Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Harmonogram zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2020/21
UWAGA: Harmonogram zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2020/21 znajduje się poniżej (na dole strony), w formie załącznika .pdf. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.
Regulamin zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć fakultatywnych (dalej „zajęcia”) Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dalej „UTW”) jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia oferowane przez KDK skierowane są wyłącznie dla Słuchaczy UTW. Za Słuchacza UTW uważa się osobę, która dokonała wszelkich formalności wpisania się na listę Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez KDK (złożenie deklaracji członkostwa i dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Kozienice lub Powiatu Kozienickiego).
 3. Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście lub przez współmałżonka będącego równocześnie Słuchaczem UTW, w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, zlokalizowanych na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (dalej „CKA”), przy ul. Warszawskiej 29, (dalej „kasy KDK”)
  • na I semestr: od 29 września 2020 r. od godz. 9.30,
  • na II semestr: od 17 grudnia 2020 r. od godz. 9.30,
  do momentu wyczerpania limitu miejsc na zajęciach. Na zajęcia, na których po zakończonych zapisach będą jeszcze wolne miejsca, będzie można zapisać się poza limitem, wyłącznie w dniu prowadzonych zajęć, według opublikowanego harmonogramu zajęć, dostępnego na stronie www.dkkozienice.pl w zakładce UTW, a także na tablicy ogłoszeń UTW w patio CKA.
 4. Przy zapisie na zajęcia wymagane jest posiadanie aktualnej elektronicznej karty Słuchacza UTW.
 5. Podczas zapisów na zajęcia nie będą honorowane tzw. listy kolejkowe. O kolejności zapisywanych Słuchaczy UTW, decyduje miejsce w kolejce ustawionej do kas KDK.
 6. (SARS-CoV-2) O tym ile osób będzie mogło wejść do CKA w danej chwili zdecyduje ochrona, której zadaniem będzie pilnowanie, aby w patio CKA jednocześnie znajdowało się tyle osób ile dopuszczają aktualne przepisy sanitarne.
 7. (SARS-CoV-2) Przy ustawianiu się w kolejce do zapisów, Słuchacze UTW zobowiązani są do zachowywania dystansu, zgodnego z aktualnym stanem prawnym, a także do przestrzegania pozostałych zasad związanych z reżimem sanitarnym, w tym zasłaniania ust i nosa.
 8. Zapisanie się na zajęcia jest jednoczesną akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest opublikowany na stronie www.dkkozienice.pl w zakładce UTW pod adresem: www.dkkozienice.pl/index.php?id=9715, a także wywieszony na tablicy ogłoszeń UTW w patio CKA.
 9. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zapisów, które odbywają się na początku każdego semestru akademickiego. W drugim semestrze z zapisów zwolnieni są uczestnicy zajęć językowych oraz decoupage i mozaika, które stanowią kontynuację poprzedniego semestru. Słuchacz UTW może zadeklarować udział w maksymalnie 2 zajęciach w semestrze (poza limitem znajduje się Wolontariat Seniora, Chór Trzeciego Wieku, nauka pływania, aqua aerobik, tenis stołowy, warsztaty kreatywnego pisania, zajęcia zdrowy i aktywny senior, żywienie seniora oraz zajęcia z języków obcych). Słuchacz UTW wypisany z zajęć, nie może się na nie ponownie zapisać w tym samym semestrze.
 10. W roku akademickim 2020/21 zajęcia sportowe odbywające się na basenie i w hali sportowej (nauka pływania, aqua aerobic, tenis stołowy) będą odpłatne. Warunkiem uczestniczenia w tych fakultetach jest zapisanie się na nie na początku I i II semestru oraz uregulowanie opłaty do końca miesiąca poprzedzającego każdy kolejny miesiąc zajęć. Wyjątkiem jest miesiąc październik, w którym opłaty będą pobierane do pierwszych zajęć w tym miesiącu. Brak wpłaty należności za fakultety wiąże się z usunięciem z listy uczestników zajęć. Wpłat należy dokonać w kasach KDK. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na zajęciach.
 11. Słuchacz UTW może uczestniczyć w zajęciach tylko w określonym przy zapisach dniu tygodnia i godzinie.
 12. Nie można samodzielnie w porozumieniu z instruktorem przepisywać się pomiędzy grupami, każdorazowo musi to zostać zgłoszone w kasach KDK, gdyż instruktorzy nie mają uprawnień do przepisywania uczestników danych zajęć w systemie.
 13. W trakcie trwania poszczególnych zajęć Słuchacze UTW przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów w salach lub obiektach odpowiednich ze względu na charakter zajęć.
 14. (SARS-CoV-2) Wszystkich Słuchaczy UTW podczas zajęć w CKA, a także w obiektach KCRiS oraz w czasie zajęć w terenie, obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w tym: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Szczegółowa „Procedura bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” dostępna jest na stronie: www.dkkozienice.pl/?id=3988. Słuchacze UTW mają obowiązek zapoznania się również z procedurą obowiązującą w obiektach KCRiS i bezwzględnego stosowania się do jej zapisów.
 15. (SARS-CoV-2) Na terenie CKA pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są przy wejściach do sal. Osłonę ust i nosa Słuchacze UTW muszą zabezpieczyć sobie sami.
 16. Na zajęciach odbywających się w sali tanecznej obowiązuje sportowe obuwie zmienne.
 17. (SARS-CoV-2) Na zajęcia ruchowe i taneczne uczestnicy mogą przynosić ze sobą wodę, jednak każda butelka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.
 18. (SARS-CoV-2) Na każde zajęcia obowiązuje limit miejsc podyktowany jak co roku charakterem zajęć i wielkością sali, w której odbywają się dane zajęcia. W tym roku wpływ na ilość miejsc na danych zajęciach mają również wytyczne związane z reżimem sanitarnym.
 19. (SARS-CoV-2) W każdej sali podczas zajęć Słuchacze UTW mają obowiązek zachować dystans, zgodny z aktualnym stanem prawnym.
 20. (SARS-CoV-2) Słuchacze UTW przybywają na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest dłuższe oczekiwanie na zajęcia na terenie CKA.
 21. Szczegółowe informacje o harmonogramie zajęć znajdują się na stronie internetowej KDK www.dkkozienice.pl w zakładce UTW, a także na tablicy ogłoszeń UTW w patio CKA.
 22. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (za pomocą SMS-a lub telefonicznie) osoby uczęszczające na te zajęcia.
 23. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 24. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona na bieżąco przez instruktora lista obecności.
 25. Do potwierdzenia obecności na zajęciach niezbędna jest aktualna elektroniczna karta Słuchacza UTW.
 26. Słuchacz UTW zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć osobiście w kasach KDK lub telefonicznie.
 27. Słuchacze UTW uczestniczący w zajęciach mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • zapoznawać się na bieżąco z informacjami związanymi z zajęciami na stronie internetowej www.dkkozienice.pl w zakładce UTW oraz na tablicy ogłoszeń UTW,
  • nie wprowadzać na zajęcia osób trzecich (znajomych i krewnych),
  • (SARS-CoV-2) stosować się do wszystkich wytycznych związanych z reżimem sanitarnym,
  • (SARS-CoV-2) przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,
  • (SARS-CoV-2) w przypadku zajęć tanecznych/ruchowych posiadania na sobie wymaganego stroju sportowego (szatnie są nieczynne do odwołania).
 28. Obowiązki instruktora:
  • zapoznanie się z Regulaminem zajęć fakultatywnych i przestrzeganie jego zapisów,
  • sprawdzanie listy obecności na każdych zajęciach,
  • wpuszczanie na zajęcia tylko zapisanych na te zajęcia Słuchaczy UTW z aktywnymi elektronicznymi kartami Słuchacza UTW,
  • zabrania się samodzielnego przepisywania Słuchaczy UTW pomiędzy zajęciami przez instruktora. Przepisywanie między grupami czy zajęciami jest możliwe wyłącznie w kasach KDK po konsultacji z instruktorem,
  • (SARS-CoV-2) stosowanie się do wszystkich wytycznych związanych z reżimem sanitarnym, w tym zakrywania nosa i ust w czasie zajęć oraz przypominania uczestnikom zajęć o obowiązku zakrywania nosa i ust (nie dotyczy to zajęć, które odbywają się w sali tanecznej, na basenie i w hali sportowej),
  • (SARS-CoV-2) do mycia i dezynfekowania przyborów oraz przedmiotów użytych, wykorzystywanych przez uczestników zajęć po każdych z nich, a zużytych w tym celu środków ochrony osobistej wyrzucania do oznakowanych pojemników,
  • (SARS-CoV-2) starannego dobierania tematyki zajęć, zwracając szczególną uwagę na możliwość dezynfekcji narzędzi i przyborów po każdych zajęciach lub przygotowanie dla uczestników zajęć materiałów jednorazowych,
  • (SARS-CoV-2) zapoznanie z „Procedurą bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, dostępną na stronie: www.dkkozienice.pl/?id=3988.
 29. Dopuszcza się po trzy nieobecności na poszczególnych zajęciach w semestrze (z wykluczeniem Wolontariatu Seniora i Chóru Trzeciego Wieku), cztery nieobecności na zajęciach z nordic walking oraz dwie nieobecności na zajęciach fakultatywnych z decoupage’u i mozaiki. Kolejna absencja spowoduje automatyczne usunięcie. Słuchacze UTW nie będą wypisywani z zajęć, na których dostępne są wolne miejsca.
 30. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salach.
 31. Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego, w którym odbywają się zajęcia jest monitorowany.
 32. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2020 roku.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ul. Warszawskiej 29, jako Administrator danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Słuchaczy UTW.
 2. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Słuchaczy UTW: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer telefonu, PESEL, wykształcenie, status emeryta, rencisty lub osoby bezrobotnej.
 3. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Słuchaczy UTW. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Słuchaczowi UTW przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Podanie danych przez Słuchacza UTW jest dobrowolne, niemniej korzystanie z usług Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK nie jest możliwe bez ich podania.
 6. Dane Słuchaczy UTW mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane Słuchaczy UTW nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Okres, przez który dane osobowe Słuchaczy UTW będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa.
 8. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może, zgodnie z (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Słuchaczy UTW innym podmiotom w celu realizacji usług świadczonych przez Kozienicki Dom Kultury.
 9. Wykłady oraz zajęcia fakultatywne są dokumentowane w postaci fotorelacji i nagrań filmowych. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Kozienickiego Domu Kultury lub przekazywane mediom.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 dostępna jest na stronie: www.dkkozienice.pl/?id=3988.
ANEKS nr 1 do Regulaminu zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Z dniem 6 października 2020 r. zmienia się treść pkt. 3 Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:
   „Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście lub przez współmałżonka będącego równocześnie Słuchaczem UTW, w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, zlokalizowanych na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (dalej „CKA”), przy ul. Warszawskiej 29, (dalej „kasy KDK”)
   • na I semestr: od 29 września 2020 r. od godz. 9.30,
   • na II semestr: od 17 grudnia 2020 r. od godz. 9.30,
   do momentu wyczerpania limitu miejsc na zajęciach. Na zajęcia, na których po zakończonych zapisach będą jeszcze wolne miejsca, będzie można zapisać się poza limitem bez ograniczeń w godzinach otwarcia CKA tj. codziennie od 9.00 do 21.00”.
 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Harmonogram zajęć fakultatywnych UTW w roku akademickim 2020/21 pobierz: 2021.03.02_Zajecia fakultatywne.pdf Charakterystyka nowych zajęć fakultatywnych UTW wprowadzonych w roku akademickim 2020/21 pobierz: Opis zajec.pdf