Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
RODO
Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Warszawska 29.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@dkkozienice.pl Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. wypełnianie obowiązku prawnego;
  2. zawarcie i realizacja umowy;
  3. archiwizacja;
  4. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;
  2. udzielona zgoda;
  3. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
W wymagających tego przypadkach Kozienicki Dom Kultury, ubiegał się będzie o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją wyraziła. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO KOZIENICKIEGO DOMU KULTURY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) ? dalej RODO informuję:
  1. Administratorem danych osobowych jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.
  2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektu i terenu Centrum Kulturalno-Artystycznego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO i obejmuje: wejścia do budynku oraz teren przylegający do budynku, ciągi komunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, garaż podziemny, wejścia do pomieszczeń wewnątrz budynku, kawiarnię, mediatekę, pomieszczenia telewizji lokalnej ?Kronika Kozienicka?, studio nagrań muzycznych, foyer oraz sale: koncertowo-kinową, kameralną i wystawową.
  3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni, po tym czasie zostają bezpowrotnie usuwane.
  5. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) ? w dalszej części zwane ?RODO?.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Warszawska 29.
  2. Kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa się za pośrednictwem e-mail: iod@dkkozienice.pl.
  3. W świetle obowiązujących przepisów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:
    1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów, współpracowników i kontrahentów Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);
    2. działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora - podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO;
    3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, Widzom, uczestnikom imprez organizowanych przez Administratora tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
    4. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi ? na podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO. Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na temat obowiązku poddania się kwarantannie przez osoby, na rzecz których Administrator ma świadczyć usługi lub ich domowników, polegające na osobistej styczności z tą osobą, informacji o stanie zdrowia tych osób, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 lub żądania podania danych kontaktowych niezbędnych do realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
    5. przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających siedzibie Administratora.
  4. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
  5. W związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych: uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa).
  6. Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa. Po tym czasie zostaną bezpowrotnie usunięte.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie ? z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  9. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, jak i sprostowania (poprawiania). W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:
   • usunięcia danych osobowych ? sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ? w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych;
   • jeżeli jest to technicznie możliwe ? w przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt;
   • dane kontaktowe podane zostały w pkt. 2.
  10. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego.
  11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.