Deklaracja dostępności
Zapisy do Akademii Szerokich Horyzontów w roku artystycznym 2020/21
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają zapisy do Akademii Szerokich Horyzontów dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rok artystyczny 2020/21.
Regulamin zajęć stałych „Akademii Szerokich Horyzontów 2020/21” organizowanych przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć stałych „Akademia Szerokich Horyzontów 2020/21” organizowanych w terminie od 5 października 2020 roku do 31 maja 2021 roku jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia stałe (zwane dalej „zajęciami”) oferowane przez Gminę Kozienice i KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne.
 4. Z zajęć mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 6 a 19 rokiem życia oraz dorośli. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice. KDK honoruje „Kozienicką Kartę Mieszkańca” oraz „Kozienicką Kartę Mieszkańca (ze statusem Dużej Rodziny)”, a także „Kozienicką Kartę Rodziny” (do czasu wygaśnięcia jej ważności) - zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” dostępnej na stronie: www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988
 6. Zapisy na zajęcia trwają od 19 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończą się 23 września 2020 r. o godz. 20.00. Zapisy odbywają się - do wyczerpania limitu miejsc - poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ
  UWAGA: Zapisy internetowe dokonane przed godz. 10.00 dnia 19 września 2020 r., będą usuwane automatycznie. W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 23 września 2020 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy: telefonicznie pod numerem telefonu 48 611 07 50 lub osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury (Centrum Kulturalno-Artystyczne, ul. Warszawska 29) do dnia 27 września do godz. 20.00. pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 7. Zapisania na zajęcia, w przypadku uczestników do 14 roku życia, dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 8. Konieczne jest wypełnienie i podpisanie deklaracji udziału w zajęciach – zarówno w przypadku zapisów osobistych, telefonicznych, jak i internetowych, należy wypełnić deklarację, podpisać i dostarczyć na spotkanie organizacyjne danych zajęć. pobierz: Deklaracja_nr.1.doc
 9. W przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację musi podpisać rodzic/opiekun prawny. Uczestnicy, którzy nie dostarczą deklaracji nie mogą wziąć udziału w zajęciach stałych. pobierz: Deklaracja_nr.2.doc
 10. Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go na zajęcia.
 11. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione o spotkaniu organizacyjnym poprzez SMS.
 12. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 13. W trakcie trwania poszczególnych zajęć uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Ponadto:
  • (SARS-CoV-2) uczestnicy przybywają na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest dłuższe oczekiwanie na zajęcia na terenie CKA,
  • (SARS-CoV-2) przed wejściem do każdej sali obowiązuje dezynfekcja rąk,
  • (SARS-CoV-2) w sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczestników wynosi minimum 1,5 m,
  • (SARS-CoV-2) uczestnicy mają obowiązek zachować dystans społeczny między sobą minimum 1,5 m,
  • (SARS-CoV-2) w trakcie zajęć uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami między sobą,
  • (SARS-CoV-2) na zajęcia ruchowe i taneczne uczestnicy mogą przynosić ze sobą wodę, jednak każda butelka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem,
  • (SARS-CoV-2) kontakt pomiędzy instruktorami, a rodzicami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 14. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem (zapisanie dziecka i zlekceważenie zgłoszenia rezygnacji będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka na zajęcia w przyszłości),
  • (SARS-CoV-2) przyprowadzać na zajęcia dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę zakaźną,
  • (SARS-CoV-2) przyprowadzać dziecko na zajęcia mogą wyłącznie osoby zdrowe tj. bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę zakaźną,
  • (SARS-CoV-2) informować Dyrektora KDK o sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją,
  • (SARS-CoV-2) nie posyłać dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 15. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w dwóch różnych zajęciach.
 16. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na dwa różne zajęcia), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia.
 17. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
 18. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 19. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 20. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
  • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
  • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
 21. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
  • w przypadku rezygnacji z zajęć niezwłocznie poinformować o tym KDK,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,
  • w przypadku zajęć tanecznych/ruchowych posiadania na sobie wymaganego stroju sportowego (szatnie są nieczynne do odwołania).
 22. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 23. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 24. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
 25. Zapisanie się na zajęcia jest jednoczesną akceptacją niniejszego Regulaminu.
  WOKALNE
  • MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI (warsztaty wokalne w oparciu o technikę Mix Singing oraz Flow Phonation)
   • zajęcia indywidualne dla młodzieży w wieku od 12 lat
    • zajęcia prowadzi: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel i mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 12.30-17.00
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 2 października o godz. 17.30, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie dwóch piosenek, jedna piosenka obowiązkowo w języku polskim)
  • MAŁA ESTRADA PIOSENKI
   • zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 6-11 lat
    • zajęcia prowadzi: Małgorzata Koksa - absolwentka Szkoły Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego w Warszawie, wokalistka i gitarzystka śpiewająca w wielu językach, obecnie śpiewa w jazzowym chórze Little Jazz Choir oraz tworzy muzyczny duet ze swoim mężem
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 13.30-17.30
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 1 października o godz. 17.00, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie fragmentu piosenki w języku polskim - jedna zwrotka + refren. Dla chętnych: dodatkowo krótki fragment piosenki w języku obcym. Z podkładem muzycznym lub bez)

  MUZYCZNE
  • MUZYKOTERAPIA ROZWIJAJĄCA KOMPETENCJE EMOCJONALNE - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Marcin Jóźwik - absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od przeszło 10 lat prowadzi firmę pod nazwą Largo-Podróżująca Filharmonia, która zajmuje się prowadzeniem warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.00, sala taneczna CKA
  • MUZYKOTERAPIA ROZWIJAJĄCA KOMPETENCJE EMOCJONALNE - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 16-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Marcin Jóźwik - absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od przeszło 10 lat prowadzi firmę pod nazwą Largo-Podróżująca Filharmonia, która zajmuje się prowadzeniem warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 19.30-20.30
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.30, sala taneczna CKA

  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
  • NAUKA GRY NA GITARZE / UKULELE (Uwaga! Wymagany własny instrument)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Małgorzata Koksa – gitarzystka i wokalistka współpracująca z KDK
    • zajęcia odbywają się w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 13.30-20.25
     • czwartki w godz. 13.30-18.05
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego odbędą się zapisy na konkretne godziny zajęć: 2 października o godz. 17.00, sala teatralna CKA
  • NAUKA GRY NA PIANINIE
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Koksa - kozieniczanin, pianista, muzyk, aranżer, kompozytor, impresario artystyczny
    • zajęcia odbywają się w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 13.30-20.25
     • środy w godz. 13.30-20.25
     • czwartki w godz. 13.30-19.50
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego odbędą się zapisy na konkretne godziny zajęć: 2 października o godz. 17.45, sala teatralna CKA

  TEATRALNE
  • WARSZTATY AKTORSKIE „Z PASJĄ NA SCENIE” - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Marcin Masztalerz – aktor, reżyser, pedagog, autor scenariuszy sztuk teatralnych, twórca spektakli teatralnych, wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. współpracuje z Teatrem Żydowskim w Warszawie i od 2009 r. z Teatrem Królewskim w Wilanowie. Założyciel Fundacji Teatr Jego Chwały
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 15.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.00, sala teatralna CKA
  • WARSZTATY AKTORSKIE „Z PASJĄ NA SCENIE” - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Marcin Masztalerz – aktor, reżyser, pedagog, autor scenariuszy sztuk teatralnych, twórca spektakli teatralnych, wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. współpracuje z Teatrem Żydowskim w Warszawie i od 2009 r. z Teatrem Królewskim w Wilanowie. Założyciel Fundacji Teatr Jego Chwały
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 17.00-20.00
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.30, sala teatralna CKA

  LITERACKIE
  • GRUPA POETYCKA „ERATO”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Adrian Szary - poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • ostatnie soboty miesiąca w godz. 9.00-10.30
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 9.00, sala wystawowa CKA
  • WARSZTATY LITERACKIE - NOWOŚĆ
   • spotkania grupowe dla młodzieży
    • opiekun: Adrian Szary - poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • ostatnie soboty miesiąca w godz. 11.00-12.00
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 10.30, sala wystawowa CKA

  PLASTYCZNE
  • GRUPA TWÓRCZA „VENA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 15.30, sala wystawowa CKA
  • KRAINA BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 17.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.00, sala wystawowa CKA
  • KRAINA BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 17.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.30, sala wystawowa CKA
  • NAUKA PODSTAW RYSUNKU
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • poniedziałki w godz. 15.30-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.30, sala na rogu CKA
  • NAUKA PODSTAW MALARSTWA
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • piątki w godz. 16.00-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 17.00, sala na rogu CKA
  • NAUKA RYSUNKU I MALARSTWA DLA ZAAWANSOWANYCH - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • poniedziałki w godz. 18.15-20.45
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 17.30, sala na rogu CKA
  • PROJEKT IMAGINARIUM
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-8 lat
   • zajęcia malarskie z elementami zabawy malarskiej
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 17.00, sala na rogu CKA
  • PROJEKT IMAGINARIUM
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 9-11 lat
   • zajęcia malarskie z elementami zabawy malarskiej
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 17.30, sala na rogu CKA
  • MAŁA SZTUKA
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat
   • różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • czwartki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala na rogu CKA
  • SZTUKA ŚWIATA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Patrycja Dąbrowska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 16.00, sala teatralna CKA

  TANECZNE
  • ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Michał Wójcik - trener tańca break dance
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 17.00-19.00 (grupa zaawansowana)
     • soboty w godz. 10.30-12.30 (grupa początkująca)
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 17.15 (grupa początkująca), o godz. 17.45 (grupa zaawansowana), sala taneczna CKA
  • MODERN KIDS (formacja taneczna modern jazz) - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Lidak – dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorek w godz. 16.00-17.00 (grupa początkująca)
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 16.30, sala taneczna CKA
  • MODERN KIDS (formacja taneczna modern jazz) - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Lidak – dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorek w godz. 17.15-19.15
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Lidak – dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.30, sala taneczna CKA
  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-7 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-11 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 17.15-18.15
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.30, sala taneczna CKA
  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 12-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 18.30-19.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 18.00, sala taneczna CKA
  • ZESPÓŁ „BUTTERFLY” JAZZ, NOWOCZESNY - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Lidak – dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 17.15-18.15
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 16.00-17.00 (grupa podstawowa)
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 17.15-18.15 (grupa podstawowa)
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 17.30, sala taneczna CKA
  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 18.30-19.30 (grupa zaawansowana)
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 18.00, sala taneczna CKA

  DZIENNIKARSKIE
  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (telewizyjne)
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
    • zajęcia prowadzą: pracownicy działu telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w studiu telewizyjnym Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 16.00, studio telewizyjne CKA
  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (prasowe)
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Mariusz Basaj - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 15.30-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 28 września o godz. 16.00, sala dydaktyczna CKA

  LOGICZNE I TURYSTYCZNE
  • KULTURALNY KLUB ROZMAITOŚCI - NOWOŚĆ
   • spotkania grupowe dla dzieci w wieku 7-13 lat
    • opiekun: Anna Lidak – animatorka kultury, organizatorka wycieczek, obozów tanecznych i sportowych, miłośniczka podróży
    • spotkania odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 17.30, sala dydaktyczna CKA

  WOLONTARIAT
  • KLUB WOLONTARIATU „SKRZYDŁA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • opiekun: Anna Tomczyk-Anioł i Patrycja Dąbrowska - instruktorki KDK
    • spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • pierwsze i trzecie czwartki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala wystawowa CKA