Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 


Oświadczenie o dostępności witryny internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka www.dkkozienice.pl.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dkkozienice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-01

1 stycznia 2011 r. Uchwałą Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010 r. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka stał się samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji prowadzonego przez Gminę Kozienice pod numerem 3 i posiadającą osobowość prawną.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-01

W Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., z której wynika, że strona internetowa
www.dkkozienice.pl jest częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych - archiwalnych,
 • archiwalne filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Informacja o dostępności:

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.


Skróty klawiaturowe:

Serwis jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Aktywne na stronie skróty klawiaturowe:

 • TAB – przesuwa po ekranie focus do każdej z opcji nawigacji lub linków
 • Shift+TAB – cofa Focus na poprzedni element nawigacji lub link Enter – przejście do zaznaczonego elementu
 • Strzałki „góra”, „dół” – przewijanie strony

Wywołanie Shift+Alt z poniższymi klawiszami spowoduje:

 • < > - powiększanie/pomniejszanie czcionki
 • m - normalna wielkość czcionki
 • n - przejście do menu górnego
 • t - przejście na początek treści
 • h - przejście do strony głównej
 • v - inwersja kolorów
 • k - kontrast
 • l - podkreślenia linków

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i klawiatury.

Wersja mobilna serwisu:

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.07.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Caba mail: 
agnieszka.caba@dkkozienice.pl. Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 48 611 07 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Centrum Kulturalno-Artystycznego, w którym znajduje się Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach, wraz z parkingiem podziemnym (wjazd z tyłu budynku) od ulicy Legionów oraz parkingiem zewnętrznym od ulicy Legionów. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Warszawskiej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku CKA wyznaczone zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Garaż podziemny również został wyposażony w dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking podziemny usytuowany jest z tyłu budynku od ulicy Legionów. Parkingi niepłatne.

Udogodnienia:

 • wejście do budynku z poziomu terenu;
 • zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
 • kontrastowe oznaczenia poziome na szklanych drzwiach i szybach budynku i w jego wnętrzu;
 • czytelnie oznaczone drogi ewakuacyjne;
 • dostosowanie wejścia do sali kameralnej, sali koncertowo-kinowej i zaplecza sali koncertowo-kinowej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • przyciski panelu sterującego w windzie posiadają oznaczenia i opisy brajlowskie.

Utrudnienia:

 • prysznice w strefach przebieralni niedostosowane (brodzik);
 • brak systemu przyzywowego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego;
 • na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.