Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Zakup kart upominkowych KDK

Podaruj najbardziej kulturalny prezent w mieście!

W naszych kasach, w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach możesz kupić kartę upominkową KDK. Te dostępne są w trzech wariantach cenowych: 100 zł, 200 zł, 300 zł i są to karty wielokrotnego użytku. Niewykorzystana kwota nie przepada i pozostaje do dyspozycji właściciela do końca ważności karty (6 miesięcy od dnia sprzedaży). W razie potrzeby wystarczy dopłacić różnicę przy okazji zakupu towaru. Można je wykorzystać na wybrane przez siebie wydarzenia kulturalne organizowane przez Kozienicki Dom Kultury, a także zakupić np. publikacje czy pocztówki, dostępne w naszym punkcie informacji, w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.

UWAGA: Karta nie obejmuje oferty Kina KDK oraz wydarzeń kinowych. Kino KDK prowadzi sprzedaż własnych voucherów, zgodnie z cennikiem dostępnym na www.kinokozienice.pl.

Wszystkie szczegóły dotyczące kart dostępne są w poniższym regulaminie, a także w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach oraz pod numerem telefonu: 48 611 07 50.

 

REGULAMIN
zakupu Kart upominkowych KDK
(wprowadzony zarządzeniem nr 19/2023 Dyrektorki Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
z dnia 30 października 2023 r. i obowiązuje od dnia 8 listopada 2023 r.)

 

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Kart upominkowych KDK.

II. Definicje

 1. Karta upominkowa KDK – karta różnego przeznaczenia sprzedawana i wydawana w Kasie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, uprawniająca Posiadacza do dokonywania płatności za Wydarzenia i Produkty KDK.
 2. Nabywca – podmiot dokonujący zakupu Karty upominkowej KDK w Kasie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 3. Wydawca – Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Warszawska 29.
 4. Posiadacz – osoba realizująca Kartę upominkową KDK.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 6. Kasa Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (Kasa KDK) – miejsce, w którym oferowane są do sprzedaży bilety na wydarzenia KDK, produkty KDK oraz Karty upominkowe KDK, mieszcząca się przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach (26-900).
 7. Wydarzenia KDK – wydarzenia realizowane w ramach „Kulturalnych czwartków w KDK” (za wyjątkiem kina i wydarzeń kinowych), wyjazdów z cyklu „Teatralne podróże”, spektakli z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”, które mogą być przedmiotem transakcji przy użyciu Karty upominkowej KDK.
 8. Produkty KDK – produkty w postaci magnesów, map, książek, pocztówek itp., dostępne w sprzedaży w Kasie KDK.

III. Warunki ogólne

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Kasie KDK Karty upominkowe KDK o wartości 100,00 zł; 200,00 zł; 300,00 zł. Za każdą Kartę upominkową KDK, Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Karty upominkowej KDK.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty upominkowej KDK.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty upominkowej KDK i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty upominkowej KDK za bilety na Wydarzenia KDK i Produkty KDK nabywane przez Posiadacza.
 4. Karta upominkowa KDK może być wykorzystana wyłącznie do nabycia biletów na Wydarzenia KDK i Produktów KDK w Kasie KDK.
 5. Karta upominkowa KDK nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 6. Okres ważności Karty upominkowej KDK wynosi 6 miesięcy od dnia jej sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Karcie upominkowej KDK. Niewykorzystanie Karty upominkowej KDK w terminie na niej wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Karty upominkowej KDK i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

IV. Realizacja Karty upominkowej KDK

 1. Posiadacz Karty upominkowej KDK ma prawo do jej realizacji na następujących zasadach:
  1. Karta upominkowa KDK stanowi formę zapłaty za bilet/y na Wydarzenia KDK oraz Produkt/y KDK nabyty/te w Kasie KDK;
  2. Posiadacz Karty upominkowej KDK może wykorzystać kwotę wskazaną na Karcie upominkowej KDK na bilet/y na Wydarzenia KDK oraz Produkt/y KDK;
  3. W przypadku zakupu biletu/ów na Wydarzenia KDK i/lub Produktów KDK o wartości niższej niż wartość Karty upominkowej KDK, niewykorzystana kwota nie przepada i pozostaje do wykorzystania aż do wykorzystania pełnej kwoty Karty upominkowej KDK lub utraty ważności Karty upominkowej KDK;
  4. W przypadku zakupu biletu/ów na Wydarzenia KDK i/lub Produktów KDK o wartości wyższej niż wartość Karty upominkowej KDK, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
  5. Karta upominkowa KDK posiada termin ważności – 6 miesięcy, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Karty upominkowej KDK nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Karty upominkowej KDK, nie można nią dokonywać płatności;
  6. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Karty upominkowej KDK przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
  7. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania biletu/ów na Wydarzenia KDK i Produkty KDK w zamian za Karty upominkowe KDK, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta upominkowa KDK uznawana jest za nieważną, bez prawa do otrzymania Karty upominkowej KDK zastępczej.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem biletu/ów na Wydarzenia KDK i/lub Produkty KDK przy użyciu Karty upominkowej KDK będą rozpatrywane przez Wydawcę.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Karty upominkowej KDK.
 2. Zakup Karty upominkowej KDK przez Nabywcę oraz jej przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Kasie KDK oraz na stronie internetowej https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=10260
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Kasie KDK i dotyczyć będą Kart upominkowych KDK zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.