obraz nagłówka
      Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy             Deklaracja dostępności      
Kino

Kronika Kozienicka

Kawiarnia

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Miss Polski

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

Facebook-bok

Instagram

YouTube-bok

BIP-bok

RODOREGULAMIN TEATRALNYCH PODRÓŻY
Przygotuj do druku    

„Teatralne podróże” - to cykl wyjazdów realizowany przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka do okolicznych teatrów, w tym stołecznych. Wyjazdy są realizowane raz w miesiącu. Zapisy rozpoczynają się od dnia podanego w oficjalnej informacji dostępnej m. in. na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury: www.dkkozienice.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/KDKimBK.

Ogłoszenie zawiera także szczegółowe informacje uwzględniające datę, godzinę i miejsce wyjazdu, tytuł spektaklu, nazwę teatru, cenę biletu, termin wpłat oraz informacje kontaktowe do osoby zajmującej się wyjazdem. Ogłoszenie zawiera też link do teatru, pod którym można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące obsady i treści przedstawienia.

Zasady uczestnictwa w wyjeździe z cyklu „Teatralne podróże”.

 1. Oferta jest kierowana do osób dorosłych i młodzieży (z zastrzeżeniem niektórych spektakli, które są adresowane wyłącznie do osób pełnoletnich).
 2. Liczba zamówionych biletów jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.
 3. Wpis na listę uczestników wyjazdu może być dokonany osobiście, telefonicznie lub e-mailowo - poprzez podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu.
 4. (SARS-CoV-2) Dane kontaktowe zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z Uczestników zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i poinformowania Głównego Inspektora Sanitarnego o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 znajduje się tutaj: www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688
 5. Jedna osoba może wpisać na listę uczestników maksymalnie 4 osoby.
 6. Po wypełnieniu listy podstawowej jest tworzona lista rezerwowa.
 7. Wpłaty za bilet należy dokonywać w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanych na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, w terminie wskazanym przez Organizatora, dalej zwanych „kasami KDK”.
 8. Kasy KDK czynne są codziennie od godz. 09.00 do godz. 21.00.
 9. (SARS-CoV-2) Przy zapisach/opłatach za wyjazd Uczestnik otrzymuje formularz oświadczenia o stanie zdrowia. Wypełniony formularz należy dostarczyć w dniu wyjazdu do wyznaczonego opiekuna grupy.
 10. Rezerwacja nieopłacona w terminie wskazanym przez Organizatora automatycznie przepada. W przypadku rezygnacji z wyjazdu przed opłaceniem biletu, należy o tym fakcie poinformować Organizatora.
 11. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po opłaceniu biletu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Organizatora wraz z paragonem. Zwrot gotówki może nastąpić wyłącznie po odsprzedaniu opłaconego miejsca innej zainteresowanej osobie z listy rezerwowej.
 12. Posiadacz paragonu może również na własną rękę odsprzedać wykupione miejsce tylko po cenie nabycia z zastrzeżeniem pkt. 10, jednak o tym fakcie również należy poinformować Organizatora w celu aktualizacji listy uczestników.
 13. Organizator honoruje „Kozienicką Kartę Mieszkańca” oraz „Kozienicką Kartę Mieszkańca (ze statusem Dużej Rodziny)”, a także „Kozienicką Kartę Rodziny” (do czasu wygaśnięcia jej ważności) - zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 14. Odsprzedaż biletów zniżkowych może być dokonana tylko za pośrednictwem Organizatora.
 15. Uczestnicy wyjazdu organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury są zobligowani do przestrzegania poleceń opiekuna wyjazdu tj. osoby odpowiedzialnej za wyjazd z ramienia Kozienickiego Domu Kultury.
 16. Wszystkich Uczestników wyjazdu obowiązuje konieczność zgłaszania opiekunowi wyjazdu:
  • chęci oddalenia się poza teren związany z realizacją celu „Teatralne Podróże”,
  • dołączenia do grupy wyjazdowej w miejscu innym niż podane w oficjalnym komunikacie,
  • odłączenie od grupy i pozostanie w mieście, gdzie realizowane są „Teatralne Podróże” (na własną odpowiedzialność),
  • wszelkich zdarzeń losowych,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
  • lub innych zdarzeń, które znacząco mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników wyjazdu.
 17. (SARS-CoV-2) Przy ustawianiu się w kolejce do autokaru Uczestnicy zachowują dystans, zgodny z aktualnym stanem prawnym.
 18. (SARS-CoV-2) Przed wejściem do autokaru Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia do autokaru w przypadku, gdy Uczestnik nie złoży stosownego oświadczenia.
 19. (SARS-CoV-2) Uczestnicy mają obowiązek zasłonić usta i nos (np. maseczka, przyłbica, szalik). Nakaz ten obowiązuje przez cały czas podróży i pobytu w autokarze. W przypadku braku zastosowania się do tego obowiązku Uczestnik nie zostanie wpuszczony do autokaru lub zostanie zobowiązany do jego opuszczenia.
 20. (SARS-CoV-2) Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych.
 21. (SARS-CoV-2) Organizator udostępnia Uczestnikom połowę miejsc w autokarze. Miejsca w autokarze powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Uczestnikami nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 22. (SARS-CoV-2) Podczas pobytu w teatrze Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad, procedur i regulaminu teatru.
 23. Każdorazowo należy stawiać się punktualnie na wyznaczone miejsca zbiórki.
 24. Organizator zapewnia stały kontakt z przedstawicielem odpowiedzialnym za dany wyjazd pod numerem telefonu: 731 877 337.
 25. W czasie wyjazdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub innych używek niedozwolonych prawem.
 26. Każdy z uczestników wyjazdu stanowi ważny element grupy i podejmując jakiekolwiek działania stara się mieć na uwadze dobro całej grupy.
 27. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji wyjazdu należy zgłaszać do Organizatora, co pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług.
 28. Uczestnicy „Teatralnych Podróży” organizowanych przez KDK są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 października 2020 roku.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26–900 Kozienice, (dalej KDK).
 2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wyjazdu z cyklu „Teatralne podróże” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz w celach marketingowych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyjazdu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa udziału w wyjeździe.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. KDK jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem.
 7. Organizator będzie zbierał następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • nr telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: iod@dkkozienice.pl


   Liczba odwiedzin: 17617098
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.