Deklaracja dostępności
Lato w mieście - wakacje 2022 z KDK

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2022 z KDK”, która potrwa od 4 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. W czasie wakacji będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne. Nie zabraknie także seansów w kinie i wycieczki. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 18 czerwca od godz. 10.00 do 25 czerwca 2022 r. do godz. 20.00 poprzez stronę internetową „Strefa zajęć”.

 

Regulamin zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2022 z KDK”
organizowanych przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

 

 1. Organizatorami zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2022 z KDK” (zwanych dalej „zajęciami”), które odbędą się w terminie od 4 lipca do 31 sierpnia 2022 roku są Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia, dla wszystkich uczestników, oferowane przez KDK są nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa i wyjazd.
 4. Z zajęć mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 2 a 19 rokiem życia z terenu Gminy Kozienice.
 5. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 18 czerwca od godz. 10.00 do 25 czerwca 2022 r. do godz. 20.00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisywać można się, do wyczerpania limitu miejsc, poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html


  UWAGA:
  W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 25 czerwca 2022 r. nie zostanie wyczerpany,
  możliwe są dalsze zapisy, osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury, ul. Warszawska 29
  lub telefonicznie pod numerem 48 611 07 50.

  Zapisy internetowe są ważne od momentu ich aktywacji.
  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 6. Zapisania na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu samodzielnie lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 7. Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem na zajęcia.
 8. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione poprzez system SMS na podany przy zapisie numer kontaktowy.
 9. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 10. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
 11. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem. Niestawienie się dziecka na zajęciach bez usprawiedliwienia, zostanie odnotowane w systemie i będzie brane pod uwagę przy kolejnych zapisach.
 12. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w dwóch różnych warsztatach w każdym miesiącu (poza limitem znajdują się seanse w kinie KDK).
 13. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na dwa różne warsztaty w jednym miesiącu), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia uwzględniające listą rezerwową.
 14. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (poprzez system SMS) osoby zapisane na zajęcia.
 15. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 16. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 17. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
  • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
  • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
 18. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,
  • przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,
  • w przypadku zajęć tanecznych/ruchowych posiadania na sobie wymaganego stroju sportowego (w okresie wakacyjnym szatnie są nieczynne).
 19. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 20. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., które nie służą jako pomoc do udziału w zajęciach. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 21. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: iod@dkkozienice.pl.
 22. Zapisanie się na zajęcia, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2022 z KDK” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


Program zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2022 z KDK”

 

UWAGA: Aktualizacja zestawienia, po przeprowadzonym naborze.

 

Dwudniowe warsztaty wokalne „Mała Estrada Piosenki” (zajęcia grupowe)

Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.

   • Termin: 4, 5 lipca 2022 r., w godz. 15.00-16.00

Adresaci: dzieci w wieku 10-12 lat.

   • Termin: 4, 5 lipca 2022 r., w godz. 16.15-17.15

W programie: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, rozgrzewka wokalna, nauka i śpiewanie utworu (wybranego przez instruktora) w grupie.

Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - wokalistka i gitarzystka, ukończyła „Kształcenie głosu i mowy” na Uniwersytecie SWPS, współpracująca z KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć muzycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Zajęcia dziennikarskie (prasowe)

Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.

   • Termin: 5 lipca 2022 r., w godz. 14.00-15.30

W programie: uczestnicy zapoznają się z podstawami zawodu dziennikarza. Mowa będzie o mediach lokalnych, zasadach pracy redakcji, kluczowych terminach z zakresu dziennikarstwa.

Osoba prowadząca: Mariusz Basaj - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć dydaktycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Bransoletki ze sznurka”

Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.

   • Termin: 6 lipca 2022 r., w godz. 11.00-12.00

W programie: podczas zajęć uczestnicy przygotują własnoręcznie plecione bransoletki ze sznurków.

Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Dwudniowe warsztaty taneczne breakdance

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.

   • Termin: 7, 12 lipca 2022 r., w godz. 17.00-19.00

W programie: poznanie podstawowych elementów tańca break dance – toprocki, dropy, power movesy, freeze’y i footworki.

Osoba prowadząca: Michał Wójcik – tancerz breakdance współpracujący z KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Breloczek z malowanych koralików”

Adresaci: dzieci w wieku 8-11 lat.

   • Termin: 11 lipca 2022 r., w godz. 10.00-11.00

W programie: tworzenie niepowtarzalnych breloczków przy wykorzystaniu drewnianych koralików, farb i rzemyka.

Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Dwudniowe warsztaty taneczne Tik Tok Dance

Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.

   • Termin: 13, 14 lipca 2022 r., w godz. 10.00-11.00

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat.

   • Termin: 13, 14 lipca 2022 r., w godz. 11.00-12.00

W programie: zajęcia oparte będą na popularnych trendach tik tokowych, krokach i dynamicznych, radosnych choreografiach. Uczestnicy nauczą się różnych choreografii łączących wiele stylów tańca, inspirowanych trendami i popularnymi piosenkami. Rozwiną muzykalność oraz pewność siebie, mimikę i pracę z kamerą. Na zajęciach nie zabraknie również solidnych rozgrzewek i pracy nad kondycją, a także tik tokowych nagrywek. Założymy również Tik Toka, tak aby rodzice mieli wgląd do tego co jest nagrywane na zajęciach, a treści i układy będą dopasowane do wieku dzieci.

Osoba prowadząca: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Dwudniowe warsztaty taneczne Baby Dance

Adresaci: dzieci w wieku 2-3 lat.

   • Termin: 13, 14 lipca 2022 r., w godz. 12.00-12.30

W programie: wesołe zajęcia taneczne dla dzieci z opiekunem: mamą, tatą, babcią, dziadkiem, opiekunką. Doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez dobór ćwiczeń w formie zabawy. Maluchy tańczą razem z opiekunem przez co nabierają pewności siebie, obserwują rówieśników, nawiązują pierwsze kontakty towarzyskie, które będą pomocne w wychowaniu przedszkolnym. Dzieci zapoznają się ze stylami tańców tj :disco, Cha-Cha-Cha, Samba, Jive, Rock &Roll, Hip-Hop, Disco Dance w formie zabawy. Na lekcji wykorzystujemy rekwizyty. Muzyka dostosowana do kategorii wiekowej uczestników, bawimy się do znanych przebojów dla dzieci, które maluchy lubią i świetnie się przy nich bawią.

Osoba prowadząca: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance, tańce karaibskie

Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.

   • Termin: 14, 15 lipca 2022 r., w godz. 16.00-17.30 (1 grupa)
   • Termin: 4, 5 sierpnia 2022 r., w godz. 16.00-17.30 (2 grupa)

Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.

   • Termin: 14, 15 lipca 2022 r., w godz. 17.30-19.00 (3 grupa)
   • Termin: 4, 5 sierpnia 2022 r., w godz. 17.30-19.00 (4 grupa)

W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i disco oraz tańców karaibskich.

Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski - dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski Wicemistrz Świata i Europy formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Magnesy na lodówkę”

Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.

   • Termin: 18 lipca 2022 r., w godz. 12.00-13.30

W programie: na zajęciach wykonane zostaną pachnące magnesy na lodówkę, z wykorzystaniem naturalnych materiałów takich jak: drewno, mech chrobotek, nasiona zbóż, suszone kwiaty, aromatyczne przyprawy, kawa. Uczestnicy stworzą unikalny, niepowtarzalny magnes na lodówkę, który będzie cieszył nie tylko swym wyglądem, ale także aromatycznym zapachem.

Osoba prowadząca: Marlena Zielińska - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Trzydniowe warsztaty taneczne hip-hop

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

   • Termin: 19, 20, 21 lipca 2022 r., w godz. 16.00-17.00

Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.

   • Termin: 19, 20, 21 lipca 2022 r., w godz. 17.00-18.00

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat.

   • Termin: 19, 20, 21 lipca 2022 r., w godz. 18.00-19.00

W programie: nauka kroków Hip Hop, a także stylów pochodnych, tj House Dance, Waacking, Locking, elementy breakingu w Hip Hopie, nauka choreografii.

Osoba prowadząca: Kamila Ochwat - instruktor, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Pięciodniowe warsztaty teatralne „Zaplecze teatru”

Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.

   • Termin: 25, 26, 27, 28, 29 lipca 2022 r., w godz. 12.00-15.00 13.00-16.00

Adresaci: młodzież w wieku 14-19 lat. dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.

   • Termin: 1, 2, 3, 4, 5 sierpnia 2022 r., w godz. 12.00-15.00 13.00-16.00

W programie: poznanie świadomości ciała i mowy, wiary w intuicję, pewności siebie, techniki nastroju i emocji, czym jest „prawda”, wizualizacji sukcesu, jak wyznaczać i szanować granice swoje i innych. Warsztaty teatralne przyniosą: wyższy poziom świadomego bycia na scenie, stwarzanie atmosfery wypełnionej treścią i wizją sceny/przestrzeni aktorskiej, kreatywne relacje w zespole, pewność siebie, świadomą komunikatywność, wiarygodność, wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, budowanie długotrwałych relacji w grupie i zapadających w pamięć kreacji aktorskich. Warsztaty zakończone są pokazem scenicznym małej formy teatralnej z udziałem wszystkich uczestników danej grupy wiekowej.

Osoba prowadząca: Marcin Masztalerz - aktor, reżyser, pedagog, konferansjer, twórca spektakli teatralnych, wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. nieprzerwanie związany z pracą twórczą, a od 2009 r. z reżyserią teatralną. Współpracuje min. z Teatrem Żydowskim w Warszawie, Teatrem Królewskim w Wilanowie, Nieformalną grupą teatralną „Między Słowami” w Podkowie Leśnej, a także licznymi grupami warsztatowymi tj. Fundacjami i Domami Kultury. Pomysłodawca i założyciel grupy teatralnej w Grodzisku Mazowieckim. W 2019 r. spektakl w jego reżyserii pt. „Inni” otrzymał Grand Prix, dwa wyróżnienia aktorskie i Kwiat Teatru.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Zajęcia gimnastyczno-taneczne dla dzieci „Fitness malucha”

Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat.

   • Termin: 26 lipca 2022 r., w godz. 11.00-12.00

W programie: zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci mających na celu poprawę kondycji, kształtowanie prawidłowej sylwetki, integrację. Nauka kilku podstawowych kroków tańca disco oraz stworzenie mini-choreografii.

Osoba prowadząca: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty modern jazz „Wyginam śmiało ciało”

Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.

   • Termin: 26 lipca 2022 r., w godz. 12.00-13.00

W programie: nauka podstawowych kroków i figur tańca jazzowego, ćwiczenia rozciągające i zabawy rytmiczno-taneczne przy muzyce.

Osoba prowadząca: Anna Pułkowska - dyplomowany instruktor tańca, trener, choreograf.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Zajęcia dziennikarskie (multimedialne)

Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.

   • Termin: 2 sierpnia 2022 r., w godz. 14.00-15.30

W programie: podstawy pracy z kamerą z i mikrofonem, media społecznościowe, streaming.

Osoba prowadząca: Mariusz Basaj - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć dydaktycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Ramka decoupage”

Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.

   • Termin: 3 sierpnia 2022 r., w godz. 11.00-12.30

W programie: podczas warsztatów powstaną dekoracyjne ramki zdobione metodą decoupage’u, z użyciem chusteczek papierowych i innych elementów dekoracyjnych.

Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - dyplomowany instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Slime”

Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.

   • Termin: 9 sierpnia 2022 r., w godz. 11.00-12.00 (1 grupa)
   • Termin: 9 sierpnia 2022 r., w godz. 12.30-13.30 (2 grupa)

W programie: podczas zajęć dzieci stworzą masę plastyczną o zróżnicowanym kolorze, fakturze i strukturze, potocznie zwaną glutkiem.

Osoba prowadząca: Katarzyna Kościug - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Quilling dla początkujących”

Adresaci: dzieci w wieku 10-14 lat.

   • Termin: 10 sierpnia 2022 r., w godz. 10.00-11.00

W programie: tworzenie oryginalnych wzorów metodą quillingu przy użyciu specjalnych pasków kolorowego papieru.

Osoba prowadząca: Patrycja Dąbrowska - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Poszukiwacze zaginionego skarbu

Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.

   • Termin: 11 sierpnia 2022 r., w godz. 11.00-13.00

W programie: prowadząca zajęcia ukrywa w sali kilkanaście drobnych przedmiotów. Zadaniem dzieci jest odnalezienie jak największej ich ilości. Za każdy znaleziony przedmiot będą przyznawane punkty. Wygrywa drużyna, która odnajdzie jak najwięcej "skarbów". Dla wszystkich uczestników zajęć przewidziano upominki/gadżety.

Osoba prowadząca: Anna Pułkowska - instruktor współpracujący z KDK.

Miejsce zajęć: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Tańce i zabawy integracyjne

Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.

   • Termin: 17 sierpnia 2022 r., w godz. 11.00-12.15

W programie: nauka podstawowych kroków tanecznych oraz prostych układów choreograficznych w oparciu o polskie tradycyjne tańce ludowe i ruchowe zabawy integracyjne.

Trzeba zabrać: wygodny strój, buty na zmianę, wodę do picia i dobry humor :)

Osoba prowadząca: Halina Koryńska - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Zakładka decoupage”

Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.

   • Termin: 18 sierpnia 2022 r., w godz. 11.00-12.30

W programie: podczas warsztatów powstaną dekoracyjne zakładki do książki zdobione metodą decoupage’u, z użyciem chusteczek papierowych i koralików.

Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - dyplomowany instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty „Kalkomania, czyli i Ty możesz zostać mistrzem rysowania”

Adresaci: dzieci w wieku 8-11 lat.

   • Termin: 22 sierpnia 2022 r., w godz. 12.00-13.00

W programie: w czasie zajęć dzieci za pomocą kalki drukarskiej będą odbijać wybrane obrazki, a następnie według swojego pomysłu kolorować je tworząc własne rysunkowe dzieła.

Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć dydaktycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Kolorowe obrazki z włóczki”

Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.

   • Termin: 23 sierpnia 2022 r., w godz. 11.00-12.30

W programie: wyklejanie na kartce obrazów z kawałków kolorowej włóczki, kawałków materiałów, różnorodnych elementów do ozdabiania. Materiały dostępne na miejscu. Każdy zabiera zrobioną przez siebie pracę do domu.

Prowadzenie: grupa Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

Warsztaty plastyczne „Biżuteria z koralików”

Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.

   • Termin: 24 sierpnia 2022 r., w godz. 11.00-12.00

W programie: Na zajęciach dzieci wykonają wybrane przez siebie elementy biżuterii (bransoletki, naszyjniki, opaski do włosów) z kolorowych koralików.

Osoba prowadząca: Katarzyna Kościug - instruktor KDK.

Miejsce zajęć: sala zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

 

DODATKOWA OFERTA WAKACYJNA

Festiwal Dawnych Komputerów i Gier

Adresaci: bez ograniczenia wiekowego

   • Termin: 19 lipca 2022 r., w godz. 10.00-18.00

W programie: festiwal ma na celu starszym przypomnieć, a młodszym pokazać jak wyglądały komputery, konsole i gry kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu. W ramach wydarzenia zbudowana zostanie interaktywna wystawa, a na każdym z urządzeń będą dostępne gry. Wśród eksponatów znajdą się m.in. NES (Super Mario, Excitebike), SNES (Donkey Kong Country, Lion King), Amiga 500 (Lotus, Sensible Soccer), Commodore 64 (International Karate, River Raid) oraz pecety z winXP spięte w sieć (Quake III Arena, Warcraft II). Każda z maszyn będzie do dyspozycji zwiedzających - będzie można z klasycznym padem lub dżojstikiem w ręce cofnąć się w czasie.

Osoba prowadząca: Przemysław „Wronek” Wrona.

Miejsce: sala wystawowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Wstęp wolny!

 

DODATKOWA OFERTA WYJAZDÓW

Wycieczka do Bałtowa „Bałtowski Kompleks Turystyczny”

Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.

   • Termin: 5 sierpnia 2022 r., godz. 8.30 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (powrót ok. godz. 17.00)

W programie: zwiedzanie parku dinozaurów - Jura Park, zwiedzanie Muzeum Jurajskiego i Prehistorycznego Oceanarium, zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, Sabatówka Wioska Czarownic, park miniatur - Polska w Miniaturze.

Opiekunowie grupy: Ewa Pytka, Agnieszka Krynicka, Katarzyna Kościug - instruktorzy KDK.

Ilość miejsc ograniczona.

Koszt wyjazdu: 65 zł - płatność przy zapisach w kasach KDK.

 

DODATKOWA OFERTA KINOWA

Wakacyjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK”

   • 6 lipca 2022 r. godz. 11.00 - Film animowany „Yakari i wielka podróż”
   • 13 lipca 2022 r. godz. 11.00 - Film familijny „Moje życie to cyrk”
   • 20 lipca 2022 r. godz. 11.00 - Film animowany „Felix i ukryty skarb”
   • 27 lipca 2022 r. godz. 11.00 - Film animowany „Ogliki”
   • 24 sierpnia 2022 r. godz. 11.00 - Film familijny „Chłopiec z chmur”
   • 31 sierpnia 2022 r. godz. 11.00 - Film animowany „Foki kontra rekiny”

Szczegółowe informacje na temat wyświetlanych filmów będą dostępne na stronie: www.kinokozienice.pl.

Opiekun seansu: Agnieszka Jasek - instruktor KDK.

Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Cena biletu na pojedynczy seans: 13 zł.
Zdjęcia z wakacyjnych zajęć znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)