Deklaracja dostępności
Regulamin XXVI Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC-DANCE
 1. ORGANIZATOR:
   Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29, tel. 48 611 07 50
 2. CEL IMPREZY:
  1. Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  2. Prezentacja i popularyzacja pracy twórczej dzieci i młodzieży.
  3. Wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości wszechstronnego zaprezentowania ich uzdolnień.
  4. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
 3. UCZESTNICY:
  1. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i szkół średnich oraz instytucji kultury następujących powiatów:
   • białobrzeskiego,
   • grójeckiego,
   • kozienickiego,
   • lipskiego,
   • radomskiego,
   • zwoleńskiego.
  2. Jury oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:
   • 6-9 lat,
   • 10-12 lat,
   • 13-15 lat,
   • 16-19 lat.
 4. KATEGORIE KONKURSOWE:
  1. Kategorie muzyczne:
    1. prezentacje instrumentalne (soliści do 3 minut, zespoły do 5 minut) – instrument dowolny, własny,
    2. śpiew solo - akompaniament – półplayback,
    3. duety i zespoły wokalne - akompaniament – półplayback.
  2. Kategorie taneczne:
    1. taniec towarzyski – formacje, pary (układ oparty na kilku tańcach),
    2. hip-hop, break-dance itp. – solo, formacje,
    3. zespoły cheerleaders,
    4. taniec klasyczny, jazzowy – solo, formacje,
    5. disco, latino itp. – solo, formacje.
 5. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
  1. Konkurs odbędzie się w dniach 9 i 16 maja 2019 r., w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29):
   • 9 maja 2019 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie muzyczne,
   • 16 maja 2019 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie taneczne.
  2. Koncert laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29. Koncert laureatów zostanie w całości zarejestrowany przez telewizję lokalną Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka „Kronika Kozienicka”, wyemitowany w telewizji lokalnej oraz umieszczony na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury: www.youtube.com/KDKimBK. W Koncercie laureatów zaprezentują się zdobywcy tylko pierwszych miejsc. Pozostałych zapraszamy po odbiór nagród. Nagrody można odbierać w terminie 2 tygodni od daty koncertu laureatów, tj. do 13 czerwca 2019 r. w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Po tym terminie będą przekazane do puli nagród na rok następny.
 6. NAGRODY I JURY:
  1. Jury powołuje organizator.
  2. W konkursie przyznawane będą I, II, III miejsca i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Uczestnicy przesyłają lub dostarczają osobiście karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 r. na adres organizatora. Karty można również przesyłać elektronicznie na adres: pit@dkkozienice.pl.
  2. Karty uczestnictwa nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji konkursowej.
  4. Uczestnicy zgłaszający się do kategorii tanecznych solo prezentują program nie przekraczający 1,5 min., dla formacji 4 min., w przypadku tańca towarzyskiego - pary do 3 min.
  5. Jeden uczestnik może być zgłoszony do dwóch kategorii konkursowych.
  6. Uczestnicy przed występem dostarczają nośnik z nagranym utworem do prezentacji.
 8. KRYTERIA OCENY:
  1. W kategoriach muzycznych:
   • warsztat (technika wykonania, walory głosowe),
   • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika),
   • muzykalność,
   • naturalną i przekonywującą interpretację,
   • dykcję,
   • ogólne wrażenie artystyczne.
  2. W kategoriach tanecznych:
   • dobór muzyki,
   • opracowanie choreograficzne,
   • technikę wykonania,
   • dobór i estetykę kostiumów,
   • ogólny wyraz artystyczny,
   • synchronizacja.
 9. INNE:
  1. Uczestnicy mogą przygotowywać się sami lub pod kierunkiem nauczyciela, instruktora, opiekuna.
  2. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę i ubezpieczenie.
  3. Przynależność do danej kategorii wiekowej określa wiek większości członków zespołu. W duecie przynależność określa wiek najstarszego członka.
  4. Wykonawcom nie przestrzegającym limitów czasowych zostanie przerwana prezentacja programów.
  5. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
  6. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
  7. Szczegółowe informacje o konkursie:
   • pod nr tel. 48 611 07 50, wew. 125 – Aleksandra Sitnik lub wew. 126 – Helena Szamańska
   • na stronie internetowej: www.dkkozienice.pl (na stronie tej można pobrać kartę zgłoszenia do konkursu)
   • pod adresem e-mail: ola.sitni@dkkozienice.pl, helena.szamanska@dkkozienice.pl
  Karta_zgloszenia_MUSIC-DANCE_2019_muzyczne.doc Karta_zgloszenia_MUSIC-DANCE_2019_taneczne.doc