.30
   Adresaci: dzieci w wieku 11-15 lat dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 17 sierpnia 2020 r., w godz. 11.00-11.30
   W programie: pokaz w mobilnym planetarium to jedyna i niepowtarzalna szansa na podziwianie kosmosu bez wychodzenia z sali lekcyjnej. Pokazy astronomiczne mają za zadanie zaszczepić wśród dzieci i młodzieży chęć poszerzania wiedzy o otaczającym nas Wszechświecie. Planetarium to unikatowe narzędzie dydaktyczne, które w przystępny oraz interesujący sposób zapozna uczestników ze zjawiskami astronomicznymi i geograficznymi zachodzącymi na niebie. Pokaz zilustruje prawa fizyczne rządzące ruchem ciał niebieskich, a tym samym przeniesie uczestników w niezwykłą podróż do świata astronomii. To doskonała propozycja dla każdego młodego odkrywcy, który chce zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Osoby prowadzące: animatorzy z Agencji „Modra Sowa”. Miejsce zajęć: patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty z drukarką 3D
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 17 sierpnia 2020 r., w godz. 13.00-13.45
   Adresaci: dzieci w wieku 11-14 lat.
   • Termin: 17 sierpnia 2020 r., w godz. 14.15-15.00
   Adresaci: młodzież w wieku 15-19 lat dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 17 sierpnia 2020 r., w godz. 15.30-16.15
   W programie: kreatywna rewolucja w rysowaniu! To niesamowita przygoda, która wyobraźni nadaje realne kształty i przenosi je… w trzeci wymiar. Twórcza podróż po krainie wyobraźni przestrzennej. Doodler to niezwykła, ręczna drukarka 3D w postaci długopisu. Rysuje podgrzanym tworzywem ( ABS lub PLA), co daje możliwość budowania obiektów 3D bez tworzenia modeli komputerowych. To magia na wyciągnięcie ręki! Wyobraźnia bez ograniczeń! Możemy wykonywać portrety, napisy, ozdoby, gadżety, figurki, zabawić się w modowych projektantów, motoryzacyjnych designerów… i stworzyć wszystko to, co naszkicuje nasza pomysłowość! Podczas warsztatów uczestnicy zamienią się w przestrzennych kreatorów. Otrzymają szablony twórcze i na ich bazie stworzą własne, trójwymiarowe dzieła! Tu zabawa z wyobraźnią nabiera nowego wymiaru! Osoby prowadzące: animatorzy z Agencji „Modra Sowa”. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Bransoletka na łańcuszku”
   Adresaci: mamy z dziećmi w wieku 4-7 lat.
   • Termin: 18 sierpnia 2020 r., w godz. 12.00-13.00
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 18 sierpnia 2020 r., w godz. 13.30-14.30
   W programie: wykonanie bransoletek na łańcuszku z przywieszanymi zawieszkami i koralikami. Osoba prowadząca: Irmina Węgrzycka – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Makrama”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 19 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: wykonanie ze sznurka wiszącej ozdoby na patyku. Nauka węzłów makramy. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Łapacz snów”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-14 lat.
   • Termin: 19 sierpnia 2020 r., w godz. 15.00-16.00
   W programie: obwijanie drewnianych obręczy i tworzenie kolorowych łapaczy snów z włóczki, piór oraz koralików. Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne „Baletnica”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 19 sierpnia 2020 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: podstawy tańca klasycznego, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawa z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Portret wg Picassa”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 20 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: przy użyciu tektury oraz farb akrylowych stworzenie portretu na wzór jakie tworzył Pablo Picasso. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Papierowe wariacje – warsztat
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat.
   • Termin: 20 sierpnia 2020 r., w godz. 12.00-13.30
   W programie: nauka robienia wikliny papierowej, wykonanie samodzielnie zaprojektowanego serduszka z wikliny papierowej. Osoby prowadzące: wolontariusze z Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Jestem motylem”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 25 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: wykonanie kolażu z użyciem sylwetki każdego z uczestników. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „I Ty możesz zostać rysownikiem”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 25 sierpnia 2020 r., w godz. 13.00-14.00
   W programie: w czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z techniką kopiowania obrazów za pomocą kalki drukarskiej i stworzą swoje autorskie dzieła. Osoba prowadząca: Anna Anioł – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne (jazz, z elementami akrobatyki)
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 26 sierpnia 2020 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: ćwiczenia rozciągające, nauka podstawowych kroków i figur tańca jazzowego, elementy akrobatyki, zabawy rytmiczno-taneczne, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawa z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Ozdoby z drucika i lakieru”
   Adresaci: młodzież w wieku 14-18 lat.
   • Termin: 27 sierpnia 2020 r., w godz. 15.00-16.00
   W programie: zwijanie drucika w różnego rodzaju kształty i wypełnianie ich kolorowymi lakierami do paznokci. Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  DODATKOWA OFERTA KINOWA Wakacyjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK”
  • 8 lipca 2020 r. godz. 11.00 - Film familijny „Wszystkowidząca 2”
  • 15 lipca 2020 r. godz. 11.00 - Film animowany „Klara Muu!”
  • 22 lipca 2020 r. godz. 11.00 - Film familijny „Haker”
  • 29 lipca 2020 r. godz. 11.00 - Film familijny „Pettson i Findus - Wielka wyprowadzka”
  • 5 sierpnia 2020 r. godz. 11.00 - Film familijny „Niezwykłe lato z Tess”
  • 12 sierpnia 2020 r. godz. 11.00 - Film animowany „Salma w Krainie Dusz”
  • 19 sierpnia 2020 r. godz. 11.00 - Film familijny „Słoń Benjamin”
  • 26 sierpnia 2020 r. godz. 11.00 - Film animowany „Solan i Ludwik - Misja Księżyc”
  Tytuł filmu może ulec zmianie. Aktualny repertuar i szczegółowe informacje na stronie: www.kinokozienice.pl. Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Cena biletu: 10 zł.