Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK”, która potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku. W czasie wakacji będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne, przy zachowaniu wszystkich reżimów sanitarnych. Nie zabraknie także seansów w kinie oraz wyjazdów autokarowych. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 19 czerwca od godz. 10.00 do 25 czerwca 2021 r. do godz. 20.00 poprzez stronę internetową „Strefa zajęć”.
Regulamin zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK” organizowanych przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorami zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK”, które odbędą się w terminie od 1 lipca do 26 sierpnia 2021 roku są Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia wakacyjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa i wyjazdy autokarowe.
 4. Z zajęć wakacyjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 6 a 19 rokiem życia z terenu Gminy Kozienice.
 5. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (z obowiązującą procedurą można zapoznać się na stronie wwww.dkkozienice.pl/?id=3988). Uwaga: W całym obiekcie CKA obowiązuje zasada DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka (nakaz zasłaniania maseczką ust i nosa).
 6. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 19 czerwca od godz. 10.00 do 25 czerwca 2021 r. do godz. 20.00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisywać można się, do wyczerpania limitu miejsc, poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
  UWAGA: W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 25 czerwca 2021 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury, ul. Warszawska 29 lub telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu. Zapisy internetowe są ważne od momentu ich aktywacji.
  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 7. Zapisania na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu samodzielnie lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 8. Konieczne jest wypełnienie i podpisanie deklaracji udziału w zajęciach – zarówno w przypadku zapisów osobistych, telefonicznych, jak i internetowych, należy wypełnić deklarację, podpisać i przesłać skanem na adres e-mail: pit@dkkozienice.pl lub dostarczyć osobiście do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury, ul. Warszawska 29, 7 dni w tygodniu w godz. 9.00-21.00, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. pobierz: Deklaracja_1.doc
 9. W przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację musi podpisać rodzic/opiekun prawny. Uczestnicy, którzy nie dostarczą deklaracji nie mogą wziąć udziału w zajęciach. pobierz: Deklaracja_2.doc
 10. Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem na zajęcia.
 11. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione poprzez system SMS na podany przy zapisie numer kontaktowy.
 12. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 13. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów z zachowaniem bezpiecznej odległości społecznej min. 1,5 metra.
 14. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć wakacyjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
 15. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w dwóch różnych warsztatach w każdym miesiącu.
 16. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na dwa różne warsztaty w jednym miesiącu), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia uwzględniające listą rezerwową.
 17. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (poprzez system SMS) osoby zapisane na zajęcia.
 18. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 19. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 20. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
  • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
  • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
 21. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,
  • w przypadku zajęć tanecznych/ruchowych posiadania na sobie wymaganego stroju sportowego (w okresie wakacyjnym szatnie są nieczynne).
 22. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 23. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., które nie służą jako pomoc do udziału w zajęciach. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 24. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć wakacyjnych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: iod@dkkozienice.pl.
 25. Zapisanie się na zajęcia, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Program zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK”
UWAGA: Aktualizacja zestawienia, po przeprowadzonym naborze.
  Warsztaty plastyczne „Piórka ze sznurka”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 1 lipca 2021 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: w czasie zajęć przygotujemy lekkie piórka ze sznurka skręcanego. Będą mogły posłużyć one jako zawieszka do plecaka lub torebki albo ozdoba w pokoju. Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Jednodniowe warsztaty dziennikarskie (prasowe)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 2 lipca 2021 r., w godz. 15.30-17.00
   W programie: uczestnicy zapoznają się z podstawami zawodu dziennikarza. Mowa będzie o mediach lokalnych, zasadach pracy redakcji, kluczowych terminach z zakresu dziennikarstwa. Osoba prowadząca: Mariusz Basaj - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala dydaktyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Pięciodniowe warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży
   Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.
   • Termin: 12, 13, 14, 15, 16 lipca 2021 r., w godz. 12.00-15.00
   Adresaci: młodzież w wieku 14-19 lat.
   • Termin: 2, 3, 4, 5, 6 sierpnia 2021 r., w godz. 12.00-15.00
   W programie: poznanie świadomości ciała i mowy, wiary w intuicję, pewności siebie, techniki nastroju i emocji, czym jest „prawda”, wizualizacji sukcesu, jak wyznaczać i szanować granice swoje i innych. Warsztaty teatralne przyniosą: wyższy poziom świadomego bycia na scenie, stwarzanie atmosfery wypełnionej treścią i wizją sceny/przestrzeni aktorskiej, kreatywne relacje w zespole, pewność siebie, świadomą komunikatywność, wiarygodność, wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, budowanie długotrwałych relacji w grupie. Warsztaty zakończone są pokazem scenicznym małej formy teatralnej z udziałem wszystkich uczestników danej grupy wiekowej. Osoba prowadząca: Marcin Masztalerz - aktor, reżyser, pedagog, konferansjer, twórca spektakli teatralnych, scenariuszy. Dyplom aktorów dramatu ZASP. Wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. nieprzerwanie związany z pracą twórczą, a od 2009 r. z reżyserią teatralną. Współpracuje min. z Teatrem Żydowskim w Warszawie, Teatrem Królewskim w Wilanowie, Nieformalną grupą teatralną „Między Słowami” w Podkowie Leśnej, a także licznymi grupami warsztatowymi tj. Fundacjami i Domami Kultury. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty wokalne „Mała Estrada Piosenki” (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 5, 6 lipca 2021 r., w godz. 10.00-18.05 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   • Termin: 26, 27 lipca 2021 r., w godz. 10.00-18.05 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   W programie: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, rozgrzewka wokalna, praca z mikrofonem. UWAGA! Prosimy o przygotowanie dwóch piosenek z podkładem, jedna wybrana z nich będzie materiałem do pracy. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - wokalistka i gitarzystka, ukończyła „Kształcenie głosu i mowy” na Uniwersytecie SWPS, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty gry na gitarze/ukulele
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 9-19 lat.
   • Termin: 7, 8 lipca 2021 r., w godz. 10.00-14.35 (zajęcia indywidualne po 30 minut)
   • Termin: 28, 29 lipca 2021 r., w godz. 10.00-14.35 (zajęcia indywidualne po 30 minut)
   W programie: podstawy rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych i ćwiczeń. UWAGA! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa – wokalistka i gitarzystka współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe warsztaty pianistyczne (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat.
   • Termin: 7, 8, 9 lipca 2021 r., w godz. 10.00-18.05 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   • Termin: 2, 3, 4 sierpnia 2021 r., w godz. 10.00-18.05 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstaw rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych, ćwiczenia. Osoba prowadząca: Kamil Koksa - pianista, kompozytor, poeta, wokalista, muzyk współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne breakdance
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.
   • Termin: 13, 15 lipca 2021 r., w godz. 17.00-19.00
   Osoba prowadząca: Michał Wójcik – tancerz breakdance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Zdobiona torba”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 16 lipca 2021 r., w godz. 10.00-11.00
   W programie: zdobienie materiałowej torby przy pomocy specjalnych farb/pasteli do tkanin. Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Tańce i zabawy integracyjne
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 19 lipca 2021 r., w godz. 11.00-12.15
   W programie: rozgrzewka przez zabawę, nauka prostych układów tanecznych w oparciu o polskie tradycyjne tańce ludowe i ruchowe zabawy integracyjne. Trzeba zabrać: wygodny strój, buty, wodę do picia i dobry humor  Osoba prowadząca: Halina Koryńska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Ptaki cudaki”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 20 lipca 2021 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: w czasie zajęć przygotujemy ptaki cudaki z włóczki i filcu. Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Za-malowane krążki”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 21 lipca 2021 r., w godz. 13.00-14.30
   W programie: malowanie drewnianych plastrów w motywy kwiatowe farbami akrylowymi. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance, tańce karaibskie
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 22, 23 lipca 2021 r., w godz. 16.00-17.30 (1 grupa)
   • Termin: 19, 20 sierpnia 2021 r., w godz. 16.00-17.30 (2 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 22, 23 lipca 2021 r., w godz. 17.45-19.15 (3 grupa)
   • Termin: 19, 20 sierpnia 2021 r., w godz. 17.45-19.15 (4 grupa)
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i disco oraz tańców karaibskich. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski - dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski Wicemistrz Świata i Europy formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Słowiańskie lalki motanki”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 27 lipca 2021 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: zrobienie szmacianej lalki bez użycia igły, przy „motaniu” laleczek garść informacji na ich temat. Każdy zabiera zrobioną przez siebie lalkę do domu. Prowadzenie: grupa Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty wokalne dla solistów „Mix Singing” (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 29 lipca 2021 r., w godz. 10.00-15.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: praca nad głosem i piosenką. Uwaga! Każdy uczestnik warsztatów musi przygotować 1 lub 2 piosenki jako materiał do pracy. Osoba prowadząca: Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty „Mały stolarz – hotel dla owadów”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 30 lipca 2021 r., w godz. 11.00-11.50
   W programie: warsztaty rozpoczną się od części merytorycznej na podstawie prezentacji multimedialnej, podczas której dzieci poznają gatunki owadów i ich zwyczaje oraz dowiedzą się jak zaprosić je do swojego ogródka. Następnie odbywa się część stolarska, podczas, której dzieci zbijają/sklejają hotel dla owadów i ozdabiają swoje prace. Podczas tego warsztatu dzieci poznają zawód: pszczelarz. Osoby prowadzące: animatorzy z „Twórczej Kreacji” Miejsce zajęć: sala na rogu patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty chemiczno-magiczne
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 10 sierpnia 2021 r., w godz. 11.00-11.45
   • Termin: 10 sierpnia 2021 r., w godz. 12.00-12.45 (2 grupa)
   W programie: któż z nas nie lubi ciekawych eksperymentów, gdy jest dużo dymu, światła, huku…? Kto nie jest ciekawy co się wydarzy, gdy połączymy ogień z wodą..? Każdy chciałby przenieść się do barwnego świata chemii jako szalony naukowiec i sprawdzić co się stanie, gdy się z nią zaprzyjaźnimy. Warsztaty chemiczno-magiczne to swobodna forma przekazu, dużo zabawy, a przy tym spora dawka naukowej wiedzy przekazanej w sposób przystępny dla odbiorcy w każdym wieku. Uczestnicy warsztatów obserwują, ale przede wszystkim biorą aktywny udział w zajęciach, pod bacznym okiem instruktora wykonując samodzielnie eksperymenty chemiczne, łącząc ze sobą substancje o różnych właściwościach. Osoby prowadzące: animatorzy z Agencji „Modra Sowa” Miejsce zajęć: sala na rogu patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty pszczelarskie
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 10 sierpnia 2021 r., w godz. 12.00-12.45
   W programie: Kim jest pszczelarz? Czym jest ul? Co to pszczela rodzina? Jakie znaczenie mają pszczoły dla otaczającego nas świata? Dlaczego powinniśmy o nie dbać, jak kiedyś, a jak dziś pozyskuje się miód pszczeli…? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań udzielimy w czasie trwania warsztatów pszczelarskich. Oferowane zajęcia to wyjątkowa okazja, by w warunkach sali lekcyjnej poczuć klimat prawdziwej pasieki. Na zajęciach opowiadamy historię bartnictwa, pokazujemy czym jest i w jaki sposób produkuje się miód, a także jakie są jego rodzaje. To prawdziwa gratka dla każdego małego smakosza! Osoby prowadzące: animatorzy z Agencji „Modra Sowa” Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Mini piniata”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 13 sierpnia 2021 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: tworzenie uroczej mini piniaty (ok. 20 cm) z tektury falistej oraz nacinanej kolorowej bibuły z niespodzianką w środku. Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Kolorowa doniczka”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 17 sierpnia 2021 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: malowanie doniczki farbami akrylowymi z wizerunkiem Fridy Kahlo - meksykańskiej artystki. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty jogi
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 24 sierpnia 2021 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: rozgrzewka – ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka asan jogi, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne. Maty i pomoce do ćwiczeń dostępne na miejscu. Obowiązuje wygodny strój, nie krępujący oddechu. Osoba prowadząca: Halina Koryńska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty „Mały stolarz – kółko i krzyżyk”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 26 sierpnia 2021 r. 31 sierpnia 2021 r., w godz. 11.00-11.50
   W programie: dzieci wykonają z drewna popularną grę kółko i krzyżyk. Osoby prowadzące: animatorzy z „Twórczej Kreacji” Miejsce zajęć: sala na rogu patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  DODATKOWA OFERTA WYJAZDÓW Wycieczka „Projekt ALPAKA” do Garbatki-Letnisko
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 6 lipca 2021 r., godz. 9.00 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (powrót ok. godz. 14.00)
   W programie: zajęcia grupowe, spotkanie z alpakami i innymi zwierzętami, konkursy z nagrodami, ognisko. Opiekunowie grupy: Ewa Pytka, Marlena Zielińska, Agnieszka Krynicka - instruktorzy KDK. Ilość miejsc ograniczona. Koszt wyjazdu: 30 zł - płatność przy zapisach w kasach KDK.
  Wycieczka „Gościniec Wiecha” do Kawęczyna
   Adresaci: dzieci w wieku 7-14 lat.
   • Termin: 12 sierpnia 2021 r., godz. 8.30 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (powrót ok. godziny 17.00)
   W programie: staropolskie powitanie przez gospodarza ubranego w strój ludowy, poczęstunek dzieci i opiekunów ciastem (drożdżówka) i herbatą, przejażdżka po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym, zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną, spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków, pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej w kuźni, zajęcia w piekarni z pokazem przygotowania chleba do wypieku, ognisko z pieczeniem kiełbasek pod zadaszeniem. Opiekunowie grupy: Ewa Pytka, Marlena Zielińska, Agnieszka Krynicka - instruktorzy KDK. Ilość miejsc ograniczona. Koszt wyjazdu: 60 zł - płatność przy zapisach w kasach KDK.
  DODATKOWA OFERTA KINOWA Wakacyjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK”
   • 7 lipca 2021 r. godz. 11.00 - Film familijny „Operacja Islandia”
   • 14 lipca 2021 r. godz. 11.00 - Film animowany „Fritzi - przyjaźń bez granic”
   • 21 lipca 2021 r. godz. 11.00 - Film familijny „Tajemnica sióstr Sprite”
   • 28 lipca 2021 r. godz. 11.00 - Film animowany „Ella Bella Bingo”
   • 4 sierpnia 2021 r. godz. 11.00 - Film familijny „Madison”
   • 11 sierpnia 2021 r. godz. 11.00 - Film familijny „Szczęściara”
   • 18 sierpnia 2021 r. godz. 11.00 - Film familijny „Operacja Mumia”
   • 25 sierpnia 2021 r. godz. 11.00 - Film familijny „Binti”
   Szczegółowe informacje na temat wyświetlanych filmów będą dostępne na stronie: www.kinokozienice.pl. Opiekun seansu: Agnieszka Jasek - instruktor KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Cena biletu na pojedynczy seans: 13 zł.

Zdjęcia z akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK” znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)

Zdjęcia z wycieczki „Projekt ALPAKA” do Garbatki-Letnisko w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK” znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)

Zdjęcia z wycieczki „Gościniec Wiecha” do Kawęczyna w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2021 z KDK” znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)