Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy      
  

REGULAMIN TEATRALNYCH PODRÓŻY
Przygotuj do druku    

„Teatralne podróże” - to cykl wyjazdów realizowany przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka do okolicznych teatrów, w tym stołecznych. Wyjazdy są realizowane raz w miesiącu. Zapisy rozpoczynają się od dnia podanego w oficjalnej informacji dostępnej m. in. na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury: www.dkkozienice.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/KDKimBK.

Ogłoszenie zawiera także szczegółowe informacje uwzględniające datę, godzinę i miejsce wyjazdu, tytuł spektaklu, nazwę teatru, cenę biletu, termin wpłat oraz informacje kontaktowe do osoby zajmującej się wyjazdem. Ogłoszenie zawiera też link do teatru, pod którym można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące obsady i treści przedstawienia.

Zasady uczestnictwa w wyjeździe z cyklu „Teatralne podróże”.

 1. Oferta jest kierowana do osób dorosłych i młodzieży (z zastrzeżeniem niektórych spektakli, które są adresowane wyłącznie do osób pełnoletnich).
 2. Liczba zamówionych biletów jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.
 3. Wpis na listę uczestników wyjazdu może być dokonany osobiście, telefonicznie lub e-mailowo - poprzez podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu.
 4. Jedna osoba może wpisać na listę uczestników maksymalnie 4 osoby.
 5. Po wypełnieniu listy podstawowej jest tworzona lista rezerwowa.
 6. Wpłaty za bilet należy dokonywać w kasach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w terminie wskazanym przez Organizatora.
 7. Rezerwacja nieopłacona w terminie wskazanym przez Organizatora automatycznie przepada. W przypadku rezygnacji z wyjazdu przed opłaceniem biletu, należy o tym fakcie poinformować Organizatora.
 8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po opłaceniu biletu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Organizatora wraz z paragonem. Zwrot gotówki może nastąpić wyłącznie po odsprzedaniu opłaconego miejsca innej zainteresowanej osobie z listy rezerwowej.
 9. Posiadacz paragonu może również na własną rękę odsprzedać wykupione miejsce tylko po cenie nabycia z zastrzeżeniem pkt. 10, jednak o tym fakcie również należy poinformować Organizatora w celu aktualizacji listy uczestników.
 10. Organizator honoruje „Kozienicką Kartę Mieszkańca” oraz „Kozienicką Kartę Mieszkańca (ze statusem Dużej Rodziny)”, a także „Kozienicką Kartę Rodziny” (do czasu wygaśnięcia jej ważności) - zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 11. Odsprzedaż biletów zniżkowych może być dokonana tylko za pośrednictwem Organizatora.
 12. Uczestnicy wyjazdu organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury są zobligowani do przestrzegania poleceń opiekuna wyjazdu tj. osoby odpowiedzialnej za wyjazd z ramienia Kozienickiego Domu Kultury.
 13. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje konieczność zgłaszania opiekunowi wyjazdu:
  • chęci oddalenia się poza teren związany z realizacją celu „Teatralne Podróże”,
  • dołączenia do grupy wyjazdowej w miejscu innym niż podane w oficjalnym komunikacie,
  • odłączenie od grupy i pozostanie w Warszawie (na własną odpowiedzialność),
  • wszelkich zdarzeń losowych,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
  • lub innych zdarzeń, które znacząco mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników wyjazdu.
 14. Każdorazowo należy stawiać się punktualnie na wyznaczone miejsca zbiórki.
 15. Organizator zapewnia stały kontakt z przedstawicielem odpowiedzialnym za dany wyjazd pod numerem telefonu: 731 877 337.
 16. W czasie wyjazdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub innych używek niedozwolonych prawem.
 17. Każdy z uczestników wyjazdu stanowi ważny element grupy i podejmując jakiekolwiek działania stara się mieć na uwadze dobro całej grupy.
 18. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji wyjazdu należy zgłaszać do Organizatora, co pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26–900 Kozienice, (dalej KDK).
 2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wyjazdu z cyklu „Teatralne podróże” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz w celach marketingowych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyjazdu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa udziału w wyjeździe.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. KDK jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem.
 7. Organizator będzie zbierał następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • nr telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: iod@dkkozienice.pl


Kozienice, 2020.01.20


   Liczba odwiedzin: 16318689
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: TAAH.