Deklaracja dostępności
Zapisy do Akademii Szerokich Horyzontów
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłasza zapisy do Akademii Szerokich Horyzontów dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rok artystyczny 2019/20.
Regulamin zajęć stałych „Akademii Szerokich Horyzontów 2019/20” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
  1. Organizatorem zajęć stałych „Akademia Szerokich Horyzontów 2019/20” organizowanych w terminie od 7 października 2019 roku do 29 maja 2020 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
  2. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
  3. Zajęcia stałe oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne.
  4. Z zajęć stałych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia oraz dorośli. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy gminy Kozienice.
  5. Zapisy na zajęcia trwają od 14 września 2019 r. od godz. 10.00, a kończą się 21 września 2019 r. o godz. 20.00. Zapisy odbywają się - do wyczerpania limitu miejsc - osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ
   UWAGA: Zapisy internetowe dokonane przed godz. 10.00 dnia 14 września 2019 r., będą usuwane automatycznie. W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 21 września 2019 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, ale tylko osobiście w punkcie informacji CKA do dnia 27 września do godz. 20.00. pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
  6. Zapisania na zajęcia, w przypadku uczestników do 14 roku życia, dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
  7. Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go na zajęcia.
  8. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione o spotkaniu organizacyjnym telefonicznie, poprzez e-mail lub poprzez SMS.
  9. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
  10. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
  11. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć stałych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
   • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
   • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
  12. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w trzech różnych warsztatach.
  13. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na trzy różne warsztaty), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia.
  14. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
  15. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
  16. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
  17. Uczestnicy zajęć stałych mają prawo do:
   • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
   • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
   • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
   • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
   • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
   • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
  18. Uczestnicy zajęć stałych mają obowiązek:
   • stawiać się punktualnie na zajęciach,
   • systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
   • w przypadku rezygnacji z zajęć niezwłocznie poinformować o tym KDK,
   • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
   • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
   • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
  19. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
  20. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
  21. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć stałych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach stałych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
  22. Zapisanie się na zajęcia stałe jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

  WOKALNE
  • MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI (warsztaty wokalne „Mix Singing”)
   • zajęcia indywidualne dla młodzieży w wieku od 13 lat
    • zajęcia prowadzi: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 14.30-19.00
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 1 października o godz. 16.00, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie dwóch piosenek, jedna piosenka obowiązkowo w języku polskim)
  • CHÓR DZIECIĘCY „MAŁY GOSPEL”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 16.45, sala teatralna CKA
  • MAŁA ESTRADA PIOSENKI
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 13.00-16.00
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 2 października o godz. 17.00, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie jednej piosenki w języku polskim)
  • MAŁA ESTRADA PIOSENKI - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat (kontynuacja)
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 13.00-16.00
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 2 października o godz. 17.00, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie jednej piosenki w języku polskim)

  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
  • NAUKA GRY NA PIANINIE
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
    • zajęcia odbywają się w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 10.00-13.00
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 18.00, sala muzyczna CKA
  • NAUKA GRY NA GITARZE / UKULELE (Uwaga! Wymagany własny instrument)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Małgorzata Koksa - gitarzystka, wokalistka współpracująca z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej (poziom I) lub wystawowej (poziom 0) Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach:
     • środy w godz. 14.00-16.00
     • środy w godz. 18.30-20.30
     • czwartki w godz. 14.00-17.00
     • czwartki w godz. 17.30-20.30
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 16.00, sala teatralna CKA
  • NAUKA GRY NA PIANINIE - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Koksa - kozieniczanin, pianista, muzyk, aranżer, kompozytor, impresario artystyczny
    • zajęcia odbywają się w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 13.00-16.30
     • środy w godz. 13.00-20.30
     • czwartki w godz. 13.00-20.30
    • dokładne godziny zajęć uzgadniane indywidualnie z instruktorem (zajęcia po 30 min.)
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala muzyczna CKA

  LITERACKIE
  • GRUPA POETYCKA „ERATO”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Adrian Szary - poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • ostatnie soboty miesiąca w godz. 9.00-10.00
    Spotkanie organizacyjne (wyjątkowo): 21 września o godz. 12.00, sala wystawowa CKA
  • WARSZTATY LITERACKIE - NOWOŚĆ
   • spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Adrian Szary - poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • ostatnie soboty miesiąca w godz. 10.00-14.00
    Spotkanie organizacyjne (wyjątkowo): 21 września o godz. 12.00, sala wystawowa CKA

  PLASTYCZNE
  • GRUPA TWÓRCZA „VENA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • pierwsze środy miesiąca w godz. 15.30-16.30
  • KRAINA BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • czwartki w godz. 17.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 18.00, sala na rogu CKA
  • KRAINA BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 17.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 18.00, sala na rogu CKA
  • NAUKA PODSTAW RYSUNKU
   • zajęcia grupowe dla młodzieży 12-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • piątki w godz. 17.30-19.30
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala na rogu CKA
  • NAUKA PODSTAW MALARSTWA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży 12-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 17.00-19.00
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.30, sala na rogu CKA
  • PROJEKT IMAGINARIUM - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-9 lat
   • rysunek, malarstwo, grafika, introligatorstwo…
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 14.00-16.00 UWAGA! Termin zajęć może ulec zmianie.
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 17.00, sala na rogu CKA
  • PROJEKT IMAGINARIUM - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat
   • rysunek, malarstwo, grafika, introligatorstwo…
    • zajęcia prowadzi: Anna Betlej - magister sztuki, artystka malarka oraz technik konserwacji zabytków i artysta złotnik-emalier. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ASP w Łodzi
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 16.00-18.00 UWAGA! Termin zajęć może ulec zmianie.
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 17.00, sala na rogu CKA
  • MAŁA SZTUKA
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-10 lat
   • różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 16.00, sala sztuk plastycznych CKA

  TANECZNE
  • ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat
    • zajęcia prowadzi: Michał Wójcik - trener tańca break dance
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 17.00-19.00 (grupa zaawansowana)
     • soboty w godz. 10.30-12.30 (grupa początkująca)
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • FORMACJA MODERN JAZZ - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Lidak – trener, choreograf, instruktor tańca
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorek w godz. 18.15-20.15
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 18.15, sala taneczna CKA
  • ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 17.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 5-7 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 17.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 18.00, sala taneczna CKA
  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 8-11 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 18.30-19.30
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 18.00, sala taneczna CKA
  • ZAJĘCIA TANECZNE HIP- HOP - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku od 12 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i Europy w formacjach i mini formacjach senior
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 19.30-20.30
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 18.00, sala taneczna CKA
  • ROZTAŃCZONA GIMNASTYKA DLA DZIECI
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • ZESPÓŁ „BUTTERFLY” JAZZ, NOWOCZESNY - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 17.00-18.00
     • czwartki w godz. 18.00-19.00 (indywidualne)
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 17.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 17.30, sala taneczna CKA
  • SHOW DANCE, LATINO DANCE, TANIEC NOWOCZESNY - (kontynuacja grupy z poprzedniego roku artystycznego)
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 18.00-19.00 (grupa zaawansowana)
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 18.00, sala taneczna CKA

  LOGICZNE
  • KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH I ZRĘCZNOŚCIOWYCH
   • zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
    • opieka: Agnieszka Krynicka, Ewa Pytka, Marlena Zielińska - instruktorzy KDK
    • zajęcia odbywają się raz w miesiącu, na patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • ostatnie poniedziałki miesiąca w godz. 16.00-20.00
  • „KRZYŻÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY” - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży w wieku 9-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w sali zajęć indywidualnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • drugie i trzecie czwartki miesiąca w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 16.00, sala zajęć indywidualnych CKA

  DZIENNIKARSKIE
  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (prasowo-telewizyjne)
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
    • zajęcia prowadzą: pracownicy działu telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka” oraz Mariusz Basaj - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w studiu telewizyjnym Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 16.00-17.30
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, studio telewizyjne CKA

  FOTOGRAFICZNE
  • NIE ŚCIEMNIAM - TO CIEMNIA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat
   • sekcja vintage: warsztaty tradycyjnej fotografii czarno-białej
    • zajęcia prowadzi: Krzysztof Boryczka – nauczyciel i regionalista, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej
    • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • pierwsze i trzecie czwartki w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala dydaktyczna CKA

  TURYSTYCZNE
  • KLUB MŁODEGO TURYSTY - NOWOŚĆ
   • spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 8-15 lat
    • opiekun: Anna Lidak – animatorka kultury, organizatorka wycieczek, obozów tanecznych i sportowych, miłośniczka podróży
    • spotkania odbywają się raz w tygodniu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 30 września o godz. 17.30, sala wystawowa CKA

  WOLONTARIAT
  • KLUB WOLONTARIATU „SKRZYDŁA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • opiekun: Mariusz Basaj - instruktor KDK
    • spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • pierwsze i trzecie środy w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 16.00, sala teatralna CKA