www.dkkozienice.pl - REGULAMIN TURNIEJU


Szanowni Państwo!

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest taniec break dance, zarówno osoby zajmujące się tym rodzajem tańca, a także jego sympatyków, do wzięcia udziału w V OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TAŃCA BREAK DANCE „KOZIENICE CITY BREAKERS”, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 roku w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30.

Wszelkie szczegóły zostały zawarte w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: pit@dkkozienice.pl.

Zapraszamy do udziału!

Organizator
REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU TAŃCA BREAK DANCE
„KOZIENICE CITY BREAKERS”


 1. Organizator turnieju:
   KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka

 2. Termin turnieju:
   9 czerwca 2018 r.

 3. Miejsce odbywania się turnieju:
   Amfiteatr nad Jeziorem Kozienickim (26-900 Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30)

 4. Cele turnieju:
  • popularyzacja tańca,
  • konfrontacja dorobku artystycznego uczestników,
  • wymiana doświadczeń i rozwijanie uzdolnień tancerzy,
  • wyłonienie najlepszych tancerzy solowych oraz zespołów breakdance.

 5. Kategorie taneczne:
  • Bitwy ekip – 3vs3 – brak ograniczeń wiekowych
   (z przyczyn losowych np. kontuzje, choroba itp. ekipa może uczestniczyć w Turnieju w składzie 2-osobowym, nie zwalnia to jednak z obowiązku wskazania w karcie zgłoszeniowej pełnego składu)
  • Power Moves Contest – brak ograniczeń wiekowych
  • Kids Battle – 2vs2 - tancerze do 11 lat
  • Kids Battle – 2vs2 - tancerze 12 - 15 lat
   UWAGA: O przynależności do danej konkurencji wiekowej ekipy decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

 6. Ramowy program turnieju:
   12.00-13.30 - Warsztaty dla dzieci
   12.00-13.30 - Rejestracja uczestników Kids Battle 2vs2 (obydwie kategorie wiekowe), próby parkietu
   13.00-14.30 - Rejestracja 3vs3
   13.30 - Losowanie Kids Battle 2vs2
   13.30-15.00 - Eliminacje Kids Battle 2vs2
   15.00 - Start imprezy i losowanie 3vs3
   Po zakończeniu turnieju – pokazy taneczne jurorów i wręczenie nagród

 7. Warunki uczestnictwa:
  • wypełnienie karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie osób niepełnoletnich podczas rejestracji w dniu imprezy,
  • okazanie w dniu imprezy dokumentu potwierdzającego rok urodzenia.

 8. Jury oceniać będzie:
  • poczucie rytmu, technikę oraz trudność wykonywanych ruchów, figur, itp., wykorzystanie elementów akrobatycznych, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność.

 9. Postanowienia ogólne:
  • Każda ekipa tańczy do muzyki organizatora.
  • Długość bitew zostanie ustalona przez Jury w dniu imprezy.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w garderobie.
  • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
  • Turniej odbywać się będzie w systemie pucharowym. O ewentualnych zmianach decydować może Jury podczas imprezy.
  • Organizator nie wyraża zgody na wprowadzanie w żadnej postaci reklam na scenę, na której odbywa się Turniej.
  • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.
  • Niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników skutkować może dyskwalifikacją osoby lub ekipy z turnieju.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
  • Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione podczas zawodów kontuzje.
  • Ubezpieczenia zawodników dokonuje instytucja zgłaszająca lub sam zawodnik.
  • W danej kategorii tanecznej, tancerz może startować tylko raz.
  • Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
  • Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia turnieju, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
  • O wynikach zawodów decyduje Jury, powołane przez organizatora, którego werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
  • Organizator zapewnia nagłośnienie i obsługę techniczną zawodów.
  • Koszty ubezpieczenia, przejazdów, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania pokrywają uczestnicy turnieju.
  • Na terenie, na którym odbywają się zawody obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek, palenia papierosów.
  • Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z turnieju z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa. Decyzje, w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
  • Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych.
  • KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w Turnieju nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138). Uczestnicy turnieju, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wnoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest KDK.

 10. Nagrody:
   Organizator przewiduje nagrody pieniężne w kategorii bitwy 3vs3 w wysokości:
   I miejsce 2.000 zł
   II miejsce 1.000 zł
   III miejsce 500 zł
   IV miejsce 300 zł
   Dodatkowo przewidziano nagrody dla drużyn spoza podium w kategorii 3vs3 odpowiednio:
   200 zł za dotarcie do ćwierćfinału (4 ekipy)
   100 zł za dotarcie do najlepszej szesnastki (8 ekip)
   (kwoty nagród są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późniejszymi zmianami)
   Obowiązuje pokwitowanie odbioru nagrody.  Dane Organizatora:
  KOZIENICKI DOM KULTURY
  im. Bogusława Klimczuka

  ul. Warszawska 29
  26-900 Kozienice
  tel. 48 611 07 50
  fax 48 614 26 25
  e-mail: pit@dkkozienice.pl  Pobierz: REGULAMIN: Regulamin_KOZIENICE_CITY_BREAKERS_2018.pdf

  Pobierz: KARTA ZGŁOSZENIA: Karta_zgloszenia.doc / Karta_zgloszenia.pdf

  Pobierz: ZGODA RODZICÓW: Zgoda_rodzicow1.doc / Zgoda_rodzicow1.pdf