Deklaracja dostępności
Wynajem studia nagrań w CKA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 35/2022
Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
z dnia 22 listopada 2022 r.

 

Regulamin Studia Nagrań
Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin określa zasady korzystania ze Studia Nagrań Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanym dalej Studiem Nagrań).

2.      Studio Nagrań mieści się w pomieszczeniu nr 1.21 na I piętrze budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (zwanym dalej CKA).

3.      Studio Nagrań stanowi mienie Gminy Kozienice.

4.      Na podstawie stosownych umów podmiotem zarządzającym Studiem Nagrań jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanym dalej KDK).

5.      KDK informuje, że pomieszczenie Studia Nagrań jest zabezpieczone i monitorowane wizualnie.

6.      Uczestnicy sesji nagraniowej i osoby korzystające ze Studia Nagrań są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia szczegółowe

 

1.      Ze Studia Nagrań mogą korzystać wszystkie osoby prawne, fizyczne i nie posiadające osobowości prawnej na poniższych zasadach odpłatności:

a)        Nieodpłatnie:

Jednostki Gminy Kozienice.

W zakresie nieodpłatnego korzystania ze Studia Nagrań, KDK udostępnia sprzęt muzyczny będący na wyposażeniu Studia Nagrań. Nie zapewnia natomiast pracy realizatora dźwięku oraz mixu/masteringu utworów. Usługa pracy realizatora oraz mix/mastering może być wykonana na podstawie oddzielnego, odpłatnego zlecenia, ustalanego indywidualnie. Nie ma możliwości wskazania realizatora dźwięku przez placówkę oświatową.

b)        Odpłatnie:

Wszyscy zainteresowani, którzy nie spełniają kryteriów wymienionych w pkt. 1, ppkt a). Odpłatność ustalana indywidualnie na podstawie zgłoszonych potrzeb i zakresu.

2.      Utwory zarejestrowane nieodpłatnie nie mogą być wykorzystywane przez podmiot zlecający do jakiejkolwiek działalności komercyjnej.

3.      KDK zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania, publikowania i rozpowszechniania wszystkich nagrań dokonanych nieodpłatnie w Studiu Nagrań dla celów promocyjnych.

4.      Termin sesji nagraniowej ustala Dyrektor KDK wraz z realizatorem dźwięku.

5.      Czas sesji nagraniowej nie może przekraczać 5 godzin w ciągu jednego dnia.

6.      W Studiu Nagrań mogą przebywać jedynie uczestnicy sesji nagraniowej oraz realizator dźwięku.

7.      Sesja nagraniowa i dostęp do Studia Nagrań może odbywać się tylko i wyłącznie przy obecności uprawnionego realizatora dźwięku ze strony KDK, nie ma możliwości korzystania ze Studia Nagrań bez nadzoru.

8.      Dyrektor KDK może nie wyrazić zgody na realizację sesji nagraniowej, bądź przerwać realizację rozpoczętej sesji nagraniowej w następujących przypadkach:

a)     nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,

b)     nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie CKA (dostępne na stronie https://www.dkkozienice.pl),

c)      zmiany bądź odstępstwa od określonych w pkt. 1 i 3 kryteriów realizacji nagrania,

d)     stwierdzenia naruszenia przez twórców praw autorskich, osobistych bądź innych praw osób trzecich, a także dobrego imienia Gminy Kozienice, obrazy uczuć religijnych, bądź łamania ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

9.      Za treść dokonywanych nagrań odpowiadają twórcy / uczestnicy sesji nagraniowej.

10.  Na terenie Studia Nagrań oraz budynku CKA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i zażywania innych zabronionych prawem używek.

11.  Uczestnicy sesji nagraniowych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz PPoż.

12.  KDK nie zapewnia uczestnikom sesji nagraniowych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy sesji nagraniowej w czasie korzystania ze Studia Nagrań zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

13.  Uczestnicy małoletni mogą korzystać ze Studia Nagrań wyłącznie pod opieką upoważnionej osoby pełnoletniej.

14.  W trakcie korzystania ze Studia Nagrań obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń mobilnych (ze szczególnym uwzględnieniem telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów), z uwagi na możliwość powodowania przez nie zakłóceń nagrania.

15.  Uczestnicy sesji nagraniowej są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych im przez realizatora dźwięku i/lub upoważnionego pracownika KDK, zwłaszcza dotyczących obsługi urządzeń i sprzętu nagłaśniającego, i za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania przez uczestników sesji nagraniowej, koszty jego naprawy ponoszą uczestnicy sesji nagraniowej.

16.  Za sprzęt własny uczestników sesji nagraniowej pozostawiony w Studiu Nagrań KDK nie ponosi odpowiedzialności.

17.  Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu bądź poleceń wydawanych przez realizatora dźwięku i/lub upoważnionego pracownika KDK skutkuje przerwaniem sesji nagraniowej oraz może stanowić podstawę do zerwania umowy o współorganizacji.

18.  Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozpatruje Dyrektor KDK.

 


pobierz: Regulamin_Studia_Nagrań_2022.11.22.pdf