Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Harmonogram zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2019/20
UWAGA: Harmonogram zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2019/20 znajduje się poniżej (na dole strony), w formie załącznika .pdf. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.
Regulamin zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zwanym dalej „UTW”) jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia fakultatywne oferowane przez KDK skierowane są wyłącznie dla Słuchaczy UTW. Za Słuchacza UTW uważa się osobę, która dokonała wszelkich formalności wpisania się na listę Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 3. Zapisy na zajęcia fakultatywne odbywają się osobiście lub przez współmałżonka będącego równocześnie słuchaczem UTW, w kasach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach:
  • na I semestr: od 19 września 2019 r. od godz. 13.00,
  • na II semestr: od 12 grudnia 2019 r. od godz. 9.30,
  do momentu wyczerpania limitu miejsc na zajęciach.
 4. Przy zapisie na zajęcia fakultatywne wymagane jest posiadanie aktualnej elektronicznej karty Słuchacza UTW.
 5. O przyjęciu na zajęcia fakultatywne decyduje kolejność zapisów, które odbywają się na początku każdego semestru akademickiego - wyłączając języki i zajęcia plastyczne - decoupage i mozaika, stanowiące kontynuację poprzedniego semestru. Słuchacz może maksymalnie zadeklarować udział w 2 zajęciach w semestrze (poza limitem znajdują się zajęcia Wolontariatu Seniora, Chóru Trzeciego Wieku i języków obcych). Dopuszcza się dokonanie zapisu na zajęcia poza limitem (w naborze uzupełniającym od 1 października w I semestrze i od 3 stycznia w II semestrze), w przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca. Uczestnik wypisany z zajęć, nie może się na nie ponownie zapisać w tym samym semestrze.
 6. Słuchacz może uczestniczyć w zajęciach tylko w określonym przy zapisach dniu tygodnia i godzinie.
 7. Nie można samemu w porozumieniu z instruktorem przepisywać się pomiędzy grupami, każdorazowo musi to zostać zgłoszone w kasach KDK, gdyż instruktorzy nie mają uprawnień do przepisywania uczestników danego kursu w systemie.
 8. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych Słuchacze UTW przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów w salach odpowiednich ze względu na charakter zajęć.
 9. Na zajęciach odbywających się w sali tanecznej obowiązuje sportowe obuwie zmienne.
 10. Na każde zajęcia fakultatywne obowiązuje limit miejsc podyktowany charakterem zajęć i wielkością sali, w której odbywają się dane zajęcia.
 11. Szczegółowe informacje o harmonogramie zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka www.dkkozienice.pl w zakładce UTW.
 12. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć fakultatywnych, o czym poinformuje (za pomocą SMS-a lub telefonicznie) osoby uczęszczające na te zajęcia.
 13. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fakultatywnych lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 14. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach fakultatywnych jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 15. Do potwierdzenia obecności na zajęciach fakultatywnych niezbędna jest aktualna elektroniczna karta Słuchacza UTW.
 16. Słuchacz UTW zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć fakultatywnych osobiście w kasach KDK lub telefonicznie.
 17. Słuchacze UTW uczestniczący w zajęciach fakultatywnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • zapoznawać się na bieżąco z informacjami związanymi z zajęciami fakultatywnymi na stronie internetowej www.dkkozienice.pl w zakładce UTW oraz na tablicy ogłoszeń UTW,
  • nie wprowadzać na zajęcia UTW osób trzecich (znajomych i krewnych).
 18. Dopuszcza się po trzy nieobecności na poszczególnych zajęciach w semestrze (z wykluczeniem Wolontariatu Seniora i Chóru Trzeciego Wieku), cztery nieobecności na zajęciach z Nordic Walking oraz dwie nieobecności na zajęciach z Decoupage i Mozaiki. Kolejna absencja spowoduje automatyczne usunięcie z fakultetu. Uczestnicy nie będą wypisywani z kursów, na których dostępne są wolne miejsca.
 19. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
 20. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest KDK, reprezentowany przez dyrektora KDK. KDK dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe uczestników zajęć, słuchaczy i innych osób korzystających z oferty KDK przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług wynikających z działalności statutowej i ustawowej KDK, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy zajęć mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, co jest równoznaczne z wypisania z listy Słuchaczy. Dane osobowe słuchaczy nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe KDK przechowuje i przetwarza zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych słuchacza przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
 21. Zapisanie się na zajęcia fakultatywne jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.
 22. Obowiązki instruktora:
  • zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie jego zapisów,
  • sprawdzanie listy obecności,
  • wpuszczanie na fakultet tylko zapisanych na te zajęcia słuchaczy z aktywnymi elektronicznymi kartami słuchacza UTW,
  • zabrania się samodzielnego przepisywania słuchaczy pomiędzy zajęciami przez instruktora.
Kozienice, dnia 26 listopada 2019 r.
Harmonogram zajęć fakultatywnych UTW w roku akademickim 2019/20 pobierz: 2020.03.04_Zajecia fakultatywne.pdf