Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin XXV Konkursu Muzyczno - Tanecznego MUSIC-DANCE
 1. ORGANIZATOR:
   Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29, tel. 48 611 07 50
 2. CEL IMPREZY:
  1. Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  2. Prezentacja i popularyzacja pracy twórczej dzieci i młodzieży.
  3. Wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości wszechstronnego zaprezentowania ich uzdolnień.
  4. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
 3. UCZESTNICY:
   Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz szkół średnich i placówek kultury następujących powiatów: kozienickiego, radomskiego, lipskiego, zwoleńskiego. Jury oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:
   • kl. 0-III,
   • kl. IV-VI,
   • kl. VII i gimnazja,
   • szkoły średnie.
 4. KATEGORIE KONKURSOWE:
  1. Śpiewanie piosenek solo - akompaniament - półplayback.
  2. Śpiewanie piosenek w duetach lub zespołach wokalnych - akompaniament - półplayback.
  3. Taniec towarzyski – formacje, pary (układ oparty na kilku tańcach).
  4. Zespoły cheerleaders.
  5. Różne formy tańca (disco, hip-hop, rap, inne):
   • Układ solowy,
   • Formacje.
  6. Prezentacja utworów instrumentalnych przez solistów na dowolnym instrumencie (do 3 minut) oraz zespoły (do 5 minut) - instrumenty własne.
 5. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
   Konkurs odbędzie się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniach 10 i 17 maja 2018 r.:
   • 10 maja 2018 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie muzyczne,
   • 17 maja 2018 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie taneczne.
   Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29. Koncert Laureatów zostanie w całości zarejestrowany przez telewizję lokalną „Kronikę Kozienicką”, wyemitowany w telewizji lokalnej oraz umieszczony na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury: www.youtube.com/KDKimBK. O dokładnej godzinie koncertu powiadomimy laureatów podczas eliminacji. W Koncercie Laureatów zaprezentują się zdobywcy tylko pierwszych miejsc. Pozostałych zapraszamy po odbiór nagród. Nagrody można odbierać w terminie 2 tygodni od daty Koncertu Laureatów, tj. do 6 lipca 2017 r. w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Po tym terminie będą przekazane do puli nagród na rok następny.
 6. NAGRODY I JURY:
   Jury powołuje organizator. W konkursie przyznawane będą I, II, III miejsca i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Uczestnicy przesyłają lub dostarczają osobiście karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2018 r. na adres organizatora. Karty można również przesyłać elektronicznie na adres: pit@dkkozienice.pl.
  2. Karty uczestnictwa nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji konkursowej.
  4. Uczestnicy zgłaszający się do kategorii tanecznych solo prezentują program nie przekraczający 1,5 min., dla formacji 4 min., w przypadku tańca towarzyskiego - pary do 3 min.
  5. Jeden uczestnik może być zgłoszony do dwóch kategorii konkursowych.
  6. Uczestnicy przed występem dostarczają nośnik z nagranym utworem do prezentacji.
 8. KRYTERIA OCENY:
   Jury oceniające wykonawców będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
   1. w kategoriach tanecznych:
    • dobór muzyki,
    • opracowanie choreograficzne,
    • technikę wykonania,
    • dobór i estetykę kostiumów,
    • ogólny wyraz artystyczny,
   2. w kategoriach muzycznych:
    • warsztat (technika wykonania, walory głosowe),
    • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika),
    • muzykalność,
    • naturalną i przekonywującą interpretację,
    • dykcję,
    • ogólne wrażenie artystyczne.
 9. INNE:
  1. Uczestnicy mogą przygotowywać się sami lub pod kierunkiem nauczyciela, instruktora, opiekuna.
  2. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę i ubezpieczenie.
  3. Przynależność do danej kategorii wiekowej określa wiek najstarszego członka zespołu lub duetu.
  4. Wykonawcom nie przestrzegającym limitów czasowych zostanie przerwana prezentacja programów.
  5. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
  6. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
  7. Szczegółowe informacje o konkursie:
  Karta_zgloszenia_MUSIC-DANCE_2018_muzyczne.doc Karta_zgloszenia_MUSIC-DANCE_2018_taneczne.doc