Deklaracja dostępności
Zima w mieście - ferie 2020 z KDK
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2020 z KDK”, która potrwa od 10 do 22 lutego 2020 roku. W czasie ferii będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne. Nie zabraknie także seansów w kinie oraz wycieczek autokarowych. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 25 stycznia - 1 lutego 2020 r. osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach i poprzez stronę internetową „Strefa zajęć”.
Regulamin zajęć, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2020 z KDK” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2020 z KDK”, organizowanych w terminie od 10 do 22 lutego 2020 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Wszystkie zajęcia, za wyjątkiem wycieczek autokarowych i wyjść edukacyjnych, odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia feryjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa oraz wycieczki autokarowe.
 4. Z zajęć feryjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 3 a 19 rokiem życia. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice.
 5. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 25 stycznia 2020 r. od godz. 10.00, a kończą się 1 lutego 2020 r. o godz. 20.00 - do wyczerpania limitu miejsc - osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
  UWAGA: W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 1 lutego 2020 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, ale tylko osobiście w punkcie informacji CKA do 8 lutego 2020 r. do godz. 20.00. Zapisy internetowe są ważne od momentu ich uaktywnienia.
  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 6. Zapisanie na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 7. Zapis dziecka na zajęcia nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem go na zajęcia.
 8. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione poprzez SMS na podany przy zapisie nr kontaktowy.
 9. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 10. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
 11. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć feryjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem,
  • w przypadku udziału dziecka w wycieczce autokarowej podpisać oświadczenie upoważniające do uczestnictwa jego dziecka w takiej formie wypoczynku.
 12. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w trzech różnych warsztatach (poza limitem znajdują się wycieczki autokarowe).
 13. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na trzy różne warsztaty), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia.
 14. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub poprzez SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
 15. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 16. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 17. Uczestnicy zajęć feryjnych mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
  • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
  • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
 18. Uczestnicy zajęć feryjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
 19. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 20. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 21. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć feryjnych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1231). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach feryjnych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
 22. Zapisanie się na zajęcia, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2020 z KDK” jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

Program zajęć, w ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2020 z KDK”
UWAGA: Aktualizacja zestawienia, po przeprowadzonym naborze.
  Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 10, 20 lutego 2020 r., w godz. 9.00-11.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   • Termin dodatkowy: 21 lutego 2020 r., w godz. 9.00-11.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: zajęcia obejmują ćwiczenia oddechowe, impostację głosu, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, wprawki wokalne, ćwiczenia intonacyjne kształtujące słuch, pracę z mikrofonem, pracę z repertuarem i interpretację piosenki. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Ekosystemowe warsztaty ekochemii systemowej
   Adresaci: dzieci w wieku 8-13 lat.
   • Termin: 10 lutego 2020 r., w godz. 10.00-12.00
   W programie: poznaj proste zasady przygotowywania skutecznych detergentów przyjaznych środowisku. Zrób swoje własne kostki do zmywarki i WC, płyn do zmywania i proszki do prania. Osoba prowadząca: Joanna Baranowska – blogerka (www.organiczni.eu), miłośniczka ekorozwiązań i kompostowania. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty wokalne „Mały Gospel”
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku od 5 lat.
   • Termin: 10, 20 lutego 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: warsztaty adresowane są do wszystkich, a w szczególności do tych, którzy pragną poznać swój głos, rozwinąć jego możliwości, nauczyć się praktycznie posługiwać w różnych sytuacjach życiowych, zarówno na scenie, jak i na gruncie towarzyskim. Na zajęciach zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: emisja głosu, elementy dykcji, podstawy gry aktorskiej, higiena głosu, praca nad sposobem modulowania głosu w konkretnych sytuacjach. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty jogi
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 10 lutego 2020 r., w godz. 11.00-11.30
   W programie: rozgrzewka – ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające, nauka ćwiczeń jogi przez zabawę, opowiadanie baśniowych historii. Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 11-14 lat.
   • Termin: 10 lutego 2020 r., w godz. 12.00-13.00
   W programie: rozgrzewka – ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające, nauka ćwiczeń jogi z pomocami (piłki, paski, koce, klocki). Osoba prowadząca: Halina Koryńska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty wokalne „Mix Singing” (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 10 lutego 2020 r., w godz. 12.00-17.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 45 min.)
   Uwaga! Na zajęcia należy przygotować dwie piosenki. Należy mieć ze sobą podkład muzyczny lub nuty. W programie: w trakcie zajęć praca nad piosenką, dykcją oraz emisją głosu. Osoba prowadząca: Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Zima na szkle”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 10 lutego 2020 r., w godz. 14.00-16.00
   W programie: na zajęciach dzieci za pomocą specjalnych pisaków ozdobią szyby w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. Tematem prac będzie zima i ferie zimowe. Utworzone prace będzie można podziwiać przez całe ferie zimowe. Osoba prowadząca: Agnieszka Krynicka – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat.
   • Termin: 11 lutego 2020 r., w godz. 9.00-12.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: indywidualne zajęcia nauki gry na pianinie mają na celu zapoznanie z instrumentem, ze specyfiką gry, z podstawami techniki fortepianowej i zapisu nutowego oraz (w późniejszym etapie) rozwijanie i doskonalenie umiejętności muzycznych, a także wyposażanie w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki. Oprócz kształtowania i rozwijania umiejętności gry na pianinie, zajęcia mają rozwijać wrażliwość muzyczną dziecka i zachęcić do kontynuowania nauki w przyszłości. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Małe skrzypki (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 11 lutego 2020 r., w godz. 9.00-12.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: pierwsze spotkanie z tym pięknym, ale jakże trudnym i wymagającym instrumentem. Podczas zajęć będą sprawdzane umiejętności oraz predyspozycje dziecka do nauki gry na skrzypcach, które w przyszłości mogą być kontynuowane. Aby uczestniczyć w warsztatach nie trzeba mieć własnego instrumentu, wystarczą chęci i zapał do poznawania świata muzyki. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  „Fotostory - to taka krótka historia...”
   Adresaci: młodzież w wieku 12-18 lat.
   • Termin: 11 lutego 2020 r., w godz. 11.00-13.00
   W programie: celem zajęć jest pobudzenie kreatywności i myślenia abstrakcyjnego wśród uczestników. Głównym zadaniem będzie grupowe stworzenie i zaprezentowanie historyjek na ważne społecznie tematy przy użyciu technik fotograficzno-filmowych, sfinalizowane dyskusją na poruszane tematy. Osoba prowadząca: Krzysztof Boryczka – nauczyciel i regionalista współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala dydaktyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe warsztaty taneczne Hip-Hop
   Adresaci: dzieci w wieku 4-7 lat.
   • Termin: 11, 12, 13 lutego 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat.
   • Termin: 11, 12, 13 lutego 2020 r., w godz. 12.00-13.00
   W programie: nauka podstaw tańca Hip Hop oraz stylów pochodnych tj. house, locking, waacking, ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, nauka choreografii. Osoba prowadząca: Kamila Ochwat – tancerka Hip-Hop współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Biżuteria z koralików dla mamy i córki”
   Adresaci: dzieci w wieku dowolnym, mamy w wieku dowolnym. Przyjdźcie razem i niech każda zrobi dla siebie coś ładnego.
   • Termin: 11 lutego 2020 r., w godz. 12.00-13.30 (1 grupa)
   • Termin: 11 lutego 2020 r., w godz. 14.00-15.30 (2 grupa)
   • Termin dodatkowy: 19 lutego 2020 r., w godz. 12.00-13.30 (3 grupa)
   • Termin dodatkowy: 19 lutego 2020 r., w godz. 14.00-15.30 (4 grupa)
   W programie: wykonanie bransoletek z przywieszanymi koralikami na łańcuszkach. Osoba prowadząca: Irmina Węgrzycka – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe warsztaty taneczne break dance
   Adresaci: dzieci i młodzież od 7 lat.
   • Termin: 11, 12, 13 lutego 2020 r., w godz. 17.00-19.00
   Osoba prowadząca: Michał Wójcik – tancerz break dance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty gry na gitarze i ukulele (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.
   • Termin: 12, 13 lutego 2020 r., w godz. 11.00-17.00 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   Uwaga! Wymagany własny instrument. W programie: nauka piosenek, krótkich melodii i akordów, ćwiczenia, czytanie tabulatur i nut. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa – gitarzystka, wokalistka współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty pianistyczne (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.
   • Termin: 12, 13 lutego 2020 r., w godz. 11.00-17.00 (zajęcia indywidualne po 30 min.)
   W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstaw rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych, ćwiczenia, synchronizacja gry na obie ręce. Osoba prowadząca: Kamil Koksa – pianista, kompozytor, poeta, wokalista, muzyk, animator kultury, organizator koncertów i manager artystów z całego świata, pasjonat muzyki i sztuki, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty dziennikarskie (prasowo-telewizyjne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 12 lutego 2020 r., w godz. 16.00-17.30
   W programie: podstawy dziennikarstwa prasowego i telewizyjnego. Osoba prowadząca: Mariusz Basaj, Marta Augustyn-Pulkowska – instruktorzy działu telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”. Miejsce zajęć: studio nagrań telewizyjnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Poznajemy ciekawe zawody - policjant oraz pełnione funkcje - burmistrz
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 13 lutego 2020 r., w godz. 11.00-13.30
   W programie: wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach oraz w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Opiekun: Anna Lidak – instruktor współpracujący z KDK.
  Warsztaty plastyczne „Zakładka do książki”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-11 lat.
   • Termin dodatkowy: 13 lutego 2020 r., w godz. 12.00-13.00
   • Termin: 13 lutego 2020 r., w godz. 14.00-15.00
   W programie: na zajęciach dzieci własnoręcznie ozdobią drewniane zakładki metodą decoupageu. Osoba prowadząca: Ewa Pytka – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne (jazz, z elementami akrobatyki)
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 13 lutego 2020 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: ćwiczenia rozciągające, nauka podstawowych kroków i figur tańca jazzowego, elementy akrobatyki, zabawy rytmiczno-taneczne, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawa z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Zimowe świeczniki - lodowe lampiony”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.
   • Termin: 14 lutego 2020 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: na zajęciach każde dziecko stworzy efektowny zimowy świecznik, który rozświetli zimowe wieczory. Osoba prowadząca: Katarzyna Kościug – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 14, 21 lutego 2020 r., w godz. 16.00-17.30
   Adresaci: młodzież w wieku 11-19 lat.
   • Termin: 14, 21 lutego 2020 r., w godz. 17.30-19.00
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich, tańców karaibskich i taniec nowoczesny. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, Wicemistrz Świata i Europy oraz wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne dla młodzieży - rysunek
   Adresaci: młodzież w wieku 12-18 lat.
   • Termin: 14 lutego 2020 r., w godz. 16.00-18.00
   W programie: podstawy rysunku – martwa natura. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty improwizacji wokalnej
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 17 lutego 2020 r., w godz. 10.00-14.00
   W programie: zajęcia mają charakter grupowy. Poprzedzone są rozgrzewką wokalną, ruchową, aparatu mowy oraz ćwiczeniami oddechowymi, by przygotować się dobrze do śpiewu i pozbyć się fizycznych ograniczeń we własnej wokalnej ekspresji i kreatywności. Potem następuje improwizacja właściwa, zarówno indywidualna ze wspierającym udziałem grupy, grupowa, jak i dialogowanie ze sobą. Wykorzystywane są podkłady rytmiczne, często w klimacie etnicznym (indyjskim, afrykańskim czy latynoskim lub innym), ale też tworzone są własne rytmy, np. klaszcząc, tupiąc, czy wydając różne dźwięki. Niekiedy jest to śpiewanie bez rytmu, według własnego wyczucia czasu. Oprócz samej improwizacji proponowanych jest wiele ćwiczeń muzycznych, rytmicznych i harmonicznych oraz śpiewanie i jednoczesne ruszanie się oraz klaskanie i w różnych metrach na 3, 4, 5 czy 7. Te ćwiczenia mają na celu nie tylko rozwój muzykalności, ale zwiększenie integracji między ciałem i głosem. Osoba prowadząca: Michał Rudaś – wokalista o wszechstronnym doświadczeniu muzycznym, studyjnym i koncertowym, jest absolwentem wydziału wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warszawie, brał udział w wielu wokalnych programach telewizyjnych, m.in. był ćwierćfinalistą programu The Voice of Poland (2014) oraz uczestnikiem VI edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo (2016). W Kozienicach koncertował z zespołem podczas Dnia Kultury Indyjskiej. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Poznajemy ciekawe zawody - strażak
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 17 lutego 2020 r., w godz. 11.00-13.30
   W programie: wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Opiekun: Anna Lidak – instruktor współpracujący z KDK.
  Warsztaty taneczne dla mam z dziećmi
   Adresaci: mamy z dziećmi w wieku 3-5 lat.
   • Termin: 17 lutego 2020 r., w godz. 16.00-16.40
   W programie: celem zajęć jest spędzenie wspólnego czasu z dzieckiem na zabawach, które je rozwijają: wzmacniają jego ciało, doskonalą motorykę dużą i małą, stymulują rozwój wyobraźni oraz budują bliskość między rodzicem a dzieckiem. Nauczą się wspomagać swoją pociechę w rozwoju poprzez zabawę. Ćwiczenia pomogą mamom w efektywny sposób wzmocnić i uelastycznić mięśnie, pozbyć się zbędnych kilogramów, a także poprawić kondycję. To świetna forma aktywnego spędzania czasu z malutkim dzieckiem. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zabawki ludowe
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 17 lutego 2020 r., w godz. 16.00-17.30
   W programie: dekorowanie zabawki drewnianej farbami akrylowymi z wykorzystaniem tradycyjnych ludowych wzorów. Osoba prowadząca: Marlena Zielińska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Dekoracyjna ramka”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-13 lat.
   • Termin: 18 lutego 2020 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: zdobienie ramki dekoracyjnymi elementami przy użyciu foremek silikonowych i farb akrylowych. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zajęcia plastyczne „Ulepimy dziś bałwana”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-11 lat.
   • Termin: 18 lutego 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: na zajęciach dzieci wykonają bałwanki ze styropianowych kul i ozdobią je różnymi dodatkami. Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala dydaktyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Wyginam śmiało ciało - warsztaty modern jazz
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 18 lutego 2020 r., w godz. 16.00-17.00
   Adresaci: dzieci w wieku 11-13 lat.
   • Termin: 18 lutego 2020 r., w godz. 17.15-18.15
   W programie: nauka podstawowych kroków i figur tańca jazzowego, ćwiczenia rozciągające i zabawy rytmiczno-taneczne. Osoba prowadząca: Anna Lidak – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Poszukiwacze zaginionego skarbu
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 21 lutego 2020 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: prowadzący ukrywa w sali kilkanaście drobnych przedmiotów. Zadaniem dzieci jest odnalezienie jak największej ich ilości. Za każdy znaleziony przedmiot przyznawane są punkty. Zabawa w grupach. Wygrywa drużyna, która odnajdzie jak najwięcej „skarbów”. Osoba prowadząca: Anna Lidak – instruktor współpracujący z KDK, Helena Szamańska – dyplomowany instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne dla młodzieży - malarstwo
   Adresaci: młodzież w wieku 12-18 lat.
   • Termin: 21 lutego 2020 r., w godz. 16.00-18.00
   W programie: podstawy malarstwa – martwa natura. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Kolorowe bajki z Szarym
   Adresaci: dzieci w wieku 4-7 lat.
   • Termin: 22 lutego 2020 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: podczas zajęć prowadzący czyta dzieciom bajki. Osoba prowadząca: Adrian Szary – poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

  DODATKOWA OFERTA Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl pt. „Tajemniczy ogród”
   Adresaci: dzieci w wieku 9-13 lat.
   • Termin: 12 lutego 2020 r., godz. 9.00 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
   Spektakl pt. „Tajemniczy ogród”
    Adaptacja wzruszającej, pełnej ciepła opowieści o przyjaźni, która potrafi odmienić smutną rzeczywistość i przywrócić radość życia. Mary Lennox po śmierci rodziców trafia pod opiekę swego wuja Archibalda i zamieszkuje w jego posiadłości. Dziewczynka wyczuwa w domu skrzętnie skrywaną tajemnicę, obserwuje dziwne zachowania mieszkańców, słyszy różne głosy, płacze i krzyki. Kiedy nikt nie chce jej wyjawić prawdy, postanawia sama dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy...To mądre i barwne widowisko muzyczne dla całej rodziny, urzekające urodą plastyczną, świetnym aktorstwem i pięknymi piosenkami.
   Opiekunowie grupy: Ewa Pytka, Agnieszka Krynicka, Katarzyna Kościug – instruktorki KDK. UWAGA: Ilość miejsc ograniczona.
  Koszt wyjazdu: 38 zł/osoba - płatność przy zapisach w kasach CKA. Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl pt. „Krawiec Pan Niteczka”
   Adresaci: dzieci w wieku 5-8 lat.
   • Termin: 19 lutego 2020 r., godz. 8.00 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
   Spektakl pt. „Krawiec Pan Niteczka”
    Pracownicy podupadającego zakładu krawieckiego „Entliczek-Pentliczek spółka z ograniczoną niteczką” wpadają na pomysł odegrania przedstawienia. O czym ma być sztuka? A jakże - o „krawcu cienkim jak niteczka”! Czy wystarczy im pomysłowości, by na poczekaniu „uszyć” zgrabną, obfitującą w przygody, historię Krawca Niteczki? Kolorowy, zabawny, pełen wdzięku i niebanalnych rozwiązań spektakl, który pokazuje, jak za sprawą wyobraźni tworzyć teatr z zupełnie zwyczajnych i pozornie nieteatralnych przedmiotów. Wyborna zabawa nie tylko dla dzieciaków, a po powrocie do domu - eksperymenty teatralne własnej roboty gwarantowane! Zapraszamy!
   Opiekunowie grupy: Halina Koryńska, Aleksandra Sitnik, Anna Tomczyk-Anioł – instruktorki KDK. UWAGA: Ilość miejsc ograniczona.
  Koszt wyjazdu: 32 zł/osoba - płatność przy zapisach w kasach CKA. Feryjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK” - film animowany „Szybcy i śnieżni”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 5.
   • Termin: 12 lutego 2020 r., godz. 11.00
   Opis: Trwają przygotowania do corocznego wyścigu saneczkowego. Frankie, nieco szalony naukowiec, obmyśla koncepcję pojazdu, który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie. Kiedy maszyna niespodziewanie rozpada się tuż przed linią mety, nikt nie może uwierzyć, że stały za tym błędy w konstrukcji. Wynalazca wspólnie z kolegami odkrywa, że to sprawka Zaca – zarozumiałego i nieco tajemniczego zawodnika, który w międzyczasie dołączył do stawki wyścigu. Frankie pragnie rewanżu i ponownego, tym razem uczciwego rajdu. Wraz z drużyną wiernych przyjaciół zrobią wszystko, by skonstruować jeszcze szybszy pojazd i wygrać rywalizację z oszustem! Błyskotliwa animacja udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych dla grupy pogodnych i zdeterminowanych, choć nie zawsze zgodnych przyjaciół. Gwiazda polskiej muzyki, Igor „Igo” Walaszek, znany z udziału w 10. edycji Męskiego Grania debiutuje na dużym ekranie i to od razu w podwójnej roli. Wokalista użyczył głosu Zackowi, a także nagrał piosenkę do filmu - „Lepszy dzień” Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor działu kina KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Cena biletu: 11 zł. Feryjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK” - film animowany „Chłopiec i wilk”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 8.
   • Termin: 19 lutego 2020 r., godz. 11.00
   Opis: Pełna ciepła i humoru opowieść familijna od twórców nominowanego do Oscara „Ernesta i Celestyny”, nagrodzonej Goyą „Nocturny” oraz prawdziwej perły europejskiej animacji, czyli wspaniałego „Trio z Belleville”. W obsadzie produkcji, w jednej z głównych ról, legenda hiszpańskiego kina – Carmen Maura, znana z filmów „Volver” i „Kobiety z 6. piętra”. „Mój przyjaciel wilk” to olśniewające wizualnie połączenie filmu fabularnego z animacją 2D i 3D. Dzieło niczym nieskrępowanej wyobraźni, które poruszy i zachwyci widzów w każdym wieku. Hugo wyjeżdża na wakacje do babci – Sary (Carmen Maur). Starsza pani mieszka samotnie w domu nad brzegiem morza, a jej największym marzeniem jest zorganizowanie hucznego przyjęcia, na które stawi się cała rodzina. Kiedy na miejsce zaczynają przybywać kolejni goście, Sara opowiada im niezwykłą historię. Według niej – w dzień swoich 80-tych urodzin – zostanie porwana przez… wilka. Ma to być część umowy, którą ona i zwierzę zawarli wiele lat temu. Dla dorosłych cała opowieść to oczywiście tylko legenda wymyślona przez staruszkę. Jednak dzieci wierzą w każde słowo Sary i są gotowe do rozpoczęcia wielkiej i tajemniczej przygody. Wszystko po to, by powstrzymać wilka i ocalić ukochaną babcię. Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor działu kina KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Cena biletu: 11 zł.